Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd am Gefnogi Busnesau gyda Chynllun i Raddedigion

Categorïau:
Sgiliau

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn lansio cynllun i raddedigion i wella cynhyrchiant, arloesedd a thwf economaidd ymysg busnesau yn Ne-ddwyrain Cymru ac i hyrwyddo’r rhanbarth fel cyrchfan i raddedigion dawnus.

Mae yna £175,000 wedi’i ddyrannu gan Gabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer cyfnod peilot blwyddyn o hyd o’r cynllun fydd yn darparu cymorth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau i gynorthwyo i greu 50 o interniaethau cychwynnol i raddedigion yn 2019/2020.

Datblygwyd y rhaglen mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Y Brifysgol Agored yng Nghymru, a grwpiau sy’n cynrychioli busnesau, mewn ymateb i’r gyfradd isel o ran cadw gafael ar raddedigion ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd ac Aelod Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dros Sgiliau: “Mae’r nifer uchel o fyfyrwyr sy’n dewis astudio yma yn tanlinellu mor atyniadol yw Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i bobl ifanc. Fodd bynnag, mae llawer sydd eisiau aros a chwilio am gyflogaeth yn eu canfod eu hunain yn cael eu tangyflogi ac mewn swyddi sydd angen sgiliau is, yn enwedig y tu allan i’r sector cyhoeddus.

“Fel rhanbarth, mae arnom angen gwneud yn well ar gyfer ein graddedigion. Er mwyn cynyddu cynhyrchiant, mae arnom angen dangos i raddedigion sydd wedi’u cymhwyso’n uchel yng Nghymru y cyfleoedd sydd ar gael iddynt, ac amlygu’r buddsoddiadau a wneir mewn sectorau hollol arloesol, megis technoleg ariannol, seiberddiogelwch a lled-ddargludyddion cyfansawdd.

“Edrychwn ymlaen at weithio â’n partneriaid, sy’n rhychwantu’r byd addysg a’r sector preifat, i hyrwyddo ac i ddatblygu’r cynllun hwn, ac wrth wneud hynny, wella llewyrch y rhanbarth drwy wella sgiliau.”

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae busnesau’n wynebu rhwystrau niferus pan ddaw hi’n fater o recriwtio, gan fod yna lawer nad oes ganddynt yr adnoddau na’r amser i hyrwyddo’u busnes i raddedigion dawnus. Mae’r cynllun graddedigion hwn yn ein galluogi i gynorthwyo busnesau yn ein rhanbarth ac i annog gwaith sydd angen sgiliau uwch ledled y sector preifat, yn neilltuol yn rhai o’r sectorau buddsoddadwy a nodwyd yn ein Cynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd, yn cynnwys technoleg ariannol, peirianneg trafnidiaeth a gwyddorau bywyd.

“Ymdrechwn yn galed i ddarparu cynllun fydd o fudd i’n cymunedau am flynyddoedd lawer i ddod ac sydd â’r potensial i oroesi oes Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.”

Dywedodd y Dr Francis Cowe, cynrychiolydd y pedair prifysgol ar Fwrdd Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Dyma gyfle unigryw i fusnesau a graddedigion, fel ei gilydd, yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae Prifysgol De Cymru yn llawn cyffro o fod wedi arwain gyda’n Prifysgolion sy’n Bartneriaid i sefydlu’r cynllun peilot hwn. Edrychwn ymlaen at baru myfyrwyr a busnesau â chyfleoedd ansawdd uchel, sydd â chysylltiadau da i raddedigion, sy’n diwallu anghenion rhanbarthol a sgiliau a dyheadau dysgwyr, fel ei gilydd.

“Gyda’r bartneriaeth hon, rydym yn gallu parhau i gynorthwyo’n graddedigion ac i ddarparu cyfleoedd rhwydweithio iddynt fydd yn y pen draw yn cyflymu’u gyrfaoedd yn y dyfodol o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.”

Gellir canfod mwy o wybodaeth am y cynllun i raddedigion, yn cynnwys sut y gall busnesau gymryd rhan, ar wefan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn: http://ccrgraduatescheme.wales.

Bydd swyddi gweigion sydd ar gael yn agored ar gyfer ceisiadau o fisoedd Ebrill/Mai ar gyfer swyddi sy’n dechrau ym mis Medi 2019.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae trydedd flwyddyn trydedd ddegawd yr 21ain ganrif yn addo bod yn daith sgiliau sy’n wahanol i unrhyw un arall. Mae'r adferiad economaidd, y pedwerydd chwyldro diwydiannol a'r ras i sero oll yn cynrychioli cyfleoedd mawr yn ogystal â heriau sylweddol. Os gallwn 'wneud pethau'n iawn' o safbwynt sgiliau, yna bydd dyfodol ein rhanbarth yn seiliedig ar weithlu gwydn ac ystwyth, cronfa dalent ehangach a dyfnach, sefydliadau sy'n perfformio'n well, gwell swyddi yn nes at adref a mwy o ffyniant ym mhob cymuned.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.