Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi penodi PwC i gynnal eu Cronfa Buddsoddi mewn Arloesi

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Cabinet

Penodwyd PwC gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), uwchgwmni o ddeg awdurdod lleol ledled De-ddwyrain Cymru, i gynnal eu Cronfa Buddsoddi mewn Arloesi (IIF) mewn rhaglen sy’n cwmpasu gwasanaethau rheoli cronfeydd o gwr i gwr yn rhychwantu tarddu cytundebau, gweithredu trafodion, rheoli portffolios ac ymadawiadau dilynol dros gyfnod cychwynnol o bum mlynedd.  

Ariannir y Gronfa Buddsoddi mewn Arloesi gwerth £50 miliwn o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sef rhaglen gwerth £1.2 biliwn y disgwylir y bydd hi dros ei hoes yn darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd ac yn trosoli £4 biliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad o’r sector preifat ledled ardal sy’n ymestyn o Ben-y-bont ar Ogwr i Sir Fynwy, yn cynnwys cymoedd De Cymru. 

Bydd y Gronfa Buddsoddi mewn Arloesi yn cynorthwyo creu swyddi, uwchsgilio, cynhwysiant cymdeithasol, ac yn diwallu nodau amgylcheddol ehangach.  Gan ganolbwyntio ar gyllido busnesau arloesol a sefydledig â buddsoddiadau ecwiti o rhwng £2 filiwn a £7 miliwn, fel prif gyllidwyr ac fel cyfleoedd ar gyfer cyd-fuddsoddi, bydd yn blaenoriaethu busnesau mewn meysydd twf allweddol, yn cynnwys y diwydiannau creadigol, technoleg ariannol, technoleg feddygol, seiberddiogelwch a chynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd. 

Mae swyddfa PwC yng Nghaerdydd ar hyn o bryd yn cyflogi tua 400 o gynghorwyr sy’n delio â chleientiaid, ac mae’n ffigwr y rhagwelir y bydd yn cynyddu’n sylweddol wrth i PwC dyfu’i ymarfer cyffredinol yn Ne Cymru, yn neilltuol drwy fuddsoddi yn ei gynigiadau Gwasanaethau Rheoli Gweithredu, sy’n cyflwyno darparwyr arbenigol i ofalu am brosesau sy’n weithredol ddwys ac i newid rhaglenni rheoli.

Bydd PwC a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn cytuno ar strategaeth fuddsoddi ar gyfer y Gronfa Buddsoddi mewn Arloesi cyn iddi gael ei lansio yn hydref  2022, gyda disgwyliad y bydd yn agored ar gyfer ceisiadau o fis Hydref ymlaen.  Seilir ymglymiad PwC fel y prif ddarparwr gwasanaeth cyllido ar ymarfer safonol yn y farchnad, gyda phrisio wedi’i seilio ar asedau dan reolaeth a pherfformiad cronfa arian.    

Dywedodd John-Paul Barker, Arweinydd Marchnad i PwC yng Nghymru a’r Gorllewin:

“Dyma ddarn o waith sy’n garreg filltir i PwC yng Nghymru; mae’n gyfle i ddangos i’r farchnad nad ydym ddim ond yn gwmni sy’n cynghori ond ein bod hefyd yn gwmni sy’n ‘gwneud’.  Yn hanfodol, mae’n gyson â’n diben fel cwmni – mae’n ein galluogi i gyfrannu’n uniongyrchol tuag at foderneiddio’r economi rhanbarthol, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a thegwch, a chymell twf mewn meysydd fydd yn cynorthwyo’r pontio i sero net.”

Dywedodd Rhys Thomas, Prif Swyddog Gweithredu i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi penodiad PwC fel Rheolwr Cronfa ar gyfer ein Cronfa Buddsoddi mewn Arloesi newydd.  Mae gan PwC hanes profadwy trawiadol o reoli cronfeydd sy’n cyfuno gwybodaeth drylwyr am y gymuned fusnes ranbarthol a’n cyd-ymrwymiad i amcanion yn ymwneud â chynhwysedd, symudedd cymdeithasol, cymell arloesi yn yr economi, ac ehangu modd o gael at gyfalaf.  Gwna hyn PwC yn bartner delfrydol i wireddu’r uchelgais sylweddol sydd gennym ar gyfer yr effaith economaidd a chymdeithasol y mae’r gronfa hon yn alluog o’i chynhyrchu.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) yn cyhoeddi cynhadledd fawr newydd ar sefyllfa’r byd busnes yng Nghymru ar gyfer 2023, gyda ffocws ar arloesi a chydweithio rhwng awdurdodau lleol a'r sector preifat twf uchel.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content