Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn amlygu cyfleoedd buddsoddi yn eu digwyddiad ‘Ysgogi’n Rhanbarthol Torfaen’.

Categorïau:
Cyffredinol

Yn dilyn yn olion traed Caerffili a Phen-y-bont ar Ogwr yn 2023, croesawodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei thrydedd Ysgogi’n Rhanbarthol yn Nhorfaen, brecwast gwaith a gynlluniwyd i dynnu ynghyd busnesau, entrepreneuriaid a datblygwyr rhanbarthol i glywed am gyfleoedd buddsoddi a chronfeydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sydd ar gael iddynt. 

Clywodd mynychwyr gan George Richards, Uwch-gyfarwyddwr CBRE sy’n rheoli’r Gronfa Adeiladau Strategol gwerth £50 miliwn, a Phil Sampson, Cyfarwyddwr Deals Wales.  Rhannodd PwC sut y caiff y gronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi  £50 miliwn ei chynllunio’n unswydd i helpu i helaethu llwyddiannau Busnesau Bach a Chanolig arloesol yn Ne-ddwyrain Cymru.  Mae’r ddwy gronfa’n gweithredu fel catalydd ar gyfer twf da cynaliadwy yn y Rhanbarth. 

Rhannodd Rhiannon Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Gwyddorau Data Dynol, sut mae buddsoddiadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi helpu’u hymchwil a’u datblygiad.  Siaradodd hi hefyd am sut nad yw busnesau yn aml yn gwybod pa opsiynau ariannu sy’n bodoli neu sut i gael atynt, a gall dod i ddigwyddiad fel hyn helpu pobl i glywed am eraill sydd eisoes wedi derbyn cymorth gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Siaradodd Nicola Denning, Rheolwr Prosiectau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, am y Rhaglen Datblygu a Thyfu Clystyrau ac am uchelgais a chyfoeth o raglen a seilir ar sgiliau yn y Rhanbarth, gyda phartneriaethau academaidd a diwydiant yn arwain y ffordd.   

Dywedodd Kellie Beirne, Prif Weithredwr, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: 

“Roedd yn fore mor galonogol a chadarnhaol, gyda gwahanol gynrychiolwyr o fusnesau rhanbarthol, entrepreneuriaid, datblygwyr, y sector cyhoeddus a’r llywodraeth, yn ogystal â’r gwahanol asiantaethau y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithio â nhw.  

“Rydym oll yma i dyfu economi De-ddwyrain Cymru yn gynaliadwy ac i siarad am anghenion busnes ar lawr gwlad, boed hynny’n gymorth i gadwyni cyflenwi, twf drwy ddigideiddio, neu gymorth sgiliau.” 

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chadeirydd Pwyllgor Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: 

“Ysbryd y digwyddiadau hyn yw creu ‘Siop Popeth dan yr Un-to’ i helpu pobl i gysylltu, rhwydweithio a deall sut y gallwn fod yn gatalydd i helpu i gynorthwyo datblygiad a thwf eu busnes, gan greu swyddi newydd a chynyddu ffyniant yn y Rhanbarth.  Yn ganolog i hyn y mae meithrin arloesedd, datblygiad mannau gwaith a chyfleoedd gwaith.” 

Cllr Anthony Hunt, Chair of CCR Committee
Play Video

Diolch arbennig i Red 90 am ddal y digwyddiad.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cyd-noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg (SaTV) yn Eisteddfod Genedlaethol 2024 gyda Phrifysgol De Cymru (USW). 

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content