MAE PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD YN BUDDSODDI £12 miliwn I GREU CANOLFAN GYNHYRCHU AR GYFER TELEDU A FFILMIAU SY’N ARWAIN Y FARCHNAD

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Cyhoeddodd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) fuddsoddiad gwerth £12 miliwn gan y Gronfa Adeiladau Strategol i ariannu datblygiad Stiwdios Great Point yng Nghaerdydd yn y dyfodol, a rhagwelir y daw hyn yn un o brif ganolfannau Ewrop ar gyfer cynhyrchu ar gyfer ffilmiau a theledu.

Cefnogir buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mewn partneriaeth ag asiantaeth Cymru Greadigol gan Lywodraeth Cymru sy’n cyflenwi grant gwerth £6 miliwn, gan £21 miliwn yn rhagor o gyllid gan Stiwdios Great Point a brynodd yn ddiweddar adeiladau Stiwdios Seren oddi wrth Lywodraeth Cymru, ar ôl eu prydlesu er 2020.

Gwêl y buddsoddiad Stiwdios Great Point yn uwchraddio rhagor ar y stiwdio i greu cyfleuster hunangynhaliol, o safon byd fydd nid yn unig yn cynorthwyo gyda mwy o alw cynhyrchu ond a fydd hefyd yn darparu dros 500 o swyddi, a thwf ar gyfer cadwyn gyflenwi a rhanbarth ehangach.  Bydd yr ychwanegiad o gyfleuster hyfforddi cydweithredol hefyd yn helpu i ddatblygu’r cyflenwad o sgiliau a doniau lleol ac yn gwreiddio’r stiwdio fel canolfan arloesol ar gyfer cynhyrchu rhithiol.

Bydd y prosiect yn cyflenwi 257,000 troedfedd sgwâr o fan cynhyrchu o safon byd, gyda phedair stiwdio hollol arloesol a seilwaith cymorth cynhwysfawr yn cael eu hadeiladu dros ddau gam.  Yn ychwanegol, bydd y prosiect hefyd yn cynnal hyd at  750 o griw ar eu liwt eu hunain y flwyddyn, sef cynnydd o’r 250 cyfredol, a’r stiwdio yng Nghymru fydd y pencadlys ar gyfer Stiwdios Great Point.

Rheolir Cronfa Adeiladau Strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gan dîm Cynghori ar Fuddsoddi CBRE o fewn Capital Advisors.

Meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden:

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i’r sector creadigol yng Nghymru – ac mae gweld Great Point Studios yn prynu’r stiwdio a’u buddsoddiad arfaethedig yn dangos enghraifft arall o hyder yng Nghymru fel lleoliad gwych a sefydledig ar gyfer cynyrchiadau ffilm a theledu.

“Bydd y buddsoddiad hwn yn creu rhagor o swyddi ac yn helpu i gadarnhau dyfodol cryf i’r sector – gan atgyfnerthu’r galw a’r parch mawr i’n gweithlu creadigol medrus yma yng Nghymru.”

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David TC Davies, AS:

“Mae yna sector diwydiannau creadigol anhygoel o gryf ac sy’n tyfu yng Nghaerdydd.  Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn falch o gyllido ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n eu galluogi i weithio â phartneriaid eraill ac i wneud y buddsoddiad cyffrous hwn.

David-TC-Davies-MP

“Mae arnom eisiau denu doniau mewn Cynhyrchu ar gyfer Teledu a Ffilmiau i Gymru, gan adeiladu ar yr enw da bendigedig sydd gennym eisoes.  Bydd y cyfleuster hwn yn darparu’r cwmpas ar gyfer mwy o gynyrchiadau i leoli’u hunain yng Nghaerdydd, gan helpu i ddal gafael ar ein cronfa o bobl greadigol a fagwyd gennym ni’n hunain, i hyfforddi cenedlaethau’r dyfodol ac i greu swyddi, cyfle a thwf.”

Cllr Anthony Hunt
Canmolodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, raddfa a chynaliadwyedd y datblygiad a gynllunnir.

“Mae’r buddsoddiad hwn yn nodweddiadol o’r hyn yw holl hanfod ein Cronfa Adeiladau Strategol – sef darparu 257,000 ft² troedfedd sgwâr o fan cynhyrchu o safon byd, gyda phedair stiwdio hollol arloesol a seilwaith cymorth cynhwysfawr yn cael eu hadeiladu dros ddau gam.

“Rwyf wrth fy modd bod yr holl waith caled a wnaed gan gynifer o bobl wedi darparu canlyniad anferth o’r fath – i ddatblygiad sy’n crynhoi’n berffaith nodau ac amcanion Cynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a’n huchelgais i feithrin ‘Twf Da’ ledled y Rhanbarth.”

Bwriodd Rob Quinn, Cyfarwyddwr Cyswllt, Cynghori ar Fuddsoddi, CBRE Capital Advisors y sylw:

“Bydd benthyciad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn annatod i lwyddiant parhaus Stiwdios Seren Great Point, gan atgyfnerthu’r cysylltiad gwreiddiau dwfn rhwng De Cymru a’r diwydiant ffilmiau.

Cynlluniwyd y stiwdio ffilmiau newydd â phwyslais cryf ar gynaliadwyedd yn ei adeiladwaith a’i weithrediadau dyddiol gan dargedu sgôr Rhagoriaeth BREEAM, sy’n dangos ymrwymiad Stiwdio Great Point tuag at gyfrifoldeb amgylcheddol.

Y tu hwnt i’w ymrwymiadau amgylcheddol, mae dyluniad y stiwdio sy’n addas ar gyfer y dyfodol nid yn unig wedi ennill gwerth defnydd cyfredol cadarn ond caiff hefyd ei danategu gan werth defnydd amgen cryf a rhagor o botensial datblygu.  Mae’r amlbwrpasedd hwn yn gosod y stiwdio mewn safle fel ased gwerthfawr ar gyfer is-denantiaid gwneuthurwyr ffilmiau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, a bydd yn denu ystod amrywiol o brosiectau a doniau i Gymru, gan atgyfnerthu rhagor ar safle De Cymru fel canolfan ffilmiau digyffelyb.”

[Llun Seren Stiwdios o media.service.gov.wales/]

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd heddiw (y 3ydd o Fehefin, 2024) yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru (SEWCJC), y corff cyhoeddus rhanbarthol statudol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content