Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyflwyno Cronfa Her Arloesi gwerth £400,000 ddechreuol ar gyfer hyfforddiant gofal iechyd technoleg efelychu

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Cyhoeddodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ei Chronfa Her Arloesi gyntaf, sy’n agored i unrhyw fusnes sy’n gallu dangos datrysiadau technoleg efelychu cyflym ar gyfer hyfforddiant gofal iechyd.

Mae cyllid y contract gwerth £400,000 ar gael i gynigion cystadleuol oddi wrth unrhyw fenter sy’n gallu cyflenwi hyfforddiant tracestomi arloesol, hynod effeithiol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: trawsnewid yr hyfforddiant cyfredol i fod yn brofiad dysgu hynod atyniadol sy’n goresgyn y cyfyngiadau a achosir gan gadw pellter cymdeithasol, prinder cyfleusterau hyfforddi a’r angen am hunanynysu.

Cefnogir yr Her Arloesi gan Gronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chanolfan Ragoriaeth Y Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) – gan ddarparu proses gynnig dryloyw a theg sy’n agored i fusnesau o bob maint i greu prototeip, i brofi ac i fasnacheiddio datrysiadau chwyldroadol o fewn GIG Cymru.

Dywedodd Gareth Browning, Rheolwr Cyllid Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd,

“Rwyf yn croesawu’r ymagwedd arloesol hon tuag at ddiwallu angen gofal hanfodol.  Mae’r heriau a roddir gan y pandemig wedi datgloi cyfleoedd enfawr ar gyfer ailddehongli’r sefyllfa sydd ohoni drwy harneisio’r doreth o feddwl arloesol a chreadigrwydd rydym wedi’i weld ledled y rhanbarth.  Rwyf yn llawn cyffro o allu cynorthwyo Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro drwy’n Her Arloesi gyntaf.  Mae’n agor y drws i gyfleoedd sylweddol i’r sector creadigol sy’n arwain diwydiant sydd gennym yn Ne-ddwyrain Cymru – gyda phrosiect byw fydd yn cyflenwi arloesedd cyflym ar gyfer ein GIG, a hynny yn y rhanbarth ac ymhellach draw.  

“Dyma’r cyfle i fynd o ‘da’ i ‘gwych’, gan gyflwyno efelychu cywair-bur a hyfforddiant digidol rhyngweithiol sy’n adlewyrchu’r amgylchedd clinigol ac y gellir eu cofleidio ledled GIG Cymru a’r Deyrnas Unedig gyda chyfleoedd yn y dyfodol i ddatblygu rhagor ar yr offer a ddewiswyd i’w ddefnyddio’n ehangach mewn cyfarpar cynnal bywyd sylfaenol, canolraddol a datblygedig.”

Byddai deilliant llwyddiannus i’r her efelychu hon yn:

 • Cyflenwi hyfforddiant traceostomi mewn ffordd briodol a diogel.
 • Gwneud y profiad hyfforddi mor debyg â phosibl i’r profiad wrth ochr gwely, gan ddarparu ymdeimlad gwirioneddol o’r union amgylchedd.
 • Lleihau’r angen am hyfforddiant wyneb yn wyneb.
 • Cyflenwi hyfforddiant mewn dull mwy cyfleus, heb gyfyngiadau ar amser na lleoliad, gan gynyddu’r niferoedd a hyfforddir a lleihau unrhyw ôl-groniadau.
 • Galluogi cysondeb yn yr hyfforddiant a ddarperir ledled yr holl Fyrddau Iechyd, yn cynnwys cofnodi, adolygu a dadansoddi gweithdrefnau hyfforddi.
 • Galluogi’r clinigydd i gynnal cymwyseddau clinigol ac unrhyw ofynion ail-ddilysu.
 • Bod â chymhwysedd ehangach i fynd i’r afael â materion cyffelyb mewn arbenigeddau eraill.
 • Sicrhau y cynhelir diogelwch cleifion drwy ddarparu hyfforddiant perthnasol i glinigwyr.
 • Creu cyfleoedd i fusnesau lleol (e.e. yn y sector diwydiant creadigol).
 • Cefnogi datblygu economaidd a seilir ar leoedd a magu cyfoeth lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.
 • Arwain at gynnyrch a gwasanaethau newydd, arloesol a chanddynt lwybr i gynyddu’n gyflym yn fasnachol ymhellach na marchnadoedd lleol.

Dywedodd Paul Twose, Therapydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Arweinydd Clinigol ar gyfer yr her,   

“Mae lansio’r Gronfa Her hon yn ganlyniad gweithio cadarn mewn partneriaeth ledled Cymru a phen llanw blynyddoedd lawer o waith yn y maes hwn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.  Er 2019, rydym wedi bod yn gweithio’n galed i wella ansawdd a diogelwch y gofal a roddir i gleifion â thraceostomïau drwy wella sgiliau a hyder staff i wneud penderfyniadau cyflym, yn aml o dan bwysau mawr, wedyn lledaenu’r hyn rydym wedi’i ddysgu ledled yr holl gyfundrefn iechyd yng Nghymru.

“Rhoddodd pandemig COVID-19 heriau anferth i bawb yn y GIG ond rhoddodd gyfle i ni gymell newid ystyrlon, ac fe gredaf fod gan ddeilliant y Gronfa Her hon y potensial i wella hyfforddiant i’r holl staff ledled Cymru.  Mae pawb sy’n gysylltiedig â’r prosiect hwn wedi’i wefreiddio ac yn teimlo’n freintiedig bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wrth graidd y Gronfa Her gyntaf gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac yn llawn cyffro i weld ei deilliant.”

Strwythur ac Amserlen yr Her

Bydd yr her yn cael ei strwythuro ledled tri cham, gyda dyddiadau allweddol wedi’u rhestru isod.  Mae’n rhaid i arloesiadau fod yn addas ar gyfer gweithredu cyflym mewn hyfforddiant traceostomi ar gyfer Cam 1 ac mae’n rhaid i unrhyw ddatrysiad gael perthnasedd ehangach i leoliadau clinigol eraill.

Cam 1Dichonoldeb: ariannu hyd at bum prosiect, hyd at £30,000 o werth yr un ar gyfer Cam 1.  Dim ond prosiectau sy’n llwyddiannus yng Nghyfnod 1 fydd yn gymwys i ymgeisio i Gamau 2 a 3.

Cam 2Datblygu: ariannu hyd at ddau o’r prosiectau mwyaf llwyddiannus o Gam 1, i’w defnyddio mewn hyfforddiant traceostomi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn ogystal â datblygu pecynnau hyfforddi ychwanegol y cytunwyd arnynt y tu allan i traceostomi.

Cam 3Profi: profi mewn modd cadarn hyd at ddau o’r datrysiadau llwyddiannus yng Ngham 2 mewn amgylchiadau gweithredu ‘bywyd go iawn’ ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, gan wneud gwelliannau technegol terfynol i ddarparu sicrwydd a dilysiad i Fyrddau Iechyd eraill ledled Cymru a all ddymuno mabwysiadu’r datrysiad ar ôl y Fenter Ymchwil Busnesau Bach.  Byddai unrhyw fabwysiadu a gweithredu datrysiad o’r gystadleuaeth hon yn ddarostyngedig i ymarfer caffael gwahanol ac o bosibl cystadleuol.  Nid yw’r gystadleuaeth hon yn cwmpasu prynu unrhyw ddatrysiad.

Dywedodd Lynda Jones, Rheolwr Canolfan SBRI, 

“Mae’n fraint bod yn gallu cynorthwyo a phrosiect-reoli her gyntaf Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae’n gyfle gwych inni gynorthwyo’n cydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro i chwyldroi hyfforddiant ledled Cymru ac, yn ddichonol, ymhellach draw.”

Bydd y datrysiad llwyddiannus yn darparu profiad dysgu llawn ysbrydoliaeth (e.e. drwy efelychiad realiti rhithwir) ar gyfer achrediad llawn a gweithredu cyflym ‘byd go iawn’ erbyn mis Hydref,2021 fan bellaf.

Cynhelir digwyddiad briffio ar-lein ar gyfer cynigyddion a chanddynt ddiddordeb ar y 13eg o Fai rhwng 9yb ac 11yb.  Canfyddwch fwy o wybodaeth yma:

Canfyddwr Digwyddiadau Busnes Cymru – Llywodraeth Cymru, W, Trefnwyr digwyddiadau (business-events.org.uk)

Gellir canfod manylion sut i ymgeisio am yr her benodol hon yn: sdi.click/simtech

Bydd rhagor o wybodaeth am ymagwedd y Gronfa Her ac am ofynion yr her neilltuol hon ar gael i’w gwylio mewn trafodaeth banel ddigidol a gynhelir ac a ddarlledir gan Newyddion Busnes Cymru yn yr wythnos sy’n dechrau ar y 3ydd o Fai.

Mae Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn croesawu datganiadau o ddiddordeb am ragor o heriau.  I gysylltu am drafodaeth gychwynnol, anfonwch e-bost, os gwelwch yn dda, at ein partneriaid cyflenwi ym Mhrifysgol Caerdydd ar ccrchallengefund@cardiff.ac.uk i ganfod mwy o wybodaeth. 

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ennill gwobr genedlaethol bwysig am ‘gydweithio a chydweledigaeth’ ar eu gwaith yn adeiladu’r gyfnewidfa fysiau newydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.