Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dadlennu Gweledigaeth ar gyfer Cludo Teithwyr ar y Rheilffyrdd ar gyfer dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynhwysol ar gyfer De-ddwyrain Cymru.

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dadlennu Gweledigaeth bellgyrhaeddol ar gyfer Cludo Teithwyr ar y Rheilffyrdd fydd yn allweddol i lwyddiant De-ddwyrain Cymru i godi-i-wastatáu, i gryfhau ac i ailgodi’n gryfach i wella’r deilliannau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bawb yn y rhanbarth – yn ogystal â bod â rhan hanfodol o ymrwymiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyflawni allyriadau carbon sero-net drwy:

“Rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus strategol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n darparu gwasanaethau trafnidiaeth o ansawdd uchel, dibynadwy, effeithlon a fforddiadwy i gynorthwyo â datblygu economaidd cynaliadwy ac adfywio cymdeithasol.”

Y nodwedd allweddol o weledigaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw cyflenwi grid ansawdd uchel, integredig o wasanaethau rheilffyrdd a bysiau, a’u cyflenwi dros y 10-15 mlynedd nesaf – gan greu rhwydwaith cydgysylltiedig sengl i ddiwallu anghenion teithwyr a thargedau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru, yn ogystal â bod yn gatalydd ar gyfer ystod o ymyriadau datblygu ac adfywio economaidd yn gysylltiedig â thrafnidiaeth ledled y rhanbarth i gyd.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mae buddsoddi yn ein seilwaith trafnidiaeth yn allweddol i ddiwallu’n holl uchelgeisiau economaidd a chymdeithasol.  Mae’n hanfodol i bopeth, o alluogi gweithio hyblyg, adfywio canol trefydd, cyrraedd targedau datgarboneiddio – a dod â’r llewyrch a’r llesiant cynhwysol y mae pawb yn ein rhanbarth yn ei haeddu.”

Mae pileri allweddol y strategaeth yn cynnwys:

  • Gwaith uwchraddio mawr i Brif Linell Reilffordd De Cymru (SWML) i ffurfio asgwrn cefn rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus y rhanbarth drwy orsafoedd newydd a chymysgedd o wasanaethau cyflym rhwng dinasoedd a gwasanaethau i gymudwyr lleol.
  • Mesurau i roi sylw i’r tagfeydd rheilffyrdd cyfredol er mwyn caniatáu mwy o wasanaethau ar Linellau Rheilffyrdd Glyn Ebwy, Y Gororau, Maesteg, Bro Morgannwg, Dinas Caerdydd a Coryton.
  • Uwchraddio, a chysylltiadau rhwng, llinellau rheilffyrdd presennol i greu Crossrail Caerdydd, Cylch Caerdydd ac estyniad Coridor y Gogledd Orllewin i Rondda Cynon Taf, ac estyniad o Aberdâr i Hirwaun.
  • Datblygu opsiynau ar gyfer gwell cysylltedd ar draws y cymoedd ar gyfer bysiau a thramiau-trenau, fel ei gilydd.
  • Cyflwyno rhagor o orsafoedd newydd, yn ychwanegol at y rheiny a gynhwysir yn nhrawsnewidiad Llinellau Craidd y Cymoedd craidd, i gysylltu mwy o bobl a lleoedd â rhwydwaith y Metro.

Mae’r Weledigaeth sydd newydd ei rhyddhau ar gyfer Cludo Teithwyr Rheilffyrdd yn darparu’r sylfaen ar gyfer rhagor o asesu ffurfiol o gwmpasu, polisi fesul cyfnod, costio a mireinio’r cynigion aml-ddull datblygol, yn ogystal ag archwilio ffyrdd o sicrhau cyfalaf a chyllid refeniw dros y cyfnod hir.  Bydd cynnydd yn dibynnu ar weithio cydweithredol â phartneriaid allweddol, yn cynnwys awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Network Rail a Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Ychwanegodd y Cynghorydd Huw David:

“Dyma foment mewn amser y mae’n rhaid inni gydio ynddo, ac fe all y strategaeth garreg filltir hon roi’r cysylltedd inni y mae arnom ei angen, a chymell adfywio economaidd sylweddol mewn lleoedd sy’n cynnwys Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr a Safle Ford, Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan, Canol Dinas Caerdydd a’r Bae, Ardal Fenter Glyn Ebwy, Canol Tref Merthyr, Nantgarw, Canol Dinas Casnewydd, Canol Tref Pontypridd, a Threfforest – yn ogystal â hysbysu’r cynlluniau datblygol ar gyfer Castell Cyfarthfa a chanolfannau allweddol megis Aberdâr, Y Barri, Caerffili, a Phont-y-pŵl.”

Mae Mark Barry, Athro Ymarfer Cysylltedd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd, yn cymeradwyo’r uchelgais, ac mae’n nodi’r angen cyflym i weithredu’r weledigaeth hon:

“Mae’n mynd ymhell y tu hwnt i brosiect y ‘Metro’ y gwnes ei grybwyll gyntaf yn 2011 i gysylltu Caerdydd, Casnewydd a’r Cymoedd, a gwella cysylltedd i/o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Abertawe, Bryste a Llundain.  Mae’r argyfwng hinsawdd yn mynnu ein bod yn darparu mathau eraill o drafnidiaeth gyhoeddus ymarferol i helpu i leihau lefelau uchel cyfredol o ddefnyddio ceir.  Cyn bwysiced, gall y cynigion fod yn gatalydd ar gyfer adfywio ar ôl Covid a datblygu economaidd cynaliadwy, yn cynnwys mesurau i annog adleoli’n swyddfeydd yn ymwneud â cheir, adwerthu, hamdden a gwasanaethau cyhoeddus yn ôl i ganol trefydd a dinasoedd ledled y rhanbarth i gyd.

Gallwch lawrlwytho’r ddogfen yma.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.