Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Diweddaru Cynlluniau ynglŷn â Chynlluniau Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

Yn ei gyfarfod diweddaraf ar yr 17eg o Fedi, 2020, fe gyhoeddodd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (RTA) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys arweinwyr etholedig portffolios trafnidiaeth o’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, gyfres o ddiweddariadau ynglŷn â Chynlluniau’r Metro Canolog, Metro a Mwy a Chynllun Cerbydau Allyriadau Isel Iawn.

Metro Canolog

Nod y buddsoddiad yn y Metro Canolog yw creu canolfan drafnidiaeth gynaliadwy ac integredig sy’n gwella’n sylweddol y modd o gael at ganol Caerdydd, yn ogystal â bod yn gatalydd cadarnhaol ymhellach ledled y rhanbarth.

Mae datblygu ac ariannu’r rhaglen yn golygu partneriaeth rhwng sefydliadau’r sectorau cyhoeddus a phreifat.  Mae Llywodraeth Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Network Rail, Cyngor Caerdydd a’r datblygwr preifat, Rightacres Property, a adwaenir gyda’i gilydd fel Partneriaeth Datblygu Metro Canolog (MCDP), wedi’u llwyr hymrwymo i gydweithio i gyflenwi’r rhaglen.

Ar hyn o bryd, mae yna £113 miliwn wedi’i ddyrannu gan gyfuniad o gyllid yr Adran Drafnidiaeth, Llywodraeth Cymru a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae gwaith wrthi’n mynd rhagddo ar hyn o bryd ar Raglen yr Achos Busnes Llawn (PFBC).

Bydd y broses yn tynnu ynghyd ofynion craidd yn ymwneud â thrafnidiaeth a’r economi, ynghyd â phartneriaid a rhanddeiliaid mwy cyffredinol sy’n ffurfio rhan o’r Bartneriaeth Gyflenwi ehangach, y mae gan y cyfan ohonynt fuddiant pendant yn y buddion masnachol, economaidd a chymdeithasol sy’n gorfod deillio o’r rhaglen hon.

Penodwyd Arup, Atkins a PA Consulting ym mis Gorffennaf 2020 i gynnal y cam cyntaf o waith Rhaglen yr Achos Busnes Llawn.  Y disgwyl yw y bydd y rhan gyntaf o’r gwaith hwn wedi’i gwblhau erbyn canol mis Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a Chadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Dyma’n Prif Gynllun Trafnidiaeth ac rwyf yn falch ein bod, mewn partneriaeth agos â Chyngor Caerdydd, Trafnidiaeth Cymru, yr Adran Drafnidiaeth, a Llywodraeth Cymru, yn gwneud cynnydd da ar ddatblygiad fydd yn dod â budd sylweddol i’r rhanbarth cyfan.

“Mae’n hanfodol ein bod yn mynd rhagom yn gyflym i ddarparu system drafnidiaeth gyhoeddus fodern sydd â’r gallu i gyflenwi’r lefelau gwasanaeth angenrheidiol i’n cymunedau a’n busnesau.”

Trafodwyd y cwestiwn o effaith ddichonol ar ôl Covid-19 ar y galw a’r cyflenwad yn helaeth, ac fe gadarnhawyd fod yna astudiaeth yn cael ei chomisiynu i ystyried yr amrywiol sefyllfaoedd posibl a’u goblygiadau.  Fodd bynnag, er gwaethaf y ffaith y daroganir y bydd yna gynnydd parhaol mewn pobl sy’n gweithio o’u cartref, mae system drafnidiaeth gyhoeddus effeithiol yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni’n huchelgais ehangach yn ymwneud â chysylltedd, hygyrchedd ac ar gyfer lleihau tagfeydd traffig a llygredd aer a berir gan y defnydd eithriadol uchel o geir yn y rhanbarth.

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mae arnom angen creu symudiad moddol o’r defnydd o geir i’r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus.  I gyflawni’n huchelgais yn ymwneud ag “adferiad gwyrdd”, mae arnom angen newid yn sylweddol y cydbwysedd o’r defnydd cyfredol o geir o 80% o’i gymharu â 10% o drafnidiaeth gyhoeddus a 10% o deithio llesol.  Ni fydd hyn yn digwydd oni bai ein bod yn gwella’n seilwaith trafnidiaeth ar sail ranbarthol gyfan.  Dyna pam rwyf wrth fy modd o fod yn gallu adrodd am gynnydd sylweddol ynglŷn â’r achos busnes hwn sy’n mynd â ni’n nes ac yn nes at fod yn gallu dechrau ar ddatblygu’r rhaglen anhepgor hon.”

 Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV)

Ar ôl dyfarniad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Mehefin eleni o £1.3 miliwn gan Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn o eiddo Llywodraeth Cymru i gynorthwyo â’r uchelgais i drawsnewid y rhwydwaith i gerbydau allyriadau isel iawn ac i helpu i gyrraedd y targedau o ddim allyriadau oddi wrth fysiau a thacsis erbyn 2028, mae’r Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol yn falch o roi gwybod bod yna gynnydd sylweddol wedi’i wneud.

Penodwyd WSP Consultancy i ddarparu cymorth a chyngor ynglŷn â gosod mannau gwefru cerbydau trydan mewn safleoedd tacsis ac mewn canolfannau trafnidiaeth ledled y rhanbarth.

Mae awdurdodau lleol wedi cytuno ar leoliadau dichonol ar gyfer lleoli seilwaith cerbydau allyriadau isel iawn, ac fe gaiff y rhain eu hasesu gyda golwg i ffurfio rhaglen o leoliadau mannau gwefru cychwynnol mewn safleoedd tacsis, meysydd parcio, ar strydoedd ac mewn canolfannau trafnidiaeth ledled y rhanbarth.  Mae’r gwaith o adolygu’r safle hyd yn hyn wedi cynnwys trafodaeth â Western Power Distribution, y Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu lleol, i gynnal astudiaeth ddichonoldeb ac i ystyried y costau o ran gosod mannau gwefru yn Ne Cymru.

Bydd y cam nesaf yn cynnwys ymgysylltu â phob un o’r awdurdodau lleol, ac fe fydd yr allbwn yn rhestr o leoliadau (safleoedd tacsis a chanolfannau trafnidiaeth) a gadarnheir gan bawb sydd â buddiant.

Ochr yn ochr â hynny, mae gwaith wedi’i ddechrau ar gaffael cyflenwr mannau gwefru.  Mae hyn wedi golygu ymgynghori â Chyngor Dinas Caerdydd a Gwent, ill dau, sydd wedi cael profiad o’r cyfryw gaffael.  Y bwriad ar hyn o bryd yw cynnig tendr erbyn diwedd mis Medi, gyda phenodi’n digwydd yn yr hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a Chadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mae’n galonogol gweld y cyfryw gynnydd yn cael ei wneud mewn maes sydd mor hanfodol i’n cynlluniau ar gyfer dyfodol gwyrddach.  Mae’r newid o betrol i drydan yn rhan sylfaenol o’n gweledigaeth ar gyfer gwell ansawdd aer a llai o lygredd ledled y rhanbarth, ac mae Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i lwyr ymrwymo i wneud i’r rhaglen hon lwyddo.”   

Fodd bynnag, fe fydd cyflawni’r amcanion yn gofyn am ennill calonnau a meddyliau’n gweithredwyr tacsis a thrafnidiaeth, ac fe wnaed hyn yn anodd gan y cyfyngiadau y mae’r haint Covid-19 wedi’u gosod ar drefnu sioeau teithiol a digwyddiadau.

Atgyfnerthodd y Cynghorydd Geraint Thomas o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful y ddadl ei bod hi’n hanfodol ein bod yn dangos yn union mor effeithiol o ran cost y gall gwneud y newid hwnnw fod ac y bydd pecynnau cymorth ariannol ar gael i gynorthwyo’r broses honno.

Mae yna gynlluniau i lwyfannu nifer o sioeau teithiol cyn gynted ag rydym yn gallu lle y byddwn yn gallu trafod pryderon yn ymwneud â chadwyn gyflenwi, goblygiadau yswiriant, opsiynau benthyg, yn ogystal â chyflwyno defnyddwyr tacsis sydd wedi gwneud y newid a bod yn gallu clywed am eu profiadau yn uniongyrchol.

Yn y cyfamser, fe gadarnhawyd mai er gwaethaf y ffaith na ddyfarnir cyllid cymhelliant am bontio, roedd Llywodraeth Cymru wrthi’n rhoi ystyriaeth i argymhelliad pellach ac y byddai hwn o bosibl yn cynnwys cefnogi cynlluniau prydlesu neu drefniadau ‘rhowch gynnig cyn prynu’ i ganiatáu i yrwyr tacsis gael profiad o gerbyd allyriad isel iawn cyn newid i gerbyd felly.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a Chadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

Mae’n rhaid imi ailadrodd mor bwysig ydyw ein bod yn cymryd ymagwedd ranbarthol tuag at y rhaglen hon.  Mae arnom angen ymagwedd gyson ar gyfer cyflenwi seilweithiau gwefru a safoni dylunio a ffyrdd o dalu er mwyn ei gwneud hi’n hawdd i’n cymunedau ei dderbyn.  Mae’n wych gweld y lefel o gydweithredu sy’n digwydd ledled y rhanbarth, ac rwyf yn hyderus y bydd y rhaglen hon yn mynd o nerth i nerth ac yn darparu budd gwirioneddol inni oll.”

Metro a Mwy

Mae pob un prosiect Cam 1 y Metro, sef rhaglen gwerth £50 miliwn o 10 menter Trafnidiaeth Leol ledled pob un o’r 10 Awdurdod Lleol, yn mynd rhagddynt yn unol â disgwyliadau.  Fodd bynnag, fe effeithiwyd ar gyflenwi’r prosiectau am ychydig fisoedd oherwydd yr haint COVID-19.

Mae uchafbwyntiau’r ddarpariaeth yn cynnwys:

  • Cynllun Parcio a Theithio Pont-y-pŵl a New Inn. Mae’r Cynllun hwn yn awr yn agored ar gyfer tendro, ac fe ragwelir y bydd y dyddiad dechrau ym mis Chwefror, 2021.
  • Cyfnewidfa Dociau’r Barri. Mae’r gwaith o baratoi’r achos busnes llawn ar amser ac yn unol â chynlluniau ar gyfer cyflenwi’r cynllun yn 2021.
  • Dylunio Cyfnewidfa’r Porth. Mae hyn ar amser, gydag ymagwedd wirioneddol integredig â Thrafnidiaeth Cymru, lle y bydd yr adeilad yn cynnig cyfleusterau ar y cyd ar gyfer bysiau a rheilffordd.
  • Mae’r prosiect a gyflenwir yng Nghaerdydd wedi esgor ar y cyfle am gynllun bysiau a theithio llesol llawer mwy o faint o amgylch Canol y Ddinas, sy’n trosoli cynnig sy’n llawer gwell, nid dim ond ar gyfer trigolion Caerdydd ond hefyd ar gyfer y Rhanbarth a’i ymwelwyr, i fwynhau’r cyfleusterau sydd gan ein Dinas i’w cynnig.

Nododd y Cynghorydd Geraint Thomas o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful fod y rhaglen hon mewn cydgrynhoad yn rhaglen gwella seilwaith sylweddol a ddaw â buddion busnes a chymdeithasol sylweddol i’n holl gymunedau ledled y rhanbarth a’i bod yn cynrychioli enghraifft ardderchog o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy weithio cydweithredol.

Cydnabu’r Cynghorydd Caro Wild o Gyngor Caerdydd y gwaith gwych oedd wedi digwydd hyd yn hyn, ac fe fynegodd ddymuniad i weld rhagor o fentrau trafnidiaeth lleol yn yr arfaeth sydd wedi’u darparu i greu mathau cynaliadwy o drafnidiaeth ledled y rhanbarth cyfan.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a Chadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Rwyf wrth fy modd o weld bod ein rhaglen Metro a Mwy yn dangos parhad mewn cynnydd da.  Rydym yn cyflenwi ym mhob un o’r 10 Awdurdod Lleol er mwyn sicrhau y caiff y buddion eu gweld ledled y rhanbarth.  Rwyf yn canmol y tîm am y gwaith rhagorol hyd yn hyn o gadw’r holl brosiectau hyn i ddatblygu drwy’r hyn sydd wedi bod yn adeg eithriadol o anodd.”

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 10fed o Dachwedd) gynllun peilot ‘Profwch cyn prynu’ ar gyfer Tacsis Gwyrdd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.