Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio Rhaglen Datblygu a Thyfu Clystyrau gwerth £4.73 miliwn i feithrin Sgiliau blaenoriaethol, Partneriaethau Academaidd/Diwydiant hanfodol a Rhaglenni Twf Busnes pwrpasol

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Yr wythnos hon, lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Raglen Datblygu a Thyfu Clystyrau unigryw: rhaglen sy’n agor pedwar cyfle tendro eithriadol ar gyfer mentrau lleol i lunio setiau sgiliau blaenoriaethol sy’n dechrau ymddangos yn Ne-ddwyrain Cymru – yn ogystal â darparu ‘galwad i weithredu’ i fusnesau lleol ddod yn rhan o Bartneriaethau Academaidd-Diwydiant a Rhaglenni Twf Busnes o werth uchel, a baratoir ar gyfer ‘twf da.’

Ariannir y Rhaglen yn rhannol gan Gronfa Ffyniant Cyffredin y Deyrnas Unedig, gyda phob tendr yn agored i gyflenwyr sy’n gallu darparu rhaglenni uchelgeisiol sy’n cyflawni canlyniadau cynaliadwy sy’n canolbwyntio ar gynyddu cyfleoedd bywyd pobl – a gwella llwyddiant mentrau – ledled y Rhanbarth mwyaf poblog yng Nghymru.

Mae meysydd penodol ar gyfer darparu gwasanaeth trawsnewidiol yn cynnwys:

  • Cyfres o fentrau sgiliau Digidol, Sero Net a Gweithgynhyrchu Uwch a arweinir gan y galw – wedi’u llunio’n unswydd bwrpasol i ateb galw diwydiant ac a ddarparir mewn cydweithrediad â diwydiant, addysg a’r byd academaidd – gyda phob ymyriad wedi’i ddarmerth fel ei fod yn mynd i’r afael â phrinderau sgiliau allweddol, adeiladu piblinellau doniau cadarn a chynorthwyo twf busnesau, gan annog symudedd cymdeithasol a ‘lledu mynediad’ i bobl o bobl cefndiroedd.
  • Cynnydd sylweddol yn nifer busnesau sy’n seiliedig ar fusnesau sy’n darparu swyddi cyflogau uchel yn Ne-ddwyrain Cymru, drwy ymgysylltu â busnesau mentrau bach a chanolig gan mwyaf – gan eu cysylltu ag arbenigwyr yn eu pynciau ac academyddion ymchwil a all ychwanegu mantais gystadleuol y byd go iawn drwy raglen o Bartneriaethau Academaidd-Diwydiant.
  • Darparu cymorth helaethu arbenigol i glystyrau blaenoriaethol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – drwy Raglen Tyfu Busnes bwrpasol fydd yn helpu i ddiwallu gofynion twf cyfnod agos a chyfnod hwy sectorau sy’n cynnwys Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Diwydiannau Creadigol, Seiberddiogelwch, Technoleg Ariannol, a Thechnoleg Feddygol.

Mae’r pedwar tendr i gyd yn awr yn agored am gyfnod o 30 niwrnod – gyda darparwyr gwasanaethau dichonol yn cael eu gwahodd i ddechrau ar y broses drwy gofrestru’u diddordeb yn:

View Notice – Sell2Wales (gov.wales)

Pwysleisiodd Rhys Thomas, Prif Swyddog Gweithredu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y cyfle ehangach a helaethach sydd wrth graidd y Rhaglen Datblygu a Thyfu Clystyrau:

“Mae hon yn rhaglen ar gyfer mentrau ac unigolion sydd eisiau adeiladu De-ddwyrain Cymru ar sefydliadau sy’n perfformio’n uwch sy’n darparu gwell swyddi i fwy o bobl – y cyfan yn cael eu hysgogi gan y sgiliau diweddaraf, yn y ffordd fwyaf cynaliadwy posibl.

“Mae’r cyllid yn agor cyfleoedd chwyldroadol sy’n newid y sefyllfa i lawer o wahanol randdeiliaid yn ecosystem twf cyflym ein Rhanbarth – gan ein helpu i wireddu’n gweledigaeth ar gyfer pob sector blaenoriaethol, ynghyd â’n huchelgais Sero Net ehangach, y cyfan wedi’u cysoni â Chynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Yn y pen draw, mae a wnelo hyn oll ag adeiladu seilwaith sgiliau cadarn, trosglwyddo gwybodaeth a thyfu busnesau – gan osod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar wahân fel cadarnle doniau, sy’n cynorthwyo’n twf economaidd cynaliadwy ac yn annog mewnfuddsoddiad newydd.”

Mae Rowena O’Sullivan, Pennaeth Sgiliau a Doniau i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn nodi’r cyfle sydd ar gael i fentrau mewn amrywiaeth o sectorau:

“Gall cyflwynwyr tendr wneud cynnig am y pedair eitem i gyd, neu am eitemau unigol.  Felly, mae yna amrywiaeth o sefydliadau mewn nifer o sectorau a allai fod â diddordeb – yn cynnwys Darparwyr Sgiliau, Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach, sefydliadau datblygu busnesau, stiwdios twf, a chwmnïau sy’n gweithredu rhaglenni sbarduno busnesau.

“Bydd pob ymyriad sgiliau penodol yn helpu i hyrwyddo gwell cynhwysiant economaidd drwy ganolbwyntio ar anghenion Sgilio, Ailsgilio ac Uwchsgilio newydd microfusnesau, busnesau bach a chanolig a busnesau dethol sy’n gweithredu yn sectorau blaenoriaethol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – gan ddatblygu gweithlu llawer mwy amrywiol, a gwreiddio darpariaeth sgiliau mewn mannau lleol gyda chyd-destun lleol ar gyfer ein poblogaethau lleol.”

Gyda’r broses dendro yn awr yn agored, disgwylir y bydd contractau’n dechrau ym mis Medi 2023 ac yn weithredol tan fis Mawrth 2025.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content