Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn uno â phrifysgolion a cholegau lleol ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol

Categorïau:
Cyffredinol

Llofnododd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) arloesol gyda sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach o Dde-dwyrain Cymru, gan ffurfio fframwaith ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol yn seiliedig ar amcanion allweddol ar gyfer lles economaidd yn y Rhanbarth. 

Y cytundeb yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, ac ymunir â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, a Phrifysgol De Cymru (USW) gan golegau Addysg Bellach y Rhanbarth, yn cynnwys Merthyr Tudful, Coleg Gwent, Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg Y Cymoedd a Choleg Pen-y-bont ar Ogwr. 

O ystyried y crynodiad o ragoriaeth academaidd ac ymchwil yn Ne-ddwyrain Cymru, bydd hyn yn sicrhau bod y rhanbarth ehangach yn gwireddu buddion gweithio cydweithredol.  Mae gan bob un o’r sefydliadau rôl sylweddol i gofleidio’r agenda o dwf rhanbarthol ac i sicrhau bod ymrwymiadau dinesig i gynhwysiant a chynaliadwyedd wrth graidd mentrau newydd a mentrau sydd ar fin ymddangos.    

Er 2017, gweithiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn llwyddiannus gydag Addysg Uwch ac  Addysg Bellach rhanbarthol ar brosiectau trawsnewidiol, gan drosoli cyllid ymchwil ac arloesi sylweddol ar gyfer y Rhanbarth.  Mae hyn yn cynnwys bod yr unig Ranbarth yn y Deyrnas Unedig i ennill dwy fenter Cronfa Strength In Places Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI) (CSConnected a Media Cymru) gyda gwerth cyfunol o bron i £100 miliwn.  

Bydd yr ymrwymiad pellach hwn yn sicrhau cysoni ar uchelgais ranbarthol a chreu rhagor o gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â busnesau, dysgu ac addysgu cydweithredol ac Ymchwil a Datblygu, gan ganiatáu i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd gasglu’r arbenigedd y gall y sefydliadau hyn eu cyflawni gyda’i gilydd.    

Gan siarad yn y lansio, dywedodd y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy:

“Rwyf wrth fy modd bod partneriaid Addysg Uwch ac Addysg Bellach yn uno yn eu cefnogaeth i’n huchelgais ranbarthol.  Mae hyn yn adeiladu ar ymdrechion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ffurfio clymblaid o’r ymroddgar, gan dynnu ynghyd y bobl a’r sefydliadau a all gyfrannu tuag at ein cenhadaeth ar gyfer rhanbarth mwy, gwyrddach a thecach.”

Dywedodd Kellie Beirne, Prif Swyddog Gweithredol, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mae’r bartneriaeth hon yn dangos cyd-uno arwyddocaol o ran sefydliadau addysgol ac ymchwil, a chorff cyhoeddus rhanbarthol sydd newydd ei sefydlu, sy’n caniatáu inni gysoni’n hymdrechion i hyrwyddo’n cenadaethau dinesig gyda’n gilydd.  Mae arloesi’n gonglfaen ein dyfodol, ac mae ein hymrwymiad ar y cyd i gydweithredu ac i naddu llwybr newydd yn darparu’r cyfle gorau i ddatblygu cynaliadwyedd a chadernid yn wyneb newid a heriau parhaus.  Drwy ffurfioli’n perthnasoedd, gosodwn y sylfeini ar gyfer effaith ranbarthol a thwf cynaliadwy yn y dyfodol, a chydnabyddiaeth y gallwn, gyda’n gilydd, gyflawni mwy.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content