Mae sgiliau trosglwyddadwy’n allweddol i’n dyfodol fel rhanbarth dynamig a chadarn

Categorïau:
Sgiliau

Mae’n dod yn gynyddol eglur na allwn ddisgwyl osgoi cynnydd sylweddol mewn diweithdra o ganlyniad i bandemig y coronafeirws.  Mae’n ymddangos bod y newyddion bron bob bore yn dod â storïau newydd o gwmnïau’n cyhoeddi eu bod yn cau ac yn dileu swyddi.

Bydd y rhaglenni cymorth helaeth gan y llywodraeth a gynlluniwyd i gynnal swyddi yn cael eu dirwyn i ben yn raddol dros y misoedd i ddod, sy’n debygol o arwain at gylch arall o golli swyddi.

Ni fydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dianc rhag hyn.  Yr hyn y gallem ei wneud yw helpu pobl dan fygythiad o ddileu swydd i ganfod swyddi newydd yn rhywle arall.  Fel mewn unrhyw darfu economaidd mawr, tra bod swyddi’n cael eu colli mewn llawer o gwmnïau, maent hefyd yn cael eu creu mewn cwmnïau eraill.

Mae pob argyfwng yn darparu cyfle i rywun.  Mae llawer iawn o fusnesau, yn neilltuol yn y sectorau mwyaf diymgeledd megis twristiaeth, lletygarwch, ac adwerthu ar y stryd fawr, wedi gorfod diswyddo pobl.  Ond mae eraill, megis cwmnïau adwerthu ar-lein a digidol, wedi gweld eu busnesau’n tyfu ac wedi bod yn cyflogi.

Mae Buddsoddi mewn Sgiliau Trosglwyddadwy a Rhaglenni Ailsgilio yn Hanfodol

Mae hi bob amser yn beth defnyddiol, ar unrhyw adeg, cael sgiliau sy’n hawdd eu trosglwyddo o’r naill swydd i’r llall.  Ar adegau fel hyn, mae’n ased hanfodol.  Gall wneud y gwahaniaeth rhwng cyfnod maith o ddiweithdra, a symudiad ochrol cyflym i yrfa newydd.

Dyna pam rydym ni, ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn rhoi pwyslais mawr ar helpu pobl i ddatblygu’r math o sgiliau fydd yn eu helpu, nid yn unig i ddechrau ar eu gyrfa ddewisol, ond hefyd i symud i alwedigaethau eraill os oes arnynt angen neu eisiau.

Nid dim ond ymateb byrdymor yw hyn i’r dirywiad presennol sy’n gysylltiedig â Covid.  Mae’n gydnabyddiaeth, o ystyried ein heconomi dynamig, sy’n newid yn gyflym, bod yr hen ddyddiau o yrfa gydol oes wedi hen ddarfod a bod hyblygrwydd yn allweddol.  Nid yn unig y mae’n caniatáu i’r unigolyn newid swydd a dilyn uchelgais newydd, mae hefyd yn cyfarparu’n rhanbarth â gweithlu a busnesau a all fanteisio ar newid economaidd.

Mae newid wedi’i gyflymu gan effaith Covid-19.  Symudodd llawer o fusnesau gyfradd uchel o’u staff i weithio o’u cartref, ac maent yn awr yn ystyried p’un a ddylent wneud y newid hwnnw’n barhaol i o leiaf rai gweithwyr, gydag arbedion canlyniadol mewn gorbenion eiddo.  Mae eraill wedi cyflymu symudiad oedd yn flaenorol yn raddol i ffyrdd mwy digidol o weithio.  Gall rhai sectorau, megis gweithgynhyrchu datblygedig, weld symudiad wedi’i gyflymu tuag at fwy o roboteg.

Defnyddio Ymagwedd Partneriaeth

Ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, fe ddefnyddiwn ymagwedd partneriaeth rhwng diwydiant, llywodraeth a darparwyr addysg a hyfforddiant i sicrhau bod gan ein pobl y sgiliau y mae arnynt eu hangen i oroesi ac i lwyddo yn yr economi hwn sy’n newid.

Mae coronafeirws a’r cyfyngiadau symud wedi gorfodi a chymell llawer iawn o addasu ac amrywiaethu ymysg busnesau yn y rhanbarth.  Dangosodd llawer o fusnesau lefel eithriadol o arloesi a dynameg yn eu hymateb.  Ym Mhartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, rydym yn benderfynol o beidio â gadael i’r arloesi hwn fod yn ofer ond o’i ddal ac o helpu busnesau a sefydliadau eraill i rannu ymarfer gorau ac i gydweithio’n gydweithredol i wella sgiliau.

Efallai y bydd angen hyfforddiant ychwanegol i wneud yn sicr bod pobl â sgiliau trosglwyddadwy’n gallu symud yn hawdd o’r naill sector i’r llall.  Ein nod yw datblygu gweithlu amryddawn a chanddo sylfaen o sgiliau fydd yn eu galluogi i symud i le bynnag y mae swyddi newydd.

Mae’n debygol mai canlyniad uniongyrchol Covid-19 fydd cynnydd mewn diweithdra.  Mae arnom angen datblygu’n cadernid fel rhanbarth fel ein bod yn dychwelyd i fod ar y llwybr i gyflogaeth lawn a thwf.  Wrth graidd hynny y mae gweithlu medrus, amryddawn a hyblyg.  Dyna yw’n nod, a’n gobaith am ganlyniad cadarnhaol o’r argyfwng hwn.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae trydedd flwyddyn trydedd ddegawd yr 21ain ganrif yn addo bod yn daith sgiliau sy’n wahanol i unrhyw un arall. Mae'r adferiad economaidd, y pedwerydd chwyldro diwydiannol a'r ras i sero oll yn cynrychioli cyfleoedd mawr yn ogystal â heriau sylweddol. Os gallwn 'wneud pethau'n iawn' o safbwynt sgiliau, yna bydd dyfodol ein rhanbarth yn seiliedig ar weithlu gwydn ac ystwyth, cronfa dalent ehangach a dyfnach, sefydliadau sy'n perfformio'n well, gwell swyddi yn nes at adref a mwy o ffyniant ym mhob cymuned.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.