Mae strategaeth Cerbydau Allyriadau Isel Iawn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cymryd brasgamau sylweddol ymlaen

Categorïau:
Cyffredinol
Datganiad i'r Wasg – Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

Mae Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 18fed o Chwefror, 2021) wedi adrodd am y cynnydd cyflym a chadarnhaol a wnaed ar ei fentrau Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) – er gwaethaf bodolaeth cefndir yr haint Covid-19 a’r amgylchedd aruthrol heriol y mae hynny wedi’i greu.

I roi’r cefndir inni, ym mis Mai 2020, dyfarnodd Llywodraeth Cymru £1.296 miliwn i’r Rhanbarth o’i Chronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn i gyflenwi mentrau a fwriadwyd i gynorthwyo Llywodraeth Cymru i drawsnewid y rhwydwaith i Gerbydau Allyriadau Isel Iawn ac i helpu i gyrraedd eu targedau o allyriadau sero o fysiau a thacsis erbyn 2028.  Golygai’r dyfarniad mai dyma’r dyfarndal uchaf a wnaed yng Nghymru, a ddaeth yn dilyn cynnig a wnaed gan Gyngor Merthyr ym mis Chwefror 2020 ar ran Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Roedd y cynlluniau a gynigiwyd yn cynnwys cyflenwi seilwaith cerbydau trydan er defnydd cyhoeddus, tacsis a hurio preifat yn benodol, a bysiau mewn amrywiol leoliadau, yn cynnwys canolfannau trafnidiaeth drwy’r rhanbarth i gyd.

Yn dilyn y dyfarndal, ac er gwaethaf yr amgylchedd heriol a grëwyd gan yr haint Covid-19, gwnaed cynnydd ym mhob un o’r meysydd, fel a ganlyn:

Mae cynllun seilwaith cerbydau tacsis trydan wrthi’n cael ei gyflenwi ac i fod i’w gwblhau erbyn diwedd mis Mehefin 2021  

Dyfarnwyd contract i SWARCO i gyflenwi 34 o wefryddion mewn 31 o safleoedd drwy’r Rhanbarth i gyd, a daethpwyd i gytundeb consesiwn i reoli ac i gynnal a chadw’r seilwaith, gyda’r Rhanbarth yn elwa o gyd-elw sy’n tyfu ar fuddsoddiad dros oes y contract.  Y bwriad yw y bydd y gwaith o osod y seilwaith wedi’i orffen o fewn y 5 mis nesaf.

Mae “cynllun rhowch gynnig cyn prynu” Tacsis ULEV i’w lansio yn yr haf

Dyfarnwyd cyllid hefyd o’r un gronfa i gyflenwi cynllun ‘Rhowch gynnig cyn prynu’ ar gyfer gyrwyr tacsis i’w hannog i bontio i gerbydau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, sy’n cydymffurfio â Llundain 100%.  Caiff archebion eu gosod ar hyn o bryd am 50 o dacsis Nissan Dynamo i ganiatáu’r cyfle i yrwyr / weithredwyr tacsis roi cynnig cyn eu bod yn prynu am fis i bob gyrrwr.  Bydd y cynllun yn weithredol am gyfnod o 3 blynedd.  Y bwriad yw prynu 34 o’r tacsis hyn cyn diwedd mis Mawrth, 2021, gyda 10 o gerbydau’n rhagor yn cael eu cyflenwi ddechrau mis Ebrill.  Bydd 6 o’r cerbydau hyn yn cael eu prynu i’w defnyddio yn Sir Ddinbych a Sir Benfro, a’r 44 arall i’w cadw o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Disgwylir y bydd y cynllun yn weithredol ddiwedd mis Mehefin / ddechrau mis Gorffennaf.

Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn ystyried Cynllun Hurio ar Brydles, a ariannir gan Gronfa Aer Glân Llywodraeth Cymru, ac a allai fod â’r potensial i ehangu i’r Rhanbarth dros y cyfnod hwy.  Bydd y ddwy raglen hyn yn alinio’n agos.

Gweminarau addysgol wedi’u trefnu ar gyfer mis Mawrth

Mewn cydnabyddiaeth o’r ffaith bod pontio i gerbyd allyriadau isel iawn yn benderfyniad mawr, ac yn benderfyniad a all fod gan lawer o weithredwyr fwy o gwestiynau amdanynt nag o atebion, mae yna weminar dacsis gychwynnol yn cael ei pharatoi ar hyn o bryd, a disgwylir mai’r dyddiad y caiff ei chyflenwi yw’r 11eg o Fawrth, 2021.  Bwriedir i’r gweminar gyntaf addysgu a hysbysu am nifer o faterion, yn cynnwys y cymhelliannau a’r opsiynau ariannu sydd ar gael, goblygiadau treth ac yswiriant, pryderon am gyrhaeddiad a dibynadwyedd, ystyriaethau gwefru – gartref ac ar ochr y ffordd – a darpariaeth ar gyfer cynnal a chadw.  Y nod yw darparu’r holl wybodaeth angenrheidiol i alluogi gyrwyr a gweithredwyr tacsis i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth yn ymwneud â phontio i gerbydau sy’n 100% yn drydan.

Gwnaed cynnydd sylweddol mewn nodi safleoedd priodol ar gyfer ehangu seilwaith gwefru  

Mae yna 112 o safleoedd wedi’u nodi a’u cyfrifo o ran costau i gyflenwi seilwaith gwefru er defnydd cyhoeddus drwy’r rhanbarth i gyd, yn cynnwys lleoliadau megis ar strydoedd, meysydd parcio cyhoeddus a chanolfannau trafnidiaeth. Mae yna gynnig wedi’i gyflwyno i gronfa Cerbydau Allyriadau Isel Iawn Llywodraeth Cymru i gyflawni’r gallu hwn ym mlwyddyn ariannol 2021/22, ac mae yna ragor o leoliadau hefyd yn cael eu hystyried yn ychwanegol at y rheiny a nodwyd eisoes gan Awdurdodau Lleol.

Mae yna 15 o safleoedd hefyd wedi’u nodi a’u cyfrifo o ran costau i ddarparu seilwaith gwefru er defnydd bysiau.  Yn yr un modd, mae yna gynnig wedi’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i ariannu’r gwaith o’u cyflenwi yn 2021/22.

Disgwylir canlyniadau’r ddau gynnig ddiwedd mis Mawrth, 2021.

Mae datblygiad pendant y mentrau Cerbydau Allyriadau Isel Iawn a’r cyllido cysylltiedig, yn enwedig yn y cyfryw gyfnod anodd, yn gam mawr ymlaen yn yr uchelgais ar gyfer nid yn unig gwella seilwaith trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ond hefyd ar gyfer y gostyngiad mewn allyriadau a llygredd sŵn.  Drwy gyflenwi’n rhanbarthol, bydd yn sicrhau y bydd gan y defnyddiwr ar ben draw’r broses, yn weithredol, broses unffurf ar gyfer defnyddio seilwaith gwefru ledled pob un o’r 10 Awdurdod Lleol, gyda dulliau talu a’r seilwaith yn ddibynadwy ac yn hawdd eu defnyddio.  Bydd mentrau fel y rhain yn helpu Cymru i fod â’i rhan mewn goresgyn newid yn yr hinsawdd, a bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn parhau i weithio â’r rhanbarthau eraill yng Nghymru i geisio sicrhau seilwaith cymaradwy a chydnaws drwy Gymru i gyd.

Bydd camau nesaf pellach yn cynnwys ystyried hydrogen, ynni adnewyddadwy a thechnoleg ddigidol sy’n ofynnol i wir gofleidio’r agenda allyriadau sero a’r technolegau newydd y gellir eu datblygu i ddiogelu’r cyfryw brosiectau i’r dyfodol, yn unol â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i gweledigaeth.

Mae yna weledigaeth a strategaeth Ynni lawn ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i chreu mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, a bydd mwy o wybodaeth ar gael am y cynlluniau gweithredu cychwynnol yn y gwanwyn.

Dywedodd Huw David, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Rwyf yn falch iawn o’r cynnydd ardderchog rydym yn ei wneud ar y mentrau hyn.  Mae gennym gyfle go iawn yma i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd arwain y Deyrnas Unedig i fod yn rhanbarth sy’n batrwm enghreifftiol o ran lleoli seilwaith cerbydau trydan ac wedyn o ran nifer y cerbydau allyriadau isel a ddefnyddir.  Mae gennym yr uchelgais, y cynlluniau, y rhwydweithiau a’r arferion gwaith cydweithredol cywir, a’r gallu i gyflenwi yn gyflym ac yn helaeth.

“Bydd cyflenwi’r rhaglen hon yn ein helpu i wireddu’n gweledigaeth ar gyfer dyfodol trafnidiaeth, i gynnal newid gwirioneddol mewn ymddygiad ac i roi’r rhanbarth ar lwybr i gyflawni allyriadau carbon sero-net erbyn 2050, gyda thacsis a bysiau’n cael eu cyflymu yn gynharach o lawer, yn unol â tharged 2028 Llywodraeth Cymru.”

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.