Mae Tri Yn Rhagor O Gynghorau’n Cefnogi Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

MAE Cabinet Rhanbarthol Cysgod Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu’r penderfyniad heddiw (yr 31ain o Ionawr, 2017) gan Gynghorau Caerffili, Casnewydd a Thorfaen i roi’u hymrwymiad i raglen Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r Cabinet Rhanbarthol Cysgod yn aros am benderfyniad pob un o’r deg awdurdod lleol fydd yn cyfarfod rhwng hyn a’r 9fed o Chwefror, 2017.  Byddai’u hymrwymiad yn gweld y Cabinet Rhanbarthol yn newid o fod yn Gysgod o’r 1af o Fawrth, 2017.

Mae’n rhaid i bob awdurdod o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd gymeradwyo ymrwymiad gan y deg awdurdod i gael benthyg cyfanswm cyfunol o £120 miliwn fel rhan o Gronfa Buddsoddi Ehangach Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cytunodd Cynghorau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Caerdydd a Sir Fynwy yn unfrydol i ymrwymo i’r Gytundeb Dinesig yr wythnos diwethaf.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Cysgod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Dyma ran bwysig o broses y Cytundeb Dinesig.  Mae’r deg awdurdod wedi gweithio’n eithriadol agos dros yr 16 mis diwethaf i gael y Cytundeb Dinesig i’r safle hwn, ond mae cefnogaeth i’r Cytundeb Dinesig gan aelodau’r awdurdodau hynny’n hanfodol os ydym i fwrw ymlaen gyda’n gilydd â’r Gytundeb hynod gyffrous hon.

“Gyda’i gilydd, gall yr awdurdodau lleol sy’n bartneriaid greu newid economaidd a chymdeithasol sylfaenol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, drwy well trafnidiaeth, cefnogi arloesedd, gwell rhwydwaith digidol, datblygu sgiliau, cefnogi menter a thwf busnes, a thrwy ddatblygiad tai ac adfywio.”

Yn amodol ar y pleidleisiau gan bob awdurdod, byddai Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dechrau ar gyfnod pontio.  Bydd Cynllun Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (i’w gyhoeddi) yn rhoi manylion gweithgareddau allweddol sydd i’w cynnal, yn cynnwys sefydlu Swyddfa Ranbarthol i gymell y gwaith o gyflawni rhaglen waith (i’w chyhoeddi) y Cabinet Rhanbarthol, gan ragweld derbyn cynigion ddiwedd eleni.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Keith Reynolds: “Bydd y prosiect uchelgeisiol hwn yn rhoi arwydd bod cyfnod newydd cyffrous i ddod ar gyfer y rhanbarth, ac mae’n wych gweld deg cyngor lleol yn cydweithio, gyda nod gyffredin o ddod â llewyrch a chyfleoedd i’n cymunedau.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox: “Rwyf yn falch iawn bod fy nghydweithwyr ledled yr holl bleidiau gwleidyddol wedi dangos eu cefnogaeth i’r hyn sy’n addo i fod yn ddatblygiad sy’n gwir newid pethau am genedlaethau i Gasnewydd a’r rhanbarth cyfan.

“Gallwn yn awr gynllunio ar gyfer y dyfodol gyda dwy ddegawd o sicrwydd o fuddsoddiad economaidd o fewn ein golygon.  Edrychaf ymlaen at weithio’n agos â chyd-arweinwyr i wneud i’r fargen lwyddo, ac i fod yn rhan o dîm fydd yn cyflawni arloesedd, buddsoddiad a datblygiad.”

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Mae ein penderfyniad heddiw yn garreg filltir bwysig, ac yn gam mawr i wireddu buddsoddiad economaidd sylweddol ar gyfer y rhanbarth.  Caiff y buddsoddiad hwn effaith hirdymor ar iechyd ariannol y rhanbarth cyfan fydd yn ei dro’n gwella bywydau’n trigolion a chyfleoedd iddynt.”

Y deg awdurdod lleol yw: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.