Mae’r tîm dadansoddeg o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn trawsnewid gofal iechyd ledled y byd

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Pan wnaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fuddsoddiad ecwiti o £2 filiwn mewn Fferylliaeth yn ôl yn 2020, roeddem yn falch o gefnogi tîm ymchwil o’r radd flaenaf sy’n trawsnewid data gofal iechyd arferol yn dystiolaeth dryloyw, ddibynadwy a dyblyg – gan helpu cwmnïau fferyllol, y byd academaidd, awdurdodau rheoleiddio a phartneriaid iechyd gyda  darganfod cyffuriau yn fwy effeithioltystiolaeth gwerth am arian a gwell canlyniadau iechyd i filiynau o gleifion.

Mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi gweld esblygiad cyflym o’r fenter ryfeddol hon.  Mae buddsoddiad pellach o £2m gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd eleni wedi galluogi’r tîm arloesol hwn i ddyblu o ran maint, ail-frandio i fod yn Gwyddorau Data Dynol, a lansio’r chwyldroadol Livingstone platfform.

Buom yn siarad â Prif Swyddog Gweithredol Rhiannon Thomason am y daith hyd yn hyn a’r ffordd ymlaen i’r tîm amlddisgyblaethol hwn sy’n trawsnewid iechyd a lles ledled y byd o bwynt unigryw gan ddefnyddio dadansoddi data blaengar a chyfrifiadura cwmwl. …

Trawsnewid gofal iechyd trwy bŵer dadansoddeg uwch

“Yn y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, mae ein cred ni yng ngrym trawsnewidiol uwch ddadansoddeg  wedi mynd â’n cynnig i leoedd newydd. Mae’n glod enfawr i’n tîm ein bod wedi llwyddo i wella ymhellach fyth, platfform o safon fyd-eang sy’n dylunio, cynnal a chefnogi astudiaethau ymchwil gofal iechyd o ansawdd uchel, gan gyflwyno tystiolaeth y gellir ymddiried ynddo fel sail i lawer o wahanol brosiectau”, esboniodd Rhiannon.

“Mae’r holl adborth gan ein cwsmeriaid yn dweud wrthym ein bod yn symud i oes lle mae’r chwyddwydr bellach yn gysylltiedig â sicrhau mynediad data a dadansoddiad o ddata gofal iechyd y byd go iawn.  Mae’r trawsnewidiad hwn yn ein gosod ni a blaen llwyfan Livingstone a chanol yr ecosystem amgylchedd ymchwil dibynadwy newydd hon.   

“Rydym wedi bod yn ymgysylltu â llawer o wahanol fathau o gwsmeriaid, – a thema gyffredin sy’n dod i’r amlwg yw y byddwn yn eu helpu i ddod yn fwy cadarn, gwneud eu hymchwil yn well, ac mewn llawer o achosion yn helpu eu hymchwilwyr i wella hefyd, gyda lles cleifion a chanlyniad clinigol wrth wraidd y cyfan.”

Cyfnod newydd wedi'i adeiladu ar fynediad diogel a dadansoddiad dibynadwy o ddata'r byd go iawn

“Mae’r enw da dibynadwy hwnnw am ddod â dealltwriaeth llawer dyfnach o ddosbarthu clefydau, patrymau triniaeth a ffactorau risg yn ganolog i’n dyfodol.  Bydd yn allweddol i feithrin cysylltiadau dyfnach fyth â’r asiantaethau  rheoleiddio cyffuriau  sydd angen tystiolaeth ddiduedd ar gyfer gwneud penderfyniadau rheoleiddiol, yn ogystal â’n galluogi i dyfu partneriaethau mwy cynhyrchiol gyda darparwyr iechyd sydd eisiau gwell dealltwriaeth o ba driniaethau sy’n arwain at ganlyniadau cleifion – ac ar ba gost – gan roi sylfaen aruthrol i ni adeiladu arni.

“Mae buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi ein galluogi i ehangu a dyfnhau arbenigedd ein tîm wrth ddeall y cyfleoedd a’r naws a gynigir gan dystiolaeth y byd go iawn.  Mae hynny’n golygu ein bod bellach yn darparu mwy o werth i’n cleientiaid.

“Er enghraifft, rydym wedi gweld diddordeb yn ein gwasanaethau gan y gymuned academaidd; a hefyd y Diwydiant Fferylliaeth a Gwyddorau Bywyd, sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni i gael mynediad cyflym at dystiolaeth sy’n llywio eu datblygiad cyffuriau, yn cefnogi eu cyflwyniad rheoleiddio ac yn meintioli eu heffeithiolrwydd cymharol.

“Felly, mae’n deg dweud ein bod yn tyfu ein gwasanaeth sy’n cynnig mewn sawl segment marchnad, ac yn gwella’r cynigion hynny i’n cwsmeriaid yn barhaus, gan ddarparu tystiolaeth craff ac amserol yn y byd go iawn i ysgogi newid cadarnhaol.”

Livingstone: cyflawni penderfyniadau iechyd gwell, llawer cyflymach nag o'r blaen ...

“Efallai mai’r ffordd orau o arloesi yw’r ymgyrch honno i arloesi yn barhaus gan lansiad diweddar ein platfform ‘Carreg fyw’.   Gall y platfform leihau’n sylweddol yr amser y mae’n ei gymryd i gwblhau astudiaeth feirniadol o rhwng 6 a 12 mis i ychydig funudau, yn ogystal â grymuso cwmnïau fferyllol a dyfeisiau i ddeall pa gleifion fyddai’n elwa fwyaf o’u cynhyrchion a’u triniaethau, a sut y gellir gwella canlyniadau i’r cleifion hynny ymhellach.

“Mae’r awydd anhygoel hwnnw i arloesi’n barhaus yn un o’r rhesymau pam rydw i mor falch o dîm anhygoel sydd wedi tyfu o 14 i 29 o bobl mewn cyfnod byr o amser; twf a wnaed yn bosibl gan fuddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sydd ymhlith llawer o bethau eraill wedi ein galluogi i recriwtio’r bobl sydd eu hangen arnom, gan ddod ag arbenigwyr o lawer o ddisgyblaethau gwahanol at ei gilydd, yn union pan oedd eu hangen arnom.

“Mae’r tîm hwnnw ar flaen y gad o ran gwthio ffiniau technoleg ac ymchwil, a gwthio eu hunain a’i gilydd hefyd, gan fynd i’r afael â heriau cymhleth yn y ffordd fwyaf cydweithredol a dychmygus.”

Brand newydd yn agor gorwelion newydd ...

“Er ein holl allu technegol a’n harbenigedd gwyddonol, yn y bôn, rydym yn gwmni sy’n cael ei bweru gan bobl, gan osod ein cydweithwyr wrth wraidd popeth a wnawn.

“Mae enw ein cwmni newydd – Gwyddorau Data Dynol – yn dweud beth ydym ni i gyd.  Mae gennym fap ffordd helaeth ar gyfer datblygu Livingstone ymhellach, gan archwilio sgil-effeithiau sy’n ategu ein harlwy ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac yn y pen draw siapio dyfodol gofal iechyd i bobl ym mhobman, trwy ddadansoddeg uwch.

“Rydyn ni mewn lle da, ym mhob ystyr, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddod â mwy o newyddion cadarnhaol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a byd dadansoddeg uwch a gofal iechyd yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”

Hoffem ddiolch i Rhiannon a’i thîm am gyflawni’r cerrig milltir hynny a rhannu datblygiadau mor gadarnhaol – ac rydym yn edrych ymlaen at adrodd ar gynnydd parhaus y Gwyddorau Data Dynol wrth iddynt arwain oes newydd mewn gofal iechyd ledled y byd, o’u cartref ym mhrifddinas Cymru. 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ac yntau’n cael ei gynnal yn yr awditoriwm yn Adeilad Sbarc yng Nghaerdydd, gwelodd y Digwyddiad Busnes Gweithredu ar Sero Net dros 80 o bobl fusnes, academyddion a swyddogion y llywodraeth yn dod ynghyd i hyrwyddo cydweithredu ymysg busnesau i roi sylw i newid yn yr hinsawdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content