Mapio Llwybr i Well Dyfodol Medrus

Categorïau:
Arwain Agweddau
Sgiliau

Ysgrifennwyd gan:

Leigh Hughes, Cyfarwyddwr CSR yn BOUYGUES UK, Cadeirydd, Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Cwestiwn y gofynnir imi bob amser gan fewnfuddsoddwyr yn ein rhanbarth yw: sut fath o biblinell ddoniau sydd yna?

Mae’n gwestiwn teg, oherwydd y sylfaen sgiliau leol yw un o’r ystyriaethau allweddol ar gyfer unrhyw fusnes wrth benderfynu lle i leoli’i weithrediadau.

Dyna pam mae sgiliau wedi’u nodi fel blaenoriaeth ar gyfer buddsoddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Beth bynnag sy’n digwydd i’n heconomi yn sgîl pandemig yr haint coronafeirws, fe fydd sgiliau’n pobl o bwysigrwydd enfawr i sut mae busnesau’n rhanbarth yn perfformio yn y dyfodol.

Cyn i’r pandemig ein taro, roeddem wedi bod yn datblygu cynllun tair blynedd yn canolbwyntio ar sectorau blaenoriaethol y dyfodol yn ne-ddwyrain Cymru, y rheini – megis lled-ddargludyddion cyfansawdd a diagnosteg a dyfeisiadau meddygol – sydd â’r potensial mwyaf ar gyfer twf economaidd a chreu swyddi o werth uchel.

Mae’r cynllun wedi’i hysbysu drwy ymgysylltu â grwpiau o sectorau allweddol o gyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a’r llywodraeth, ac fe gredwn y bydd ei argymhellion a’n hargymhellion ninnau i’r llywodraeth yn sicrhau y caiff anghenion diwydiant eu diwallu, ac fe fydd hyn yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu ac ennill cyflog yn y rhanbarth.

Mae ein hymchwil â chyflogwyr, beth bynnag y bo’r sector, yn darparu adborth cyffelyb iawn inni, sef bod recriwtiaid ifainc yn cael trafferth â phethau fel bod yn rhan o dîm, cyfathrebu, darllen ac ysgrifennu.

Mae sgiliau digidol yn rhychwantu pob sector, oherwydd rydym yn datblygu i fod yn fyd lle mae deallusrwydd artiffisial ac awtomatiaeth yn amlwg ac yn flaenllaw.

Mae sgiliau technoleg ddigidol yn galluogi ac yn trawsnewid diwydiannau ledled Cymru a’r rhanbarth ac yn newid y ffordd y mae pobl yn byw a gweithio, fel y gallwch weld gyda niferoedd y bobl sydd yn awr yn gweithio o’u cartref.  Mae’r sector yn esblygu ar y fath gyflymder, nid dim ond pobl ifanc a rolau’r dyfodol ydyw; fe fydd natur darfol technolegau newydd yn effeithio ar alwedigaethau presennol mewn llawer o ddiwydiannau, ac felly fe fydd uwchsgilio’r gweithlu cyfredol yn angenrheidiol.

Yn hanfodol, serch hynny, mae ein gwaith ynghylch sgiliau yn fwy na dim ond cyfarparu pobl â sgiliau o werth uchel ar gyfer swyddi o werth uchel.  Mewn rhanbarth fel ein rhanbarth ni, os ydych ond yn canolbwyntio ar y sectorau twf uchel, rydych mewn perygl o hepgor pobl.  Ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, lle mae yna eisoes anghydraddoldebau sylweddol, nid oes arnom eisiau gwneud hynny.

Yn ystod achos haint Covid-19, rydym wedi gweld yn eglur werth gofal cymdeithasol.  Mae gweithwyr ar y rheng flaen, sydd yn draddodiadol wedi’u hystyried fel gweithwyr sgiliau isel, wedi peryglu’u bywydau yn ddyddiol i ddod â gofal a chysur i rai o’r bobl fwyaf anghenus ac agored i niwed yn ein cymunedau.

Ar ôl y pandemig hwn, fe fydd gweithwyr gofal cymdeithasol yn haeddiannol yn mwynhau mwy o barch ymysg y cyhoedd.

Byddant hefyd yn dechrau cael eu gweld fel gweithwyr medrus.  Credwn fod natur gofal cymdeithasol yn debygol o newid yn llawer cyflymach nag a ragwelwyd yn wreiddiol, wrth iddo gael ei wreiddio’n fwy â gofal iechyd, ac wrth inni addasu fel cymdeithas.  Eisoes, cyn i’r haint ddechrau, roedd hi’n ofynnol i bawb yn y sector ennill cymhwyster lefel 2, ac roedd hyn yn rhoi heriau, ac mae’n golygu bod yna fwlch sgiliau sylweddol.  Unwaith y bydd hynny wedi’i gyflawni, fe fydd ar bobl eisiau mynd ymlaen i lefel 3 neu 4.  Rydym yn dechrau dod â statws a llwybr datblygu gyrfa priodol i faes gofal cymdeithasol.

Felly, ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd y dyfodol, fe fydd gennym Raddau a phrentisiaethau uchel yn y sectorau gwerth uchel, megis diogelwch seiber a thechnoleg ariannol, ond fe fyddwn hefyd wedi cyfarparu pobl yn yr economi sylfaenol yn awr â’r sgiliau sy’n gadarnach mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym.

Bydd hyn yn rhoi’r cadernid a’r cystadleugarwch inni y bydd arnom eu hangen i oroesi a ffynnu – fel unigolion, busnesau, a chymunedau – yn y dyfodol ar ôl haint Covid-19.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.