Media Cymru: piblinell arloesi sy’n barod ar gyfer gweithredu

Categorïau:
Sectorau

Pan lansiodd Media Cymru gymeradwyaeth enfawr ym mis Hydref, cyhoeddodd ddyfodiad gwir ‘yn y byd cyntaf’: buddsoddiad o £50m i wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer cynhyrchu ac arloesi yn y cyfryngau, gan ysgogi twf economaidd cynhwysol a chynaliadwy yn sector cyfryngau Cymru – ac annog cydweithio â’r diwydiant ar brosiectau RD&I arloesol a fydd yn helpu i dyfu diwydiant sydd eisoes yn ehangu’n gyflym £236 miliwn arall mewn gwerth ychwanegol gros (GVA),  erbyn 2026.

Mae cynhyrchu cwmnïau mwy arloesol wrth wraidd cenhadaeth Media Cymru; ac yn y nodwedd olaf hon yn cyflwyno rhai o dîm craidd Media Cymru, mae  Lee Walters, Uwch Gynhyrchydd a Rheolwr Cyllid, yn dweud wrthym am ei falchder o weld sut mae ‘arloesi’ eisoes yn dechrau ffynnu trwy raglenni newydd ac unigryw ….

Creu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd, yn barod ar gyfer y farchnad

“Mae yna lawer o ddimensiynau i genhadaeth Media Cymru, ond i mi, mae cynyddu ein gallu i arloesi – a chreu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd yn barod ar gyfer y farchnad – yn beiriant go iawn ar gyfer trawsnewid.

“Harddwch economi busnesau bach a chanolig yw’r potensial i ddatgloi’r arloesedd hwnnw mewn cymaint o wahanol fathau o fenter, ar draws cymaint o wahanol fformatau – dod â syniadau creadigol newydd i’r byd masnachol, helpu i ddiogelu’r cwmnïau dan sylw at y dyfodol, gan greu swyddi newydd i’r rhanbarth; ac yn y broses yn helpu i fynd â’n ecosystem cyfryngau gyfan i’r lefel nesaf.

“Dyna pam rwy’n arbennig o gyffrous i fod yn arwain ein Piblinell Arloesi. Mae’n gyfres o rowndiau cyllido wedi’u targedu a chyfleoedd hyfforddi a fydd ar agor rhwng Ionawr 2023 a Gorffennaf 2025 – wedi’u cynllunio i ddatblygu’r cwmnïau a gweithwyr proffesiynol unigol sy’n gweithredu o fewn y cyfryngau rhyfeddol o amrywiol ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a rhanbarthau ehangach Cymru.

“Ein nod yw cynyddu’r gallu i gynnal ymchwil, datblygu ac arloesi ystyrlon (RD&I)  – o ddatblygiad cam cynnar hyd at gynyddu gweithgarwch – i ysgogi a meithrin mwy o syniadau, mwy o amrywiaeth a thwf parhaus ym mhob maes yn ein diwydiant cyfryngau.

Ymyriadau arloesol, BBaChau ysbrydoledig a gweithwyr llawrydd

“Bwriad ein hymyriadau piblinell arloesi yw ysbrydoli dyfeisgarwch mentrau o bob maint – gan gynnig gwobrau o hyd at £10,000 i weithwyr llawrydd a busnesau bach a chanolig ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd;  hyd at £50,000 i  fusnesau ddatblygu prosiectau RD&I sy’n gallu dangos yn glir y potensial i greu cynnyrch neu wasanaeth newydd – a hyd at £200,000 ar gyfer prosiectau sydd â’r raddfa, uchelgais a’r effaith ryngwladol i drawsnewid ein sector.

“Mae cefnogaeth gydweithredol ac arbenigedd ar y cyd wrth wraidd ein dull gweithredu – gan gysylltu busnesau a phobl â sefydliadau partner sydd, gyda’i gilydd, yn gallu troi gweledigaethau yn wirioneddau’r farchnad. Bwriad yr holl brofiad yw bod yn ystwyth a chadarnhaol i bawb dan sylw, a gall y catalydd fod mor syml â galwad ariannu ar y cyd sy’n archwilio her RD&I neu gyfle masnachol sy’n dod i’r amlwg – gan nodi’n gyflym yr hyn y gellir ei wneud ac asesu’n fedrus i ble gall y syniad fynd.

“Rydym newydd gau’r rownd gyntaf o geisiadau ar gyfer ein cyrsiau Lab Arloesi ar gyfer Creadigolion a Syniadau a gynhelir ym mis Ionawr, a gyflwynir gan PDR a’r Sefydliad Alacrity. Byddant yn rhoi cyfle i weithwyr llawrydd, graddedigion a busnesau bach a chanolig sydd â diddordeb mewn arloesedd yn y diwydiannau creadigol ddysgu am gydweithio, dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, syniadaeth a datblygu busnes. Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn deall sut i droi eu syniadau yn gynigion, y gallent eu defnyddio i ymgeisio i’n cynlluniau cyllido.

“Dyna un enghraifft yn unig o’r hyn y gall y dyfodol ei gynnig, ar daith sydd newydd ddechrau – ac yn union fel gweddill tîm Media Cymru, rwy’n hynod gyffrous am y ffordd o’n blaenau, a’n cenhadaeth i wneud y Brifddinas-ranbarth yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer cynhyrchu ac arloesi yn y cyfryngau.”

Mae ceisiadau am gyllid sbarduno Media Cymru yn agor ar 23 Ionawr 2023. Ymweld media.cymru am fwy o wybodaeth.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content