P-RC: buddsoddi, ysbrydoli a hyrwyddo Arloesi – Rhan 1

Categorïau:
Cyffredinol

‘Arloesi’ yw cynhwysyn hanfodol ffyniant a lles pawb yn ein rhanbarth.  Ond sut mae ei adnabod ac ymhle mae’n digwydd yn P-RC? Mae i’w weld ar sawl ffurf ac mae’n digwydd ym mhob man, fel y bydd y rhan gyntaf o ddwy yr erthygl arbennig hon yn ei dangos … 

Yn ein herthygl #ArloesiArWaith flaenorol, manylwyd sut mae ‘Arloesi’ yn gwbl hanfodol i ddyfodol pob unigolyn, cymuned, busnes a chyflogwr ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd – un o bileri allweddol ein cenhadaeth, law yn llaw â Chysylltedd, Cynaliadwyedd a Chynhwysiant.  

Ac roedden ni’n onest wrth gwmpasu’r gwirioneddau llwm a’r manteision cynhenid sy’n codi o’r ‘Sefyllfa Arloesi’ unigryw yr ydym ynddi, yma yn P-RC.

Rydyn ni’n geidwad i oddeutu hanner holl economi Cymru – economi sy’n hanesyddol ac ar hyn o bryd yn llusgo bwyntiau canran digid dwbl y tu ôl i rannau eraill o’r Deyrnas Gyfunol o ran cynhyrchiant (a ffyniant).

Ac eto, rydym hefyd yn ffocws ar gyfer arloesi enfawr, wedi’i chreu ar adeg pan fo de-ddwyrain Cymru yn ei chael ei hun ar groesffordd Cyfle a Her ar ffurf newid yn yr hinsawdd, y bedwaredd oes ddiwydiannol, ailgalibrad economaidd-gymdeithasol a chodi’r gwastad rhanbarthol.

Rydym yn croesawu’r her honno ac yn chwilio am y cyfleoedd hynny mai dim ond arloesedd all eu gwireddu.

Rydyn ni’n mwynhau’r cylch gwaith hwnnw i ysbrydoli a dwysáu lefel dyfeisgarwch a dyfeisio sy’n gallu catapyltio ein rhanbarth i ddod yn fan lle mae pawb wedi’i gysylltu’n lleol ac yn fyd-eang – yn gallu mwynhau’r cyfleon gwaith, busnes a bywyd sy’n golygu mai ni yw’r lle i gyflawni potensial.

I’r perwyl hwnnw, rydyn ni’n fuddsoddwyr mewn arloesi, cydweithredwyr mewn arloesi, catalyddion ar gyfer arloesi ac, yn anad dim, yn bencampwyr arloesi.

A dyma sut …

 

BUDDSODDI MEWN ARLOESI I YSBRYDOLI DYFEISGARWCH

Rydym yn falch o ddweud ein bod yn fuddsoddwyr ar gyfer dod â syniadau gweledigaethol yn fyw – gan gefnogi ein cred yn nyfeisgarwch ein rhanbarth, ar draws de-ddwyrain Cymru.

Mae ein Buddsoddiadau mewn arloesedd yn cefnogi ystod eang o gynigion – pob un yn dangos eiddo deallusol unigryw, potensial rhyfeddol i arwain eu marchnad neu ddangos cryfder cystadleuol eithriadol. Mae’n ethos sydd wedi’i anelu at wireddu ein huchelgais o’r radd flaenaf, yn ogystal â galluogi mentrau a grymuso mentrau sy’n gwella cynhyrchiant yn ein heconomi sylfaenol – ac yn ysgogi twf cyflym yn ein sectorau blaenoriaeth.

Mae’r dull craff hwnnw sydd wedi ei dargedu wedi ein gweld yn buddsoddi gyda gwir bwrpas wrth adeiladu pibell gyflenwi a fydd yn helpu i gyflawni ein nodau o greu rhanbarth cysylltiedig, cystadleuol a gwydn – gyda’r nod o greu 25,000 o swyddi newydd, trosoledd gwerth £4bn a chynnydd o 5% mewn Gwerth Ychwanegol Crynswth neu GVA erbyn 2036.

Mae ymyriadau P-RC yn eu hamryfal weddau wedi’u hanelu at wireddu’r weledigaeth honno drwy fuddsoddi ysbrydoledig mewn datblygiadau arloesol mawr …

 

Ailddatblygu Aberddawan fel parc ynni gwyrdd …

Mae ein buddsoddiad nodedig o £36.4m yng Ngorsaf Bŵer Aberddawan wedi dod â datblygiad uwchgynllun yn fyw a fydd ar ôl ei ddymchwel yn rhoi llwyfan ar gyfer datblygiadau arloesol ym maes ynni gwyrdd ac, maes o law, yn hwyluso creu miloedd o swyddi cynaliadwy gwerth uchel, gan feithrin eco-system newydd i Fro Morgannwg ac ymhellach na hynny.

Fel y nododd Rob O’Dwyer, Pennaeth Seilwaith P-RC, yn llawn brwdfrydedd pan gyhoeddwyd y buddsoddiad ym mis Mawrth 2022:

“Mae prynu Aberddawan yn ddatganiad gwirioneddol o fwriad gwirioneddol i sbarduno prosiectau datblygu arloesol sy’n cefnogi twf busnesau gwyrdd a glân. Mae’r potensial yr ydym ar fin ei ddatgloi yn enfawr – ac yn argoeli’n dda i P-RC fel arloeswr yn y maes hwn.”

 

Creu ecosystem gyda’r cyntaf o’i fath yn y byd mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd …

Pan fuddsoddodd P-RC £38.5 miliwn yn IQE fel cwmni angor ar gyfer y ffowndri lled-ddargludyddion cyfansawdd cyfan wedi’i leoli o amgylch Parc Imperial yng Nghasnewydd, fe wnaethom gataleiddio buddsoddiad diweddarach sydd wedi gweld genedigaeth ecosystem gyntaf o’i bath yn y byd – gan sbarduno effaith ddomino nodedig sydd wedi gweld ymddangosiad ffenomenau fel y ‘Compound Semiconductor Applications Catapult’, canolfan arloesi o’r radd flaenaf a adeiladwyd o gwmpas tîm o 110 o bobl sydd wedi dechrau rhoi dros £100m ar waith mewn prosiectau ymchwil a datblygu ers 2018.

Mae cynnal cefnogaeth i’r sector yma wedi golygu cefnogi CSconnected yn eu cais llwyddiannus i’r Gronfa Strength in Places ac addo £3.3m i gyfanswm y pot ariannu o £43.74m …. gan roi ymrwymiad clir i feithrin llwyddiant drwy arloesi yn ein diwydiannau gwawrio.

Adeiladu momentwm Medtech o amgylch torwyr mowld fel Creo Medical …

Rydym wedi bod yn arloesol wrth greu clystyrau a chataleiddio cadwyni cyflenwi cryf mewn sectorau allweddol, gan wneud ymyriadau craff fel y £2 filiwn o fuddsoddiad ad-daladwy i Creo Medical – menter ryfeddol a oedd yn gynnar yn y pandemig wedi dangos sut y gallen nhw ladd 99.99% o C19 yn yr aer. Yn ogystal â chynnig gwydnwch sofran yn erbyn COVID yng Nghymru, mae Creo yng Nghas-gwent wedi mynd o nerth i nerth, gan ddod yn bwerdy yn ein sector Technoleg Feddygol (Medtech) sy’n tyfu’n gyflym ac yn ddiweddar wedi agor canolfan yn Singapore i gynyddu eu hôl troed yn ne ddwyrain Asia.

Fel y crynhoedd Jon Wood, Pennaeth Arloesi a Chlystyrau P-RC, yn dwt:

“Ein chwant am arloesi a’n gallu i fuddsoddi yw dau o’n manteision mwyaf yn y rhanbarth hwn – a gallwn eu gweld ar waith bob dydd, ym mhob sector blaenoriaeth. Mae’n ymddangos bod gennym ddealltwriaeth cynhenid o’r angen i feddwl a gwneud y tu hwnt i’r hyn a wnaed o’r blaen. Mae’r gallu hwnnw i ddychmygu ‘ffordd newydd’ yn amhrisiadwy ar hyn o bryd, o ystyried y cyfleoedd sydd gennym a’r heriau sy’n ein hwynebu, i’n holl ddiwydiannau a sectorau.” 

Gwthio Pharmatelligence a Livingstone IQ yn eu blaen…

Roedd ein buddsoddiad ecwiti yn 2021 yn Pharmatelligence yn ymrwymiad i’r arloeswyr o Gaerdydd – gan eu galluogi i ddatblygu eu llwyfan ddadansoddeg unigryw Livingstone IQ sy’n datgloi grym llawn data gofal iechyd.

Fel y dywed Rhiannon Thomason, Prif Swyddog Gweithredol Pharmatelligence:

“Ers buddsoddiad P-RC rydym wedi dyblu o ran maint felly rydym bellach yn dîm o 28 o arbenigwyr amlddisgyblaethol, gan sicrhau’r bobl iawn ar yr adeg iawn, gan ganiatáu i ni gael Livingstone IQ i farchnata’n gyflym a chyflymu ein hailfrandio fel Human Data Sciences.”

 

Rhoi Zip World – a RhCT – ar y map cyrchfannau antur …

Yn gartref i zipline cyflymaf y byd ar eich eistedd, mae Tŵr Zip World sy’n nythu yng nghesail Y Rhigos ar hen safle Gofa’r Tŵr. Buddsoddodd P-RC £4.4 miliwn ym mis Rhagfyr 2020 er mwyn helpu i ddod â’r gyrchfan antur fawr hon i fwcwl: gan gynhyrchu llawer o swyddi newydd i bobl sydd ag amrywiaeth eang o sgiliau, dwyn bywyd newydd i dirnod hanesyddol – a rhoi Rhondda Cynon Taf ar y map twristiaeth byd-eang.

Yn ein hail erthygl yr wythnos nesaf, byddwn yn edrych ar y ffyrdd y mae P-RC yn creu’r amodau ar gyfer cydweithio o ran arloesi – a’n rôl hanfodol wrth chwyddo a dathlu’r nifer o syniadau a mentrau sy’n torri ffiniau ar draws amrywiaeth o sectorau …

#ArloesiArWaith

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar Dachwedd 1af roeddem yn hynod falch o allu croesawu ein carfan gyntaf o raddedigion i dîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Maen nhw wedi dod o ystod eang o ddisgyblaethau a chefndiroedd ond mae un peth ac amcan yn gyffredin iddyn nhw i gyd – maen nhw’n dymuno ychwanegu gwerth a chyfrannu at gyflawni gweledigaeth P-RC a gwneud eu rhan i greu mwy o ffyniant economaidd ledled ein rhanbarth. Fe siaradon nhw i gyd yn wych am eu dymuniad i ychwanegu gwerth gwirioneddol at ein nodau a'n huchelgeisiau i fod yn rhanbarth mwy cysylltiedig, cystadleuol a gwydn i bawb ac rydym eisoes yn gweld eu gwaith caled a'u huchelgais yn dechrau dwyn ffrwyth.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.