P-RC yn Penodi Colan Mehaffey i arwain Arloesedd Digidol a Data

Categorïau:
Sectorau

Yn ddiweddar ymunodd arweinydd a strategydd digidol sy’n canolbwyntio ar gyflawni, sef Colan Mehaffey â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd fel Pennaeth Arloesedd Digidol a Data.

Mae record Mehaffey yn siarad drosto’i hun. Yn Yr Alban, arweiniodd Colan achos busnes y Llyfr Gwyrdd i lywodraethau’r DU a’r Alban ar gyfer canolfan arloesi data o’r radd flaenaf yng Nghaeredin, gan sicrhau £67m o gyllid cyfalaf yn 2019.

Hefyd, lluniodd gynllun cyflawni strategol ar gyfer Menter Arloesi a Yrrir gan Ddata Iechyd a Gofal Cymdeithasol, portffolio o £50m o gyllid refeniw yn Athrofa Usher Prifysgol Caeredin

Gyda phortffolio helaeth o brofiad, yn amrywio o gynhyrchu strategaethau i arwain rhaglenni arloesi mawr, bydd gwaith Colan bellach yn sail i ymyriadau P-RC wrth gefnogi gallu digidol ac arloesi ar gyfer y rhanbarth. Mae hynny yn ei dro yn gyrru’r arloesedd hwnnw yn sectorau blaenoriaeth P-RC ar gyfer twf economaidd, megis seiberddiogelwch a’r economi greadigol.

Yr hyn sy’n allweddol i waith Mehaffey yw datblygu arloesedd digidol a data mewn ‘clystyrau’ sy’n gysylltiedig â sectorau blaenoriaeth P-RC.

“Pan fyddwn yn sôn am glwstwr, yr hyn rydym yn sôn amdano yw grŵp o fusnesau, sefydliadau ymchwil, y byd academaidd a arweinir gan arloesedd, a’r sector cyhoeddus” meddai’r arweinydd digidol a anwyd yn yr Alban.

“Yr hyn yr ydym am sicrhau yw dod ag entrepreneuriaid i mewn fel rhan o ddatblygiad ein clystyrau, a hefyd cyfalaf; sicrhau bod yr arian yno i fuddsoddi yn ein clystyrau ar gyfer twf yn y dyfodol a’u gwneud yn gadarn.”

“Yn y pen draw rydym am greu cyfoeth i’n dinasyddion a gall hynny ddod ar sawl ffurf a all fod ar ffurf mwy o fuddsoddiad economaidd yn y rhanbarth, mewnfuddsoddiad ac o ran gwerth cymdeithasol a budd cymdeithasol.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content