Pam mae Technoleg Ariannol yng Nghymru yn esgyn yn uwch, ymhellach ac yn gyflymach…

Categorïau:
Sectorau

Pan gyhoeddodd Technoleg Ariannol Cymru ddechreuad ei Ffowndri hir-ddisgwyliedig yn gynharach yn yr haf, roedd yr haul eisoes yn disgleirio ar sector technoleg ariannol a gwasanaethau ariannol Cymru, gyda Yoello yn ennill gwobr TechNation am y dechnoleg ariannol Prydeinig gorau, Delio’n cael ei ddewis i ymuno â Labordy Arloesedd Technoleg Ariannol 2021 yn Efrog Newydd – ac Adroddiad Kalifa a noddir gan lywodraeth y San Steffan sy’n nodi Cymru fel canolfan ariannol allweddol yn y dyfodol.

 

Gyda hyder yn rhedeg mor uchel drwy’r diwydiant hwn yng Nghymru – a phopeth yn edrych yn addawol ar gyfer busnesau newydd a busnesau’n ehangu – siawns mai amhosib fyddai disgwyl naid sylweddol arall yn 2021 ar gyfer y sector technoleg ariannol sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru?

 

Dim o gwbl.

 

Daeth lansiad Ffowndri Technoleg Ariannol Cymru ym mis Gorffennaf, ar y llwyfan yn wythnos Technoleg Ariannol y DU yn Llundain, â chwmnïau technoleg ariannol sefydledig, darparwyr gwasanaethau o’r radd flaenaf a mentrau technoleg ariannol embryonig ynghyd – a chreu cynnydd cyflym pellach mewn buddsoddiadau i dechnoleg ariannol yng Nghymru; sbardunodd hyn ddiddordeb byd-eang heb ei ail sy’n rhoi sylw hyd yn oed yn fwy dwys i’r hyn sy’n prysur ddod yn un o sectorau mwyaf gwerthfawr Cymru.

 

Ar hyn o bryd, Cymru yw un o’r lleoedd gorau yn y Byd i ddechrau neu dyfu busnes technoleg ariannol

 

I Dechnoleg Ariannol Cymru, nid oedd y symudiad amlwg hwn i’r ‘lefel nesaf’ yn syndod llwyr, fel yr esbonia Johnny Mayo, Rheolwr Ffowndri Technoleg Ariannol Cymru: “Mae canlyniadau ein meddalwedd sbardun diweddar yn dystiolaeth amlwg: 151 o geisiadau wedi’u derbyn o 28 o wledydd gyda maint marchnad cyfunol o £2.5 biliwn, gan gynnwys 27 o geisiadau o Gymru – gyda’n grŵp carfan sbardun cyntaf sef Laytrip, Sero, ShipShape, Viaduct, Voltric, Wagonex, Yimba a Zing yn cynrychioli rhai o’r mentrau technoleg ariannol mwyaf cyffrous yn y Deyrnas Gyfunol heddiw.”

 

“Gwelsom nerth y Ffowndri ar waith yn ein digwyddiad wyneb yn wyneb cyntaf ar 12 Awst” meddai Johnny eto “pan wahoddodd Tramshed Tech ein hwyth cwmni sbardun i gyflwyno ger bron grŵp dethol o fuddsoddwyr angel a chyfalafwyr menter a oedd yn cynnwys Angels Invest Wales, British Business Bank, Development Bank Wales a Global Welsh.Sicrhaodd rhai o’r cwmnïau carfan y cyllid yr oedd ei angen arnynt yn y fan a’r lle. A ydw i wedi synnu? Dim felly. Cefnogir y Ffowndri hon gan sefydliadau fel Admiral Pioneer, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chymdeithas Adeiladu’r Principality, gyda chefnogaeth barhaus lawn gan ddarparwyr gwasanaethau arbenigol sy’n cynnwys AWS, Capital Law, EY, Google Cloud, IBM, Microsoft for Start-Ups, Salesforce a Stripe. Mae pob un o’r mentrau eithriadol hyn yn rhoi o’u hamser, eu harbenigedd neu eu hadnoddau i’n sylfaenwyr – am ddim – ar y ddealltwriaeth y gallwn gyflawni cymaint mwy drwy gydweithio.  Mae’r cydweithredu hwnnw yn gymaint o rym er daioni, i’r sylfaenwyr, partneriaid, defnyddwyr a’r byd – ac mae’n un o’r rhesymau pam ein bod yn gwybod mai Cymru yw’r lle gorau yn y Deyrnas Gyfunol i dyfu unrhyw fenter technoleg ariannol.”

 

Rydym yn canolbwyntio ar y fargen ac yn cael ein harwain gan gorfforaethau, gan geisio ychwanegu gwerth am ddim ecwiti o gwbl

 

Roedd sesiwn y Tramshed yn nodi pwynt hanner ffordd rhaglen sbardun y Ffowndri, sydd bellach yn cael ei chefnogi gan dros 35 o sefydliadau a thros 100 o fentoriaid busnes. “Ein Sbardun yw’r rhaglen berffaith ar gyfer unrhyw fenter sydd am dyfu sy’n chwilio am Bartner Corfforaethol” esboniodd Johnny “felly os oes gan fusnes eisoes egin-gyllid a ffit marchnad wedi’i dilysu – ac sy’n edrych i symud ymlaen i goncro’r byd o dir Cymru – byddwn yn eu paru ag un o’n buddsoddwyr ariannol blaenllaw ac yn eu cysylltu â chonsortiwm rhyngwladol o Gyfalafwyr Busnes a buddsoddwyr, o fewn 12 wythnos i ymuno â’n cymuned.”

 

Gweler y fideo o’r digwyddiad gwych yma  https://www.youtube.com/watch?v=hXUCb5pBEdM

 

 

Fel rhan annatod o Dechnoleg Ariannol Cymru, mae’r Ffowndri yn sefydliad dielw ac nid yw’n gofyn am ecwiti gan unrhyw un o’r busnesau y mae’n eu helpu i dyfu, beth bynnag fo’r cam cynnar y maent ynddo ar hyn o bryd – gyda Johnny’n nodi’n frwdfrydig;

“Mae’n hynod gyffrous gwybod, drwy fanteisio i’r eithaf ar ewyllys da ac arbenigedd ein hecosystem fusnes o’r radd flaenaf, y gallwn feithrin llwyddiant i gwmnïau yn y sector hynod bwysig hwn, yma yng Nghymru.”

 

Mae Sarah Williams-Gardener, Prif Swyddog Gweithredol Technoleg Ariannol Cymru, wrth ei bodd gyda’r cynnydd cynnar sydd eisoes yn cael ei wneud gan y Ffowndri:

“Mae’n dangos ein cred mai Cymru yw’r lle i ddechrau busnes ac i dyfu ym maes Technoleg Ariannol. Mae’r neges yn amlwg: mae gennym ecosystem arbennig ac unigryw hwyrach o gwmnïau sefydledig, partneriaid ymchwil a datblygu, piblinellau talent, mentrau cyfnod cynnar – a buddsoddwyr difrifol – sy’n creu amgylchedd a all roi Cymru ar flaen y llwyfan technoleg ariannol yn fyd-eang.”

 

Ar adeg mor anhygoel i dechnoleg ariannol Cymru, byddwn yn dilyn cynnydd carfan Ffowndri Technoleg Ariannol Cymru yn agos.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Gyda chwyldro digidol yn newid wyneb mentergarwch ym mhob sector masnachol, mae'n hawdd anghofio bod ein sector cyhoeddus wedi bod yn ail-lunio'r gwasanaethau rheng flaen y dibynna poblogaeth gyfan arnynt - a thrwy hynny arwain lefel o arloesi digidol na ellid fod wedi ei ddychmygu ond ychydig yn ôl.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.