Pam mae Technoleg Ariannol yng Nghymru yn esgyn yn uwch, ymhellach ac yn gyflymach…

Categorïau:
Sectorau

Pan gyhoeddodd Technoleg Ariannol Cymru ddechreuad ei Ffowndri hir-ddisgwyliedig yn gynharach yn yr haf, roedd yr haul eisoes yn disgleirio ar sector technoleg ariannol a gwasanaethau ariannol Cymru, gyda Yoello yn ennill gwobr TechNation am y dechnoleg ariannol Prydeinig gorau, Delio’n cael ei ddewis i ymuno â Labordy Arloesedd Technoleg Ariannol 2021 yn Efrog Newydd – ac Adroddiad Kalifa a noddir gan lywodraeth y San Steffan sy’n nodi Cymru fel canolfan ariannol allweddol yn y dyfodol.

 

Gyda hyder yn rhedeg mor uchel drwy’r diwydiant hwn yng Nghymru – a phopeth yn edrych yn addawol ar gyfer busnesau newydd a busnesau’n ehangu – siawns mai amhosib fyddai disgwyl naid sylweddol arall yn 2021 ar gyfer y sector technoleg ariannol sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru?

 

Dim o gwbl.

 

Daeth lansiad Ffowndri Technoleg Ariannol Cymru ym mis Gorffennaf, ar y llwyfan yn wythnos Technoleg Ariannol y DU yn Llundain, â chwmnïau technoleg ariannol sefydledig, darparwyr gwasanaethau o’r radd flaenaf a mentrau technoleg ariannol embryonig ynghyd – a chreu cynnydd cyflym pellach mewn buddsoddiadau i dechnoleg ariannol yng Nghymru; sbardunodd hyn ddiddordeb byd-eang heb ei ail sy’n rhoi sylw hyd yn oed yn fwy dwys i’r hyn sy’n prysur ddod yn un o sectorau mwyaf gwerthfawr Cymru.

 

Ar hyn o bryd, Cymru yw un o’r lleoedd gorau yn y Byd i ddechrau neu dyfu busnes technoleg ariannol

 

I Dechnoleg Ariannol Cymru, nid oedd y symudiad amlwg hwn i’r ‘lefel nesaf’ yn syndod llwyr, fel yr esbonia Johnny Mayo, Rheolwr Ffowndri Technoleg Ariannol Cymru: “Mae canlyniadau ein meddalwedd sbardun diweddar yn dystiolaeth amlwg: 151 o geisiadau wedi’u derbyn o 28 o wledydd gyda maint marchnad cyfunol o £2.5 biliwn, gan gynnwys 27 o geisiadau o Gymru – gyda’n grŵp carfan sbardun cyntaf sef Laytrip, Sero, ShipShape, Viaduct, Voltric, Wagonex, Yimba a Zing yn cynrychioli rhai o’r mentrau technoleg ariannol mwyaf cyffrous yn y Deyrnas Gyfunol heddiw.”

 

“Gwelsom nerth y Ffowndri ar waith yn ein digwyddiad wyneb yn wyneb cyntaf ar 12 Awst” meddai Johnny eto “pan wahoddodd Tramshed Tech ein hwyth cwmni sbardun i gyflwyno ger bron grŵp dethol o fuddsoddwyr angel a chyfalafwyr menter a oedd yn cynnwys Angels Invest Wales, British Business Bank, Development Bank Wales a Global Welsh.Sicrhaodd rhai o’r cwmnïau carfan y cyllid yr oedd ei angen arnynt yn y fan a’r lle. A ydw i wedi synnu? Dim felly. Cefnogir y Ffowndri hon gan sefydliadau fel Admiral Pioneer, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chymdeithas Adeiladu’r Principality, gyda chefnogaeth barhaus lawn gan ddarparwyr gwasanaethau arbenigol sy’n cynnwys AWS, Capital Law, EY, Google Cloud, IBM, Microsoft for Start-Ups, Salesforce a Stripe. Mae pob un o’r mentrau eithriadol hyn yn rhoi o’u hamser, eu harbenigedd neu eu hadnoddau i’n sylfaenwyr – am ddim – ar y ddealltwriaeth y gallwn gyflawni cymaint mwy drwy gydweithio.  Mae’r cydweithredu hwnnw yn gymaint o rym er daioni, i’r sylfaenwyr, partneriaid, defnyddwyr a’r byd – ac mae’n un o’r rhesymau pam ein bod yn gwybod mai Cymru yw’r lle gorau yn y Deyrnas Gyfunol i dyfu unrhyw fenter technoleg ariannol.”

 

Rydym yn canolbwyntio ar y fargen ac yn cael ein harwain gan gorfforaethau, gan geisio ychwanegu gwerth am ddim ecwiti o gwbl

 

Roedd sesiwn y Tramshed yn nodi pwynt hanner ffordd rhaglen sbardun y Ffowndri, sydd bellach yn cael ei chefnogi gan dros 35 o sefydliadau a thros 100 o fentoriaid busnes. “Ein Sbardun yw’r rhaglen berffaith ar gyfer unrhyw fenter sydd am dyfu sy’n chwilio am Bartner Corfforaethol” esboniodd Johnny “felly os oes gan fusnes eisoes egin-gyllid a ffit marchnad wedi’i dilysu – ac sy’n edrych i symud ymlaen i goncro’r byd o dir Cymru – byddwn yn eu paru ag un o’n buddsoddwyr ariannol blaenllaw ac yn eu cysylltu â chonsortiwm rhyngwladol o Gyfalafwyr Busnes a buddsoddwyr, o fewn 12 wythnos i ymuno â’n cymuned.”

 

Gweler y fideo o’r digwyddiad gwych yma  https://www.youtube.com/watch?v=hXUCb5pBEdM

 

 

Fel rhan annatod o Dechnoleg Ariannol Cymru, mae’r Ffowndri yn sefydliad dielw ac nid yw’n gofyn am ecwiti gan unrhyw un o’r busnesau y mae’n eu helpu i dyfu, beth bynnag fo’r cam cynnar y maent ynddo ar hyn o bryd – gyda Johnny’n nodi’n frwdfrydig;

“Mae’n hynod gyffrous gwybod, drwy fanteisio i’r eithaf ar ewyllys da ac arbenigedd ein hecosystem fusnes o’r radd flaenaf, y gallwn feithrin llwyddiant i gwmnïau yn y sector hynod bwysig hwn, yma yng Nghymru.”

 

Mae Sarah Williams-Gardener, Prif Swyddog Gweithredol Technoleg Ariannol Cymru, wrth ei bodd gyda’r cynnydd cynnar sydd eisoes yn cael ei wneud gan y Ffowndri:

“Mae’n dangos ein cred mai Cymru yw’r lle i ddechrau busnes ac i dyfu ym maes Technoleg Ariannol. Mae’r neges yn amlwg: mae gennym ecosystem arbennig ac unigryw hwyrach o gwmnïau sefydledig, partneriaid ymchwil a datblygu, piblinellau talent, mentrau cyfnod cynnar – a buddsoddwyr difrifol – sy’n creu amgylchedd a all roi Cymru ar flaen y llwyfan technoleg ariannol yn fyd-eang.”

 

Ar adeg mor anhygoel i dechnoleg ariannol Cymru, byddwn yn dilyn cynnydd carfan Ffowndri Technoleg Ariannol Cymru yn agos.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content