Pam mae ‘trwsio’ wrth galon y Chwyldro Gwyrdd

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Rydym i gyd wedi dioddef rhwystredigaeth teclynnau neu gyfarpar yn methu cyn y dylen nhw – a’i chael yn rhy anodd, yn rhy ddrud neu’n ormod o drafferth i’w trwsio. Mae’n ymddangos bod modws-operandi ffaeledig o’r fath tyfu i fod yn feddylfryd ‘fel’na mae hi’, ond mae gwastraff a’r angen i waredu’r nwyddau hyn yn niweidiol i’r amgylchedd – ac yn mynd yn groes i’r  ymgyrch i ddatgarboneiddio, gan ei fod yn annog cynhyrchu mwy o nwyddau (diangen yn aml). Mae cynhyrchu’r nwyddau hynny, wrth gwrs, yn gofyn am ddefnyddio deunyddiau crai ac ynni – ac yn yr UE amcangyfrifir mai dim ond 5% o werth y deunydd crai gwreiddiol sy’n cael ei adennill pan gaiff nwyddau eu llosgi fel gwastraff.

“Dim ond 5% o werth deunydd crai sy’n cael ei adennill pan gaiff nwyddau eu llosgi fel gwastraff”

Gyda’r cyfraddau defnyddio a ragwelir ar gyfer 2030 ddwywaith yn fwy nag yn 2010, mae llywodraeth y DU yn gwneud rhywbeth am y darfodiad cynamserol hwn, gan gyflwyno rheolau newydd yn ddiweddar sy’n golygu y bydd yn rhaid i weithgynhyrchwyr ddarparu ‘gwybodaeth atgyweirio’ a rhannau sbâr, am hyd at ddeng mlynedd, ar gyfer rhai nwyddau a setiau teledu newydd. Mae’r symudiad yn alinio Prydain â’r UE a Gogledd Iwerddon, lle daeth yr un ddeddfwriaeth ar gyfer “yr hawl gyfreithiol i atgyweirio” i rym ym mis Mawrth. Ond mewn diwydiant, yma ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae cwmni pellgyrhaeddol wedi bod yn arloesi ‘atgyweirio’ fel ateb cynaliadwy ers blynyddoedd lawer ….

“Esiampl o arfer gorau o ran mynd i’r afael â’r gorddefnyddio sy’n gwaethygu’r newid yn yr hinsawdd”

Mae Kontroltek ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gwmni atgyweirio diwydiannol sy’n esiampl o arfer gorau wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.  Bob wythnos, mae eu gweithdai’n ymdrin â channoedd o wahanol rannau electronig a mecanyddol sydd wedi cael ‘problemau’ – a anfonir fel arfer at Kontroltek gan weithgynhyrchwyr nad oes ganddynt y cyfleusterau eu hunain i atgyweirio neu gynnal a chadw’r rhannau.

Mewn byd lle gallwch archebu rhywbeth newydd drwy glicio botwm, mae Kontroltek yn cynnig dewis amgen i’r gorddefnyddio sy’n un o’r cyfranwyr mwyaf at nwyon tŷ gwydr. Drwy atgyweirio rhannau, maent yn helpu i gynyddu hirhoedledd, lleihau gwastraff a lleddfu’r galw am gynhyrchion newydd ‘diangen’ – yn ogystal â lleihau allyriadau hedfan neu gludo, gan nad oes angen iddynt archebu rhannau o dramor yn aml a gallant atgyweirio’r rhan nid nepell o ble mae’r cwsmer wedi’i leoli, sydd hefyd yn helpu llawer o fusnesau bach i arbed amser ac arian.

“Atgyweirio rhannau i gynyddu hirhoedledd a lleihau gwastraff mewn DU sy’n cynhyrchu dros 40 miliwn tunnell o wastraff masnachol”  

Mewn DU a gynhyrchodd 41.1 miliwn tunnell o wastraff masnachol a diwydiannol yn 2016, ni ellir gorbwysleisio llwyddiant y cwmni – a fydd yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed ym mis Ionawr 2022. Yn B2B, amser ac arian yw’r ffactorau pwysicaf fel arfer, gyda chynaliadwyedd yn ôl-ystyriaeth, felly mae’n dyst gwirioneddol i arbenigedd Kontroltek, eu heffeithlonrwydd a’u dealltwriaeth o anghenion eu cwsmeriaid eu bod wedi adeiladu gwasanaeth o’r radd flaenaf sydd hyd yn oed yn cystadlu â chyflenwyr gwasanaeth D2B.

Mae llawer o’u llwyddiant yn ganlyniad i gredu mewn dadansoddi a chraffu ar brofiad eu cwsmeriaid a dewis cyflenwyr yn y DU lle bynnag y bo modd. Mae’n wasanaeth trwsio a fydd hyd yn oed yn fwy gwerthfawr i fusnesau yn ogystal â’r blaned yn y dyfodol, oherwydd wrth i weithgynhyrchwyr offer roi’r gorau i gynhyrchu rhai cynhyrchion ac wrth i’r cyfle i archebu’r rhannau hyn ar-lein fynd yn fwy prin, bydd model busnes Kontroltek o atgyweirio rhannau yn dod hyd yn oed yn fwy poblogaidd gan na all llawer o fusnesau bach fforddio parhau i newid y rhannau maen nhw’n eu defnyddio.

Po fwyaf o waith a wneir gan Kontroltek a pho fwyaf o atgyweiriadau a wnânt, y mwyaf o ganlyniadau gwyrdd a gyflawnir.” 

Mae’n dda i ni a’r byd wybod bod Kontroltek hefyd yn gwmni sy’n gwneud yn ogystal â dweud o ran datgarboneiddio a chynaliadwyedd. Mae’n dechrau symud tuag at gerbydau hybrid (gyda chynllun yn y pen draw o gael fflyd gwbl drydanol) a gweithredu proses logisteg sy’n sicrhau bod eu gyrwyr yn teithio’r llwybrau byrraf posibl, gan ddefnyddio llai o danwydd a chreu llai o allyriadau. Po fwyaf o waith maen nhw’n ei wneud a pho fwyaf o waith atgyweirio a wnânt, y mwyaf o ganlyniadau gwyrdd sy’n cael eu cyflawni. Maen nhw’n creu brand y mae llawer o farchnadoedd yn ymddiried ynddo fel ffrind gorau i beirianwyr sy’n chwilio am ateb cost-effeithiol ac sy’n gwarchod y blaned. Dyma greu safon yn wir ar gyfer cynaliadwyedd mewn diwydiant.

I gael gwybod mwy am Kontroltek ewch i www.kontroltek.biz

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.