Pam mae’n rhaid inni ganolbwyntio’n hegnïon er lles pawb.

Categorïau:
Arwain Agweddau

Ysgrifennwyd gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Wrth inni’n raddol ailymddangos o’r cyfyngiadau symud a achoswyd gan yr haint Covid, rydym yn dechrau meddwl fwyfwy am sut rydym yn mynd ati i ailadeiladu’n heconomi yn yr amgylchiadau newydd sydd o’n blaenau.  A allwn barhau lle roeddem â’n cynlluniau cyn yr haint Covid, ynteu a oes yn rhaid inni addasu’n ffocws ar gyfer blaenoriaethau newydd?

Roedd ein strategaeth cyn y cyfyngiadau symud yn strategaeth newydd ar gyfer y rhanbarth, a amlinellwyd ond yn ddiweddar ac sy’n gyson ag anghenion datblygu economi cynaliadwy a chadarn i’n holl ddinasyddion yn amgylchiadau degawd y 2020au.  Fe’i cynlluniwyd ar gyfer y ffordd y gwelsom yr economi rhanbarthol a byd-eang yn datblygu dros yr 20 mlynedd nesaf.

Mae coronafeirws wedi rhoi ysgytiad i’r economi.  Ond nid yw wedi peri i’r economi newid trywydd yn sylweddol.  Os rhywbeth, mae wedi cyflymu rhai tueddiadau – mwy o ddefnydd o wasanaethau digidol, gweithio gartref, rôl hanfodol diagnosteg a dyfeisiadau meddygol, dibyniaeth ein cymunedau ar yr economi sylfaenol am swyddi – y cyfan ohonynt roeddem eisoes wedi’u nodi fel tueddiadau allweddol ar gyfer ein datblygiad economaidd rhanbarthol.

O ganlyniad, ni welwn unrhyw angen newid ein strategaeth yn sylweddol.

Nodi meysydd effaith penodol

Datblygwyd ein strategaeth ar y cysyniad o fod yn gatalydd ar gyfer twf, yn hytrach na bod yn brif gymhellydd iddo.  Wrth lunio’n cynlluniau, fe wnaethom nodi sectorau allweddol lle roedd gennym gryfder a fodolai eisoes, a chyfle am ragor o dwf.  Roedd y sectorau hyn yn cynnwys  lled-ddargludyddion cyfansawdd, diagnosteg a dyfeisiadau meddygol, technoleg ariannol, seiberddiogelwch, Deallusrwydd Artiffisial, peirianneg trafnidiaeth, a’r diwydiannau creadigol.

Mae’n eglur bod pob un o’r sectorau arbenigol hyn yn dal yn hanfodol bwysig ar gyfer ein rhanbarth, efallai hyd yn oed yn fwy felly, yn y byd ôl-Covid.  Mae gan y defnydd uwch o ddyfeisiadau a gwasanaethau digidol oblygiadau ar gyfer seiberddiogelwch, lled-ddargludyddion cyfansawdd a Deallusrwydd Artiffisial.  Mae gan dwf cyflym mewn gwerthiannau ar-lein gyfleoedd i dechnoleg ariannol.  Mae’r pandemig wedi darparu galw newydd yn y sector diagnosteg a dyfeisiadau meddygol.  Ac mae cyndynrwydd i ddychwelyd at drafnidiaeth gyhoeddus yn golygu bod yr angen i ddatblygu cerbydau allyriadau isel ac isel iawn hyd yn oed yn bwysicach nag yr oedd yn flaenorol.  Hyd yn oed yn y diwydiannau creadigol, mae yna gyfle yn y mwy o amser y mae pobl yn ei dreulio gartref.

Mae’n rhaid i dwf fod yn Gynhwysol

Mae meithrin y gadwyn gyflenwi yn hanfodol i gyflawni llwyddiant cynaliadwy a chynhwysol.

Mae gennym fusnesau cynhenid o ansawdd gwych ledled ein holl sectorau allweddol, o Sir Fynwy i Ben-y-bont ar Ogwr.  Er enghraifft, cwmnïau fel Flamguard Calidairein Pont-y-pŵl, sy’n ddarparwyr safon fyd-eang o ddamperi mewn marchnadoedd megis Olew a Nwy, Ynni Niwclear a Morol.  Maent yn enwog am yr hyn y maent yn ei wneud ledled y byd, ac mae arnom angen gwrando ar gwmnïau fel y rhain i weld sut y gallwn helpu.

Mae arnom angen gwneud defnydd o’r arbenigeddau hyn, i helpu i greu amgylcheddau lle y gall cadwyni cyflenwi lleol dyfu oherwydd wrth wneud hynny, fe fyddwn yn helpu i greu amrywiaeth o swyddi cyflogedig yn y dyfodol a rhanbarth cadarn gwirioneddol gynaliadwy.

Un Rhanbarth ag Ymdeimlad Unedig o Ddiben

Mae arnom hefyd angen canolbwyntio ar y ffaith ein bod yn ‘Un Rhanbarth’ a’n bod wedi’n hymrwymo i ddod â’r rhanbarth cyfan yn ei flaen.  Nid dim ond dinasoedd Caerdydd a Chasnewydd rydym ni – y ni yw trefydd y cymoedd a’r cymunedau gwledig, hefyd, gyda grwpiau economaidd-gymdeithasol sylweddol wahanol yn byw ochr yn ochr.  Rydym yma nid dim ond ar gyfer y bobl sy’n ennill cyflogau uchel mewn busnesau technoleg arloesol, ond hefyd ar gyfer y bobl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig, o Dorfaen i Grangetown.

Ein nod yw lledaenu llewyrch ledled y rhanbarth, nid dim ond edrych yn dda ar bapur.  Yng ngeiriau cyfarwyddwr ein Bargen Ddinesig ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, Kellie Beirne, mae’n hanfodol nad ydym ond yn “taro’n targedau ond yn methu’r pwynt.”  Golyga hyn fod arnom angen gwneud yn sicr ein bod yn cyflenwi ar gyfer y rhanbarth cyfan, nid dim ond yr ardaloedd sydd hawsaf darparu ar eu cyfer.

Dyna pam mae ein strategaeth hefyd yn canolbwyntio ar yr economi sylfaenol; y bobl a’r busnesau hynny sy’n gweithio mewn gwasanaethau hanfodol, o arlwyo i ofalu.  Rydym yn helpu’r rhan hon o’n heconomi mewn dwy ffordd.  Mae ein cymorth i’n sectorau arbenigol allweddol yn helpu’n anuniongyrchol drwy ysgogi galw am y gwasanaethau hynny, a thrwy lansio’n Cronfa Her, fe fyddwn yn ceisio darparu cymorth uniongyrchol i gwmnïau bychain yn yr economi sylfaenol a all helpu i ddarparu datrysiadau arloesol ar gyfer rhai o’r problemau taer y mae’r sector cyhoeddus yn eu hwynebu, megis sut i ddatgarboneiddio’n trafnidiaeth.

O Ddechrau i Gyflenwi

Rwyf yn llawn cyffro mawr oherwydd y ffaith ein bod wedi symud o’r cyfnod sylfaen o ddatblygu’n strategaeth i’r cyfnod cyflenwi.  Rydym yn helpu i dyfu swyddi yn y sectorau arbenigol allweddol hynny lle mae gennym gryfder a chyfle, a hefyd yn yr economi sylfaenol lle mae cynifer o’n pobl yn gweithio.  Wrth inni godi o’r cyfangiad difrifol a achoswyd gan y cyfyngiadau symud, fe fydd yr ymdrech hon yn hanfodol i dwf ein rhanbarth.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.