Pam mai heddiw yw ‘Y Diwrnod’ i Fusnesau Bach a Chanolig PRC

Categorïau:
Arwain Agweddau

Heddiw yw ‘Y Diwrnod’ pan fydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dathlu busnesau De-ddwyrain Cymru yng Nghynhadledd Fusnes gyntaf Ysgogi 2023 – digwyddiad allanol newydd sy’n bwriadu hyrwyddo’r syniadau diweddaraf am sut y gall mentrau yn ein Rhanbarth ysgogi eu huchelgais a chyflawni ‘twf da’, cynaliadwy .

Mae cynhadledd Ysgogi yn dod ag unigolion byd busnes ac arweinwyr gwleidyddol y Rhanbarth ynghyd, i glywed yn uniongyrchol sut mae mentrau ledled y DU (a’r byd) yn arddel yr arferion gorau mewn meysydd hollbwysig fel deallusrwydd artiffisial, seiberddiogelwch, buddsoddiad, cynhwysiant, meddwl yn greadigol, denu talentau, mabwysiadu technoleg, a chydweithio â’r byd academaidd.

Cawsom sgwrs â Suzanne Chesterton, Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, am ei gweledigaeth ar gyfer Ysgogi – a sut mae digwyddiad heddiw yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol eiconig ger Casnewydd yn cydblethu cynifer o elfennau taith PRC hyd yma …

Adeiladu economi BBaCh gynaliadwy sy’n perfformio’n dda

“Mae economi De-ddwyrain Cymru yn cael ei gyrru gan fentrau bach a chanolig,” esboniodd Suzanne “ac mae angen i bob un o’r busnesau hynny fod y gorau y gallan nhw fod – yn mwynhau’r fantais gystadleuol o fod â digon o adnoddau ac yn perfformio’n dda, yn wydn ac yn gynaliadwy, gyda llyfrau archebion sy’n addas ar gyfer y dyfodol, arferion gwaith cyfrifol a llwybrau sicr ar gyfer talent.

“Bydd unrhyw fusnes sydd â’r elfennau allweddol hyn yn cael eu grymuso i gyflawni’r ‘Twf Da’ y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ei annog mor angerddol – ac mae cynhadledd Ysgogi wedi’i threfnu’n fedrus gyda hynny mewn golwg, gan Nigel Pompeus a gweddill fy nhîm Marchnata a Chyfathrebu ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd: gan ddod â dylanwadwyr allweddol ac arweinwyr meddwl ynghyd i rannu profiadau ysbrydoledig a mewnwelediadau cadarnhaol yn y modd mwyaf ymarferol posibl.

“Mae amrywiaeth a safon ein siaradwyr yn adlewyrchu cymhlethdod y byd busnes modern – gyda Stephen Kelly, Cadeirydd Tech Nation, yn tynnu sylw at sut mae Cymru yn profi trawsnewidiad technolegol cyflym ar hyn o bryd, Giorgia Tomasello yn dangos sut y gall busnesau bach hyd yn oed ddefnyddio potensial deallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol, Damon Rands o PureCyber yn rhannu sut y gall unrhyw fenter amddiffyn ei hun rhag ymosodiad seiber – ac Eleri Gibbon o Microsoft yn datgelu sut y gall cynhwysiant fod yn gatalydd i lwyddiant busnes.

“Mae’n ddiwrnod cyfan o rannu gwybodaeth am ystod eang o feysydd, gyda Chris Meadows o CSconnected yn dangos sut y mae clystyrau cydweithredol yn creu gwerth busnes, Rhian Elston o Fanc Datblygu Cymru yn egluro sut y gall busnesau ‘ennill’ buddsoddiad – ac ystod eang o sesiynau grŵp yn cael eu cynnal gan arbenigwyr pwnc, yn cwmpasu popeth o weithio hyblyg a rhwydweithio rhyngwladol, i’r arferion gorau ar gyfer rhoi seiberddiogelwch effeithiol ar waith, a sut y gall busnesau gael mynediad at gronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesedd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n werth £50M, sydd bellach ar agor ac yn cael ei rhedeg gan PwC.”

Carreg filltir allweddol yn esblygiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

“Mae Nigel Griffiths wedi hyrwyddo’r gynhadledd hon gydag egni a gweledigaeth ers iddo ddod yn Gadeirydd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae’r sylfaen gadarn sydd gennym bellach i gynnal digwyddiadau helaeth i ddathlu a chefnogi’r mentrau hynny sy’n asgwrn cefn i’n heconomi yn deyrnged i waith tîm Nigel – a’r gwaith trawiadol a wnaed gan Frank Holmes a’n Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol dros y pum mlynedd diwethaf.

“O ran y persbectif tymor hir hwnnw, mae Ysgogi yn llawer mwy na dim ond ‘Cynhadledd Busnes’. Mae’n garreg filltir allweddol ar daith a ddechreuodd yn ôl yn 2017, pan ddaeth deg awdurdod lleol De-ddwyrain Cymru at ei gilydd am y tro cyntaf erioed, i lunio dyfodol Rhanbarth gyfan.

“Mae gweld arweinwyr pob un o’r deg awdurdod lleol – ynghyd â Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar ran Llywodraeth y DU – i gyd yn sefyll ochr yn ochr â’r BBaCh sy’n ‘bwrw’r maen i’r wal’ mewn cymaint o sectorau, yn destun balchder gwirioneddol.

“Mewn sawl ffordd, mae Ysgogi yn dod â holl waith caled y pum mlynedd diwethaf ynghyd – yn ogystal â bod yn un o’r platfformau ar gyfer lansio cam nesaf ein heconomi a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ei gyfanrwydd, wrth i ni weithio gyda’n gilydd i gwrdd â heriau a chroesawu cyfleoedd y degawd sydd i ddod.”

 

#cystadleuol #cysylltiadau #gwydn

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Wrth inni nesáu ar Ddiwrnod Cyfeillgarwch y Byd eleni, rydym yn dathlu ac yn coffáu’r cysylltiadau a’r partneriaethau y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’u datblygu yn y flwyddyn gyntaf o’u tenantiaeth a leolir yn Cathays, o bartneriaethau â sefydliadau eraill a leolir yn sbarc … perthnasoedd a naddwyd drwy ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn yr adeilad … a mwy.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content