Pharmatelligence yn Lansio ‘IQ Livingstone’

Categorïau:
Buddsoddiadau

Rhyddhau Grym Data i Wneud Penderfyniadau Iechyd Gwell a Chyflymach.

Roedd buddsoddiad ecwiti Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Ionawr 2021 yn Pharmatelligence yn ymrwymiad i’r arloeswr eithriadol o Gaerdydd sy’n torri ei gwys ei hun i ddarparu tystiolaeth arbenigol, annibynnol, go iawn ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd a’r diwydiant fferyllol.

Felly, rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad ‘IQ Livingstone’ gan dîm Pharmatelligence – gan ddathlu eu llwyfan dadansoddeg ar-lein uwch sy’n datgloi grym llawn data gofal iechyd, gan rymuso cwmnïau fferyllol i wneud penderfyniadau gwell, yn llawer cyflymach nag erioed o’r blaen.

Mae tarddiad ac effeithlonrwydd cyflymder Livingstone IQ wedi newid y gêm yn llythrennol – gan leihau’r amser y mae’n ei gymryd i gynnal astudiaethau beirniadol llaw hir o 6-12 mis i fater o funudau.

Ac nid yw’r newid seismig yn dod i ben yn y fan honno. Mae’r llwyfan eithriadol hwn hefyd yn galluogi cwmnïau fferyllol a chwmnïau dyfeisiau i ddeall pa gleifion fyddai’n elwa fwyaf o’u cynnyrch a’u triniaethau – a sut y gellid gwella canlyniadau i’r cleifion hynny ymhellach.

O safbwynt rheoleiddio, mae Livingstone IQ yn darparu gwybodaeth ddiduedd a gwrthrychol, fel y gellir gwneud penderfyniadau’n gyflym ac yn hawdd.

O safbwynt cleifion, mae IQ Livingstone yn galluogi’r holl randdeiliaid i ddeall beth sy’n gweithio i gleifion penodol – a pham.

O safbwynt iechyd byd, mae Livingstone IQ yn cynrychioli naid cwantwm o ran cael cyffuriau a meddyginiaethau i’r farchnad – i wella ac achub bywydau.

Meddai Jon Wood, Pennaeth Arloesi a Datblygu Clwstwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn deall bod yr economïau mwyaf cynhyrchiol yn cael eu harwain gan arloesedd – a’r argyhoeddiad hwnnw sy’n sbarduno ein cefnogaeth i dwf cwmnïau arloesol fel Pharmatelligence ar draws ein rhanbarth.

Mae’r llwyfan IQ Livingstone a ddatblygwyd gan Pharmatelligence yn gynnyrch unigryw sydd â photensial enfawr i dyfu a hynny ar raddfa gynyddol. Mae’n brosiect sy’n cael ei arwain gan ymchwil gyda defnydd masnachol go iawn – ac yn arbennig o werthfawr ar gyfer y diwydiant gofal iechyd.

Mae hynny oll yn cyd-fynd â’n gweledigaeth a’n cenhadaeth yn ne-ddwyrain Cymru. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod busnesau’n cysylltu â’r gymuned ymchwil ac – yn enwedig yn y sector Technoleg Feddygol – gyda’r system gofal iechyd yn ein rhanbarth. Ein nod yn y pen draw?  Gall y datblygiadau arloesol dyfeisgar a ddatblygir yn ein rhanbarth fod o fudd i bobl ein rhanbarth ni – a’r byd.”

 

Dywedodd Rhiannon Thomason, Prif Swyddog Gweithredol Pharmatelligence:

“Mae buddsoddiad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi ein helpu’n fawr.  Cyn y buddsoddi, ar ddiwedd 2020, roeddem yn dîm o 14. Ers y buddsoddiad rydym wedi dyblu o ran maint felly rydym bellach yn dîm o 28 o arbenigwyr amlddisgyblaethol. Mae wedi ein galluogi i fuddsoddi yn y bobl iawn ar yr adeg iawn, gan ganiatáu inni gael IQ Livingstone i farchnata’n gyflymach nag y byddem wedi gallu ei wneud fel arall.

Ar gwestiwn ‘Be’ Nesa’?’ i Pharmatelligence, ychwanegodd Rhiannon:

“Mae’r dyfodol yn gyffrous iawn i ni.  Rydym ar fin ailfrandio, felly byddwn yn ail-lansio’n fuan fel Human Data Sciences, sydd, yn ein barn ni, yn adlewyrchu’n well yr hyn a wnawn fel cwmni. Rydym ar ddechrau’r daith o ran IQ Livingstone, mae gennym brosiect hyfyw cryf iawn man lleiaf yr ydym yn ei lansio – ond mae’r map ffordd yn helaeth, felly mae gennym o leiaf ddwy flynedd yn weddill i’w ddatblygu yn ei gyfanrwydd. Y tu hwnt i hynny, rydym hefyd yn edrych ar gwmnïau deilliedig sy’n ategu’n wirioneddol yr hyn sy’n digwydd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.”

 

 

Mae nifer o ffyrdd y gall busnesau arloesol yn y rhanbarth gael cymorth gan Gronfa Buddsoddi Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – gan gynnwys drwy gyllid uniongyrchol – ac yn ddiweddarach yr haf hwn, bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio cronfa fuddsoddi arloesi yn benodol ar gyfer busnesau a arweinir gan arloesedd sy’n awyddus i dyfu ac ar raddfa gynyddol yn ne-ddwyrain Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn invest@cardiffcapitalregion.cymru.

 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content