Platfform MeOmics cyntaf y byd yn cyhoeddi cyllid i fynd ar drywydd dulliau o drawsnewid y ffordd yr ymdrinnir ag afiechydon meddwl difrifol

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Mae MeOmics Precision Medicine Ltd, menter ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, wedi cyhoeddi buddsoddiad cam cyn datblygu allweddol i ddatblygu ymhellach y platfform Seiciatreg Manwl cyntaf yn y byd – gan fynd ar drywydd y weledigaeth o wella’n sylweddol y diagnosis a’r driniaeth a roddir i bobl ag afiechydon meddwl difrifol fel sgitsoffrenia, anhwylder dwy-begynol ac anhwylderau meddyliol eraill.

Mae’r platfform arloesol hwn wedi sicrhau buddsoddiad o £150K gan David Stevens, Darran Evans a Edward Parkinson – ac mae wedi sicrhau arian cyfatebol ychwanegol o gronfa Biomedical Catalyst Innovate UK, ynghyd â chyfranogiad o fath arall gan ddarparwr gofal iechyd meddwl blaenllaw yn y DU.

Yn rhaglen allgynhyrchu sy’n deillio o Brifysgol Caerdydd – sef cartref academaidd sylfaenwyr gwyddonol MeOmics yr Athro Adrian Harwood a’r Athro Jeremy Hall – mae tîm MeOmics yn cynnwys yr Ymgynghorydd Arbennig Dr Lucy Sykes (arbenigwr celloedd ac entrepreneur) a’r Athro James Walters (arbenigwr genomeg cydnabyddedig), ac mae’n cael ei arwain gan y Prif Swyddog Gweithredol Alasdair Pettigrew, arweinydd busnes profiadol sydd â hanes o lwyddiant o ddatblygu syniadau arloesol yn syniadau uchel eu parch yn fyd-eang.

 

Dywedodd Alasdair Pettigrew, Prif Swyddog Gweithredol MeOmics:

“Mae’n anodd gorbwysleisio pwysigrwydd y cyllid yma – a photensial platfform MeOmics. Nid ydym wedi torri tir newydd yn y gwaith o drin salwch meddwl difrifol ers degawdau. Mae’n faes cymhleth iawn ac mae’n cael ei drin hyd yma gyda chyffuriau hanesyddol a thrwy roi cynnig ar y peth yma a’r peth arall. Mae gan blatfform MeOmics y potensial i newid hynny i gyd.  Rydym yn bwriadu gallu rhoi’r data sydd ei angen ar gwmnïau cyffuriau, am y tro cyntaf erioed, ar y math o gleifion a fydd yn ymateb i fathau penodol o gyffuriau – gan alluogi gwyddoniaeth dda i ddangos sut mae bio-signalau’n newid gyda phob triniaeth.”

 

Dywedodd David Stevens – Cyn Brif Swyddog Gweithredol Admiral a Buddsoddwr:

“Fy syniad i o fuddsoddiad perffaith yw un sy’n cefnogi twf cwmni yng Nghymru, sy’n rhagori yn ei faes ac y byddai ei lwyddiant yn rhywbeth cadarnhaol i bawb, nid yn unig i’w fuddsoddwyr. Anaml iawn y mae buddsoddiad yn sgorio 3 allan o 3. Mae MeOmics wedi’i leoli yng Nghymru, ac mae wedi’i adeiladu ar waith ymchwil gwych tîm talentog iawn o Brifysgol Caerdydd.  Ei nod yw cyflymu’r gwaith o ddatblygu triniaethau newydd a gwell ar gyfer salwch meddwl!”

 

Dywedodd Darran Evans – Buddsoddwr:

“Mae Meomics yn gweithredu mewn maes gwerth chweil a chyffrous iawn. Mae’r angen am therapïau mwy effeithlon wedi’u targedu yn y sector iechyd meddwl yn amlwg. Mae’r tîm eisoes wedi cyflawni camau sylweddol ac rwy’n edrych ymlaen at weld cynnydd pellach tuag at gyflawni eu hamcanion uchelgeisiol yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.”

 

Dywedodd Edward Parkinson – Angel Buddsoddi:

“Rwy’n falch iawn o gefnogi’r rhaglen allgynhyrchu hon gan Brifysgol Caerdydd sy’n cyfuno dysgu peirianyddol â data omics unigryw i ddatgloi therapïau sy’n newid bywydau.”

 

Mae’r datblygiad hwn yn addo bod yn gam aruthrol yn y gwaith o drin cyflyrau sy’n achosi poen a gofid unigryw ledled y byd. Bydd yn lleihau cost ddynol, gymdeithasol ac economaidd salwch meddwl difrifol, gan ddarparu platfform yn y pen draw a all ddatblygu a darparu dull gofal iechyd meddwl manwl – ac yn y dyfodol, hyd yn oed galluogi MeOmics i gynhyrchu ei gyffuriau ei hun.

Bydd y cyllid hwn yn galluogi platfform MeOmics i ddechrau ar ei gam datblygu nesaf o 1 Mai, gan adeiladu tîm amlddisgyblaethol mawr o arbenigwyr yn ardal Caerdydd, gan dyfu gwerth cwmni gan £10M mewn dwy flynedd a £50M-£100M o fewn pum mlynedd.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content