Prentisiaethau: y llwybr at ddyfodol cynaliadwy, i bawb.

Categorïau:
Sectorau

Mae Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau eleni eisoes wedi cyrraedd, yn rhedeg o 7 Chwefror i 13 Chwefror. Gyda phrinder sgiliau yn cyrraedd lefelau acíwt mewn llawer o sectorau, ymrwymodd Llywodraeth San Steffan i godi’r gwastad yn yr economi dalent – ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu 125,000 o brentisiaethau pob oed yn ystod y pum mlynedd nesaf. Bydd y cyfle hwn i dynnu sylw at sgiliau yn y gweithle a datblygiad galwedigaethol yn cael ei ddathlu am yr hyn ydyw mewn gwirionedd: carreg sylfaen hanfodol ar gyfer llwyddiant cynaliadwy pob cyflogwr; a chyfle mawr i gyflawni potensial bywyd pobl ym mhob demograffeg oedran gweithio, ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chymru gyfan.

 

Llwybr cynhwysol ar gyfer 1,500+ o rolau mewn llawer o sectorau gwahanol

 

Mae angen i bob cyflogwr, sector, diwydiant, gwasanaeth cynghori gyrfaoedd, sefydliad addysgol a’r gymuned ymgeiswyr groesawu Prentisiaethau – yn fwy nawr nag erioed. Y newyddion da yw bod y newid meddylfryd hwn eisoes yn digwydd. Yma yng Nghymru, mae prentisiaethau ar gael ar gyfer dros 1.500 o swyddi – gan gynnig y cyfleoedd gyrfa gorau i ennill-wrth-ddysgu mewn unrhyw beth o beirianneg a dadansoddi data i osod brics ac adeiladu cychod.

Cynigir y Prentisiaethau eang eu cwmpas hyn mewn llawer o wahanol sefydliadau – o sefydliadau mawr fel y Fyddin Brydeinig a’r GIG, i gwmnïau mawr fel Openreach a PwC, hyd at amrywiaeth anhygoel o fusnesau bach a chanolig, ar draws ein holl ddiwydiannau.

Y weledigaeth lawn yw gwneud Prentisiaethau mor llwyddiannus a gwerth chweil â phosibl i gyflogwyr a gweithwyr – ac mae hynny’n dechrau trwy sicrhau bod Prentisiaethau ar agor i unrhyw un sy’n 16 oed neu’n hŷn (nid oes unrhyw derfyn oedran uchaf), gyda phedwar math neu lefel wahanol ar gael:

 •  • Prentisiaethau Sylfaen (Lefel 2)
 •  • Prentisiaethau (Lefel 3)
 •  • Prentisiaethau Uwch (Lefel 4 a 5)
 •  • Prentisiaethau Gradd (Lefel 6 a 7)

 

Gofynion mynediad wedi’u llunio i gael pawb i mewn i Brentisiaeth

 

Mae Prentisiaeth yn gyfle i bawb ddangos yr hyn y gallant ei wneud, wrth ddatblygu hunan-gred a chynyddu eu set sgiliau. Gall pobl ddechrau eu Prentisiaeth ar nifer o lefelau, gan ddibynnu ar y cymwysterau sydd ganddynt (nid oes angen cymwysterau ffurfiol ar gyfer rhai lefelau penodol), y swydd y maent yn gwneud cais amdani a’r safon prentisiaeth y mae’r cyflogwr am ei defnyddio.

Ar gyfer Lefel Sylfaen 2, mae angen i ymgeiswyr allu dangos eu bod yn gallu cwblhau’r rhaglen. Ar gyfer Lefel 3, mae rhai diwydiannau’n gofyn am 3 TGAU, ond nid yw cyflogwyr eraill yn nodi’r angen am unrhyw gymwysterau. Ar gyfer y Lefelau Uwch (4 a 5), efallai y bydd angen o leiaf pum TGAU, neu gymwysterau fel Safon Uwch, NVQ/SVQ Lefel 3 neu BTEC Cenedlaethol – a gofynnir am o leiaf gymwysterau safon Safon Uwch fel arfer ar gyfer Prentisiaethau Gradd.

Beth bynnag y bo’r lefel, gall prentisiaeth fod yn gam cyntaf taith sy’n magu hyder person ac yn ei ddatblygu. Er enghraifft, gall unrhyw un sy’n dechrau ar eu taith Brentisiaeth ar lefel ganolradd neu uwch weithio eu ffordd i fyny trwy’r prentisiaethau lefel uwch i ennill gradd Meistr mewn dewis o feysydd gyrfa.

 

 Pam dewis Prentisiaeth?

 

Mae Prentisiaeth wedi’i dylunio i wella lefel cymhwysedd a hyder unigolyn, gan alluogi unigolion i uwchsgilio o fewn rôl trwy ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ymarferol. Dyna pam mae llawer o bobl yn ystyried Prentisiaethau fel dewis amgen ymarferol i’r brifysgol a llwybr cyflym i yrfa o ddewis – gan ddarparu ystod eang o fanteision pendant i rywun sydd newydd adael yr ysgol neu’r coleg, yn ogystal â gweithwyr sydd eisoes yn gweithio mewn busnes:

Mantais y Brentisiaeth:

 • • Ariennir hyfforddiant prentis gan y Cyflogwr neu drwy gyd-fuddsoddiad rhwng y llywodraeth a’r Cyflogwr, sy’n golygu y gall y prentis osgoi’r dyledion mawr sy’n gysylltiedig â mynd i’r brifysgol.
 • • Mae prentisiaid yn ennill cyflog wrth iddynt ddysgu – datblygu sgiliau newydd wrth fwynhau gwobrau a buddion fel gwyliau â thâl.
 • • Mae prentisiaid yn cael profiad gwaith ymarferol yn y gwaith sy’n eu rhoi ar y blaen i’w ‘cystadleuaeth’.
 • • Mae prentisiaid yn ennill gwybodaeth uniongyrchol am y diwydiant o’u dewis, i weld a ydynt wir eisiau mynd am swydd ynddo.
 • • Mae prentisiaid yn ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, sy’n ddeniadol iawn i’w Cyflogwyr presennol ac yn y dyfodol.
 • • Mae prentisiaid yn gweithio wrth ymyl cydweithwyr profiadol, gan ddysgu ar gyflymder sy’n addas i’w hanghenion unigol, gyda chymorth mentor.
 • • Mae prentisiaid yn codi trwy’r rhengoedd yn gynt, yn ôl ystadegau cenedlaethol.
 • • Gall Prentisiaeth arwain at unrhyw fath o yrfa ac mae’n ffordd wych i unrhyw un weithio ei ffordd i fyny.

 

 Mae prentisiaethau ar gyfer pawb, ym mhobman.

 

Mewn gwirionedd mae prentisiaethau ar gyfer pawb sy’n 16 oed neu’n hŷn – gyda Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (FfHCC) yn buddsoddi‘n sylweddol ynddynt i sicrhau bod pobl o bob cefndir a phrofiad yn gallu gwneud cais am y rhaglenni dysgu-wrth-ennill hyn sy’n newid bywydau. Mae annog ceisiadau gan amrywiaeth o gymunedau yn ganolog i lwyddiant Prentisiaethau yn y dyfodol, gydag FfHCC yn cynnal tri digwyddiad cynhwysiant ar-lein yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau eleni – y mae pob un ohonynt yn rhad ac am ddim i ymuno â nhw ar MS Teams:

Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022 – Cefnogi Pobl Anabl i ddilyn Prentisiaethau.

Dydd Mercher 9 Chwefror 2022 – Cefnogi Menywod i mewn i Rolau Adeiladu.

Dydd Iau 10 Chwefror 2022 – Cefnogi Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i ddilyn Prentisiaethau.

Bydd pob digwyddiad yn cynnwys gwybodaeth a mewnwelediadau am swyddi prentisiaeth gwag, astudiaethau achos cyflogwyr, cymorth i ddysgwyr, astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog – i gyd yn gorffen gyda sesiwn Holi ac Ateb.

Mae’r neges yn glir. Mae prentisiaethau’n cynnig amrywiaeth rhyfeddol o gyfleoedd gwych i ystod eang o bobl – a’r gobaith yw y bydd hyn yn ennyn diddordeb prentisiaid posibl o bob oed a phrofiadau bywyd trwy gydol Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.

I gael gwybod mwy am Ganolfan Sgiliau a Thalent Venture, ewch i https://www.venturewales.org/cy/

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ganol mis Ebrill lansiwyd rhaglenni sgiliau a swyddi newydd mawr - dadorchuddiodd CIPD Wales ei ymgyrch arloesol Hidden In Plain Sight i helpu miloedd o bobl ddifreintiedig i gael gwaith, addawodd Llywodraeth Cymru £13 miliwn i undebau llafur i roi cymorth dysgu ac uwchsgilio a chyflwynodd Daikin a Robert Price gwrs hyfforddi sgiliau undydd arloesol ar y gosodiadau pwmp gwres sy'n helpu i yrru ein chwyldro gwresogi gwyrdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.