Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Buddsoddi mewn Sgiliau Seiber sy’n Arwain y Diwydiant

Categorïau:
Sectorau
Sgiliau

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn cydnabod yr angen cynyddol am sgiliau seiber. Gyda 50% o holl fusnesau’r DU yn wynebu bwlch sgiliau seiberddiogelwch, mae’n hanfodol arfogi pobl â’r sgiliau a’r offer cywir sydd eu hangen arnynt i fodloni gofynion y sector.

Mewn partneriaeth â thîm Hacio Moesegol a Seiberddiogelwch PwC, mae Prifysgol Caerdydd wedi datblygu rhaglen MSc Seiberddiogelwch a Thechnoleg uwch. Ochr yn ochr â sylfeini damcaniaethol gwerthfawr, mae PwC yn cyflwyno dosbarthiadau meistr ymarferol i gefnogi dysgu technegol ymarferol. Gyda chynnwys sy’n arwain y diwydiant a’r gallu i fanteisio ar ymchwil flaengar, mae’r rhaglen yn cynnig llwybr clir i yrfa lwyddiannus ym maes seiberddiogelwch.

Ysgoloriaethau Ymchwil a Ariennir yn Llawn

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) wedi darparu cymorth ariannol hanfodol i dair carfan o fyfyrwyr ar y rhaglen hon, gan gynnig 15 o leoedd wedi’u hariannu’n llawn, wedi’u dyrannu ar sail gystadleuol. Mae’r ysgoloriaethau ymchwil hyn yn darparu cymorth ar gyfer talu ffioedd dysgu, ynghyd â £5,000 tuag at gostau byw wrth astudio ar y cwrs.

Buom yn siarad â chyn-fyfyriwr, Esther Pearson, sydd bellach yn gweithio fel Peiriannydd Graddedig yn Airbus Defence and Space. Rhannodd ei phrofiad o’r ysgoloriaeth ymchwil a ariennir:

“Roedd derbyn y cymorth ariannol yn golygu, am y tro cyntaf ers dechrau yn y brifysgol, fy mod wedi gallu canolbwyntio ar fy astudiaethau heb orfod gweithio’n rhan-amser i ddal dau ben llinyn ynghyd. Gyda’r rhyddid hwn, roeddwn yn gallu ymgolli’n llwyr ym mywyd myfyriwr a chofrestru ar gyrsiau a modiwlau ychwanegol. Rwy’n credu’n wirioneddol, pe na bawn wedi gallu gwneud hyn, y byddwn wedi cael amser anodd iawn o ran sicrhau swydd ar ôl graddio.”

Pam mae PRC yn buddsoddi yn y rhaglen hon?

Mae PRC yn blaenoriaethu dysgu ymarferol a arweinir gan gyflogwyr a fydd yn cynhyrchu gweithwyr proffesiynol seiberddiogelwch hynod fedrus i fodloni gofynion y diwydiant. Trwy ganolbwyntio ar ddatrys problemau bywyd go iawn a bod yn barod i weithio, bydd y cwrs yn paratoi myfyrwyr i ymuno â’r diwydiant gyda’r offer a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

Mae Esther yn esbonio pam yr apeliodd y rhaglen ati:

“Doeddwn i ddim yn dod o gefndir seiberddiogelwch, felly roeddwn i’n bryderus pan glywais am y cwrs i ddechrau ac roeddwn i’n ymwybodol efallai na fyddwn i’n deall deunydd y cwrs. Mynegais fy mhryderon wrth yr Uwch Ddarlithydd Dr. Yulia Cherdantseva, a ddywedodd fod y cwrs wedi’i strwythuro i fod yn addas ar gyfer unrhyw un â gradd mewn technoleg. Nid oeddwn erioed wedi meddwl llawer am seiberddiogelwch nes i mi wneud rhywfaint o ymchwil arno a chanfod, o ystyried pa mor dreiddiol ydyw yn y gymdeithas fodern, imi ddechrau ymddiddori’n fawr yn y pwnc. Roeddwn hefyd yn ymwybodol o brinder sgiliau seiberddiogelwch, felly roeddwn yn paratoi i ennill mantais pan ddeuai’r amser i mi chwilio am swydd.

“Roedd y dulliau addysgu ymarferol a ddefnyddiwyd trwy gydol y cwrs yn hynod fuddiol wrth ddatblygu a chadarnhau fy sgiliau newydd, sydd wedi’u trosglwyddo i’m rôl ar y cynllun graddedigion yn Airbus.”

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo cydweithio a phartneriaeth – mae addysg uwch, diwydiant, a llywodraeth leol yn cael eu dwyn ynghyd i gefnogi ymchwil a dysgu arweiniol y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae gweithio gyda PwC yn gosod esiampl flaenllaw i fusnesau eraill yn y rhanbarth addasu ein model ac adeiladu ar ddatblygiad sgiliau mewn meysydd blaenoriaeth eraill.

Drwy fuddsoddi yn y rhaglen hon, bydd PRC yn cefnogi datblygiad cronfa dalent seiberddiogelwch sydd wedi’i gwreiddio yn ne-ddwyrain Cymru. Mae gan ein rhanbarth y potensial i ennill enw da fel canolbwynt talent seiber – gan annog busnesau seiber i alw de-ddwyrain Cymru yn gartref.

[Delwedd Cyber Lab o cardiff.ac.uk]

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content