Proffesiynol, ymroddedig a chymwysedig: sut beth yw bod yn nyrs feithrin

Categorïau:
Ymgyrchoedd

Dathlodd Jacqui Kempa ei 25ain mlynedd yn gweithio yng nghanolfan gofal dydd Prifysgol Caerdydd ym Mhlas-y-Parc, Caerdydd yn ddiweddar. Gan ddechrau fel arweinydd adran mewn tîm yn gofalu am blant 3-5 oed, mae hi bellach yn rheolwr meithrin.

Mae’n waith caled, heriol ar adegau, ond ni fyddai’n newid dim. Nid swydd yw nyrsio meithrin, meddai, ond galwedigaeth, ac mae’n rhaid i chi ymrwymo i wneud i bethau weithio.

Wedi dweud hynny, nid oes angen i chi fod wedi eisiau bod yn nyrs feithrin erioed i fod yn llwyddiannus. Yn sicr, nid dyna oedd stori Jacqui.

“Ces i fy magu o amgylch plant, ond doedd gen i ddim hyder pan o’n i’n ifanc i fynd ymhellach a gadael cartref ac astudio i fod yn athro. Do’n i ddim yn berson felly,” mae hi’n cyfaddef.

Gan chwilio am ddechrau newydd ar ôl i’w phriodas ddod i ben, astudiodd i fod yn nyrs feithrin, er bod ganddi ddau blentyn ifanc ar y pryd.

“Roedd yn anodd ond yn werth chweil,” meddai. “Ces i wybod beth sy’n ‘neud i blant dicio, sut maen nhw’n datblygu, ac roedd yn ddiddorol iawn – gwybod, hyd yn oed o’r enedigaeth, fod y baban bach ‘ma ry’ch chi’n ei weld, sydd mor berffaith, mor wahanol i unrhyw un arall.”

Teulu benthyg estynedig

Y cysylltiad â’r plant sy’n gwneud nyrsio meithrin yn swydd mor werthfawr, meddai Jacqui. Ry’ch chi’n eu helpu i ddatblygu, ac yn eu gwylio’n dysgu gennych chi. Mae llawer o’r rhieni sy’n dod â’u plant i feithrinfa Jacqui yn cael eu cyflogi gan y brifysgol. Nid oes gan rai ohonyn nhw deulu estynedig yng Nghymru na hyd yn oed y DU. O ganlyniad, daw staff y feithrinfa yn rhan o deulu benthyg estynedig, gan ddatblygu perthynas agos â’r plant a’r rhieni.

“Dydw i ddim jyst yma i wneud yn siŵr bod gen i’r lefelau staffio cywir, a bod popeth yn ei le. Dwi yma i gefnogi’r rhieni. Os ydyn nhw’n cael trafferth gydag unrhyw beth, byddan nhw’n dod i ‘ngweld i, ac ry’n ni yma i roi cyngor; ac os nad oes gennym atebion, dwi’n dod o hyd iddyn nhw ac yn gwybod ble i’w cyfeirio,” dywed.

“Ond mae’n fraint fawr gwybod bod rhieni’n ymddiried ynom i ofalu am eu plant, hyd yn oed nawr gyda Covid-19 yn mynd ‘mlaen. Maen nhw’n ymddiried ynof yn llwyr, ac alla i ddim dweud faint mae hynny’n ei olygu.”

Effaith Covid

Mae Covid o reidrwydd wedi cael effaith ar y feithrinfa a sut mae’n gweithio. Caniateir swigod o hyd at 8 o blant yn y ganolfan gofal dydd, gyda chymhareb uchaf o 3 baban, 4 plentyn bach neu 8 plentyn cyn ysgol i bob 1 aelod o staff. Mae cyfyngiad ar nifer y plant a ganiateir yn sgil yr angen i staff allu ymbellhau’n gymdeithasol, ac am y tro ni all y feithrinfa ganiatáu cynifer o blant ag y byddai’n ei hoffi. Mae’r ganolfan yn cael ei glanhau’n drylwyr bob bore cyn agor, ac mae pwyntiau cyffwrdd, byrddau, y gegin ac ystafelloedd ymolchi yn cael eu golchi bob dwy awr drwy gydol y dydd.

Mae’r rhagofalon yn drylwyr, ond nid yw’r plant wedi sylwi ar y gwahaniaeth, meddai Jacqui.

“Does ganddyn nhw ddim yr un rhyddid i symud – mae’n rhaid iddyn nhw aros yn eu swigod – ond ry’n ni wedi gwneud pethau’n hwyl, er ein bod wedi gorfod symud rhai teganau a dodrefn meddal o’r neilltu, a does dim tywod a dim dŵr. Ond maen nhw mor hapus i ddod nôl – ry’n ni wedi cael ambell ddeigryn ond dim byd fel ro’n i’n ei ddisgwyl.”

Rhoi mwy

Y plant sy’n ei chadw i fynd drwy’r holl heriau o reoli 23 o staff a hyd at 80 o blant.

“Y funud ry’ch chi’n agor y drws i’r hen bethau bach, maen nhw’n rhedeg i mewn â’u breichiau i fyny. Does dim byd gwell,” dywed.

Mae gan bob plentyn gynllun datblygu unigol, ond mae Jacqui a’i staff bob amser yn ceisio rhoi mwy iddynt, gan eu gwthio ychydig ymhellach tra’n cadw eu diddordeb a gwneud pethau’n hwyl. Bydd plant cyn-ysgol yn dysgu darllen geiriau tair llythyren neu fwy erbyn iddyn nhw fynd i’r ysgol. Os ydych chi’n eu dal nhw ar yr adeg iawn, mae’r dysgu’n anhygoel, meddai Jacqui.

Er yr holl foddhad a gaiff o’i gwaith, mae’n teimlo’n rhwystredig oherwydd y diffyg cydnabyddiaeth i’r proffesiwn meithrin. Mae nyrsys meithrin yn broffesiynol ac yn ymroddedig, ac yn gymwys iawn yn eu maes, meddai.

“Mae pobl yn meddwl ein bod ni’n chwarae drwy’r dydd, ond mae’n rhaid i ni ddeall camau datblygu, mae’n rhaid i ni helpu’r plant a chynllunio eu camau datblygu nesaf,” meddai.

“Ry’n ni’n treulio cryn dipyn o amser gyda’r plant ac yn dangos esiampl iddyn nhw.  Ry’n ni’n dysgu llawer iddyn nhw. Mae’n fraint cael gwneud hynny a gwylio’r plant yn datblygu ac yn dysgu rhywbeth ry’ch chi wedi’i ddysgu iddyn nhw – does dim byd gwell na hynny.

“Dyma’r swydd fwyaf gwerth chweil allwch chi ei gwneud, ac mae’ch ymdrechion yn talu ar eu canfed,” ychwanega.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.