Rhanbarth hyderus, cystadleuol: ein nod ar gyfer y dyfodol

Categorïau:
Arwain Agweddau

Mae ein heconomi’n ei chael hi’n anodd, dyna pam mae gennym ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd y Fargen Ddinesig.  Mae gwerth ychwanegol gros (GVA) yng Nghymru oddeutu 74 y cant o gyfartaledd y Deyrnas Unedig, ac ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd nid yw’n llawer gwell na hynny.

Ein nod ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yw meithrin economi cadarn, cynaliadwy lle y caiff cyfoeth ei greu a’i ledaenu o amgylch ein rhanbarth.  I wneud hynny’n dda, mae arnom angen canolbwyntio’n hymdrechion ar annog twf yn y sectorau hynny lle y gall ein entrepreneuriaid adeiladu busnesau llwyddiannus a all wynebu’r dyfodol â hyder.

Dyna pam rydym yn targedu nifer fechan o sectorau blaenoriaethol, lle y gallwn weld yr egin eisoes yn dechrau ymwthio drwodd a lle mae yna bob rheswm i obeithio y gall Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gystadlu’n effeithiol â rhanbarthau eraill o amgylch y Deyrnas Unedig ac ymhellach i ffwrdd.

Cymerwch seiber, er enghraifft.  Mae gennym ddau gwmni corfforaethol amlwladol mawr yn y rhanbarth, sef Airbus a Thales, ond mae gennym hefyd glwstwr o gwmnïau seiber a busnesau bach a chanolig yn y rhanbarth a chrynodiad o arbenigedd seiber o fewn 50 milltir.

Ac mae hynny’n bwysig, oherwydd nid yw cwmnïau fel Airbus a Thales yn dod i aros mewn rhanbarth fel ein rhanbarth ni dim ond oherwydd ysgogiadau ariannol; mae’n rhaid bod yna rywbeth mwy i’w denu.  Y rhywbeth hwnnw yw’n pobl: y doniau a’r arbenigedd sydd yn ein prifysgolion ac yn dod o’n prifysgolion ydyw, ac ecosystem ein busnesau bach a chanolig seiber lle y gall pobl drin a thrafod syniadau a’u datblygu.

Mae’r un peth yn wir am rai o’n sectorau blaenoriaethol eraill, megis gwyddorau bywyd lle mae cwmnïau lleol yn gwneud gwaith gwych mewn diagnosteg a dyfeisiadau meddygol, a thechnoleg ariannol lle mae ein sylfaen gref o fusnesau gwasanaethau ariannol yn darparu amgylchedd ffrwythlon i gwmnïau ifainc sydd ar flaen y gad o ran datblygu technoleg.

Wedyn, mae lled-ddargludyddion cyfansawdd, lle mae gennym glwstwr mwyaf blaenllaw’r byd yn ymddangos o ran datblygu a chynhyrchu’r cydrannau hanfodol hyn yn nhechnolegau yfory.

P’un a ydyw yn un o’r sectorau hyn neu ein sectorau blaenoriaethol eraill megis y diwydiannau creadigol, deallusrwydd artiffisial, peirianneg trafnidiaeth neu ynni a’r amgylchedd, ein hymagwedd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yw, yn bennaf oll, galluogi twf cartref gan fod yn hyderus y bydd yn profi i fod yn barhaol ac yn gynaliadwy.

Nid oes gennym ddiddordeb mewn dim ond dosbarthu grantiau; fe welwn ein rôl fel denu busnesau sydd yma am yr hirdymor, gyda mecanweithiau cyllido arloesol sy’n cymell cwmnïau i aros.

Ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, er bod gennym oddeutu £500 miliwn i’w fuddsoddi yn ein hamrywiol gronfeydd, rydym yn chwilio am adenillion ar ein buddsoddiad mewn rhyw ffurf.  Ar yr un pryd, nid ydym fel banc masnachol, ac nid ydym ychwaith yn gyndyn o gymryd risgiau.  Pan wnaethom fuddsoddi £38 miliwn yn y Ffowndri Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yng Nghasnewydd, fe’i gwelwyd fel risg uchel, ond i ni roedd yn rhan allweddol o sefydlu’r sector hanfodol hwn o’r dyfodol yn ein rhanbarth.

Petaech yn gofyn i mi sut y gobeithiwn y byddai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ymhen 20 mlynedd, fe ddywedwn fy mod yn gobeithio y bydd yn rhanbarth cystadleuol, yn hyderus yn ei groen ei hun.  Dyna beth rydym yn ceisio’i gyflawni gyda’n buddsoddiadau a’n rhaglenni, sef rhoi’r amgylchedd i’n busnesau y mae arnynt ei angen i dyfu â hyder ac i greu cymunedau cadarn er budd ein holl bobl.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.