Sicrhau dyfodol digidol, am 20 mlynedd a mwy …

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Mae pob ecosystem yn cael ei gyrru gan ddarparwyr gwasanaethau arloesol sy’n gallu gweithredu’r arbenigedd sydd ei angen i ddatblygu’n barhaus – ac i drawsnewid yn aml – sefydliadau i gwsmeriaid mewn byd sy’n newid yn barhaus.

 

Mae Box UK yn gatalydd o’r fath: cwmni datblygu meddalwedd menter sydd wedi bod yn bodloni gofynion digidol Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC) (a’r byd ehangach) er 23 mlynedd – ac wrth i’n Cyfres Ddigidol ddod i ben, rydym yn ystyried sut mae Rheolwr Gyfarwyddwr Box UK, Benno Wassersein, yn arwain tîm amlddisgyblaethol i ddatblygu ei wasanaethau ei hun i bweru datblygiadau digidol di-rif i gwsmeriaid …

 

Mae twf cynyddol a llwyddiant parhaus y cwmni datblygu meddalwedd menter hwn yn wirioneddol ysbrydoledig, gyda sylfaen cleientiaid Box UK bellach yn cynnwys sefydliadau sglodion glas o lawer o gyfandiroedd – o fanwerthwyr byd-eang i gewri gweithgynhyrchu, cyrff sector cyhoeddus i ddarparwyr gofal iechyd blaenllaw.

 

Mae pob rhan o’r byd yn ymddiried ynddo i weithredu strategaethau digidol, i ddatblygu llwyfannau meddalwedd ac i gynnig profiadau aml-sianel.

 

Mae pob cwsmer Box UK yn ymddiried yn y tîm anhygoel hwn i weithredu ei strategaethau digidol, i ddatblygu ei lwyfannau meddalwedd personol ar lefel menter ac i gynnig eu profiadau aml-sianel penigamp – drwy wasanaethau sy’n ymestyn ar draws Trawsnewid Digidol, Datblygu E-fasnach, Gwasanaethau Profiad Defnyddwyr, Ymgynghoriaeth a Datblygu Meddalwedd Pwrpasol, a Rheoli Llwyfannau. Mae’n stori lwyddiant ysgubol, ac yn dyst i ethos partneriaeth cleientiaid Box UK sy’n helpu busnesau i ail-ddychmygu’r posibilrwydd drwy ddull pragmatig sy’n canolbwyntio ar sicrhau’r atebion digidol cywir ar yr adeg iawn – gan alluogi sefydliadau i addasu ac i dyfu’n gyflym.

 

Mae twf Box UK ei hun wedi adlewyrchu sector digidol P-RC sy’n aeddfedu ac wedi’i sbarduno’n fawr – gyda’r cwmni hwn a leolir yng Nghaerdydd bellach yn y 14eg safle ar restr The Drum o’r 50 Asiantaeth Ddigidol Orau ym Mhrydain yn ôl Cleientiaid, i gydnabod sgorau boddhad cleientiaid eithriadol ar draws ystod o feini prawf gan gynnwys gwerth am arian, ansawdd gwaith, gwaith tîm a chydweithio.

 

Cydnabyddiaeth gan y diwydiant a sawl gwobr ganddo, gan gynnwys gwobr aur

am y llwyfan o’r radd flaenaf, GPWales

 

Mae’r wybodaeth a’r doethineb a enillwyd dros ddau ddegawd yn sbarduno arloesedd ac yn llywio trawsnewid fel erioed o’r blaen, ac mae’r diwydiant yn canmol hyn yn fawr. Yr wythnos diwethaf, enillodd Box UK y wobr “BBaCh y Flwyddyn” yng Ngwobrau Busnes Caerdydd a thros y 18 mis diwethaf mae’r tîm wedi ennill statws ‘Clod Uchel’ yng nghategori ‘Tîm Datblygu’r Flwyddyn’ y Gwobrau Arweinwyr Technoleg Ddigidol mawreddog, wedi ennill gwobr y categori ‘Technoleg ac Arloesedd’ yng Ngwobrau Bywyd Caerdydd, wedi’i anrhydeddu mewn pedwar categori gan y Gwobrau Cyfathrebwr rhyngwladol am ei waith gyda Cymru Wales, OKdo, Sodexo a RS Components – ac wedi’i ganmol gan Clutch fel un o’r darparwyr gwasanaethau gorau ym myd datblygu’r DU (yn ogystal ag un o gwmnïau datblygu Drupal gorau’r DU) i gydnabod ei bortffolio o waith, ei bresenoldeb ar-lein, enw da ei frand a’i adolygiadau gan gwsmeriaid.

 

Mae’r llwyfan GPWales a grëwyd gan Box UK wedi ennill y wobr orau oll o bosibl.  Enillodd Wobr Aur categori “Defnydd Gorau o Ddigidol” y Gwobrau Profiad Digidol Rhyngwladol ac enillodd Wobr Arian hefyd am “Ymateb Digidol Gorau i’r Argyfwng – BBaCh”, i gydnabod y gwahaniaeth cadarnhaol sylweddol a wnaed i ymateb pandemig COVID-19 Cymru. Mae’r gronfa ddata ar-lein hanfodol hon ar gyfer swyddi a sifftiau yn y sector gofal iechyd mewn gwirionedd yn dempled ar gyfer digideiddio ein gwasanaeth gofal iechyd. Mae wedi cyrraedd rhestr fer categori ‘Technoleg Gofal Iechyd y Flwyddyn’ Gwobrau Technoleg iNational – sy’n dathlu’r dyfeisgarwch arloesol a ddangoswyd gan Box UK, ond yn bwysicach, ei rôl ‘fyd-eang’ o ran diogelu darpariaeth gofal iechyd ar draws ein rhanbarth drwy gydol yr argyfwng iechyd mwyaf difrifol yn ein cof.

 

Dros ddau ddegawd yn gweithio yn y maes digidol, yn llywio’r drafodaeth 

ac yn bodloni anghenion cwsmeriaid

 

Mae pob un o’r gwobrau hynny’n arddangos tuedd Box UK at ddod â syniadau digidol yn fyw, gan ddangos arferion a phrosesau datblygu o’r radd flaenaf, dull creadigol o oresgyn heriau technegol – ac ymrwymiad i wneud mwy na’r gofyn i’w cleientiaid. Gyda hanes menter a brwdfrydedd dros dechnoleg sy’n dod â dyfnder ac ehangder profiad heb ei ail o ran creu atebion gwydn a allai ehangu’n gyflym, beth sydd nesaf i dîm sydd wedi sicrhau hanes blaenorol rhagorol o lwyddiant sy’n rhychwantu cannoedd o brosiectau blaenoriaeth uchel a hanfodol.

 

“Rydym yn llywio’r drafodaeth ddigidol yn ogystal â bodloni anghenion cwsmeriaid – ac ni fydd hynny’n newid” meddai Rheolwr Gyfarwyddwr Box UK, Benno Wasserstein.

 

 “Rydym wedi bod yn rhan o ddatblygiad digidol cyflym P-RC ers dros ugain mlynedd, ond lle bynnag y bydd y pedwerydd oedran diwydiannol yn mynd â ni, bydd rhai egwyddorion bob amser yn parhau. Mae ansawdd wrth wraidd popeth a wnawn – o’n gwaith ystwyth a darbodus arfer gorau i safonau codio haen uchaf, dylunio ac adeiladu sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, y lefelau uchaf o gymorth i gwsmeriaid, a gwelliant parhaus mewnol sy’n gyrru arloesedd ac optimeiddio parhaus ar lefelau technegol, gweithredol a strategol. Mae’r athroniaeth honno’n hollbwysig i’n tîm; a dyna pam y gallwn barhau i sicrhau atebion perfformiad uchel o ansawdd uchel.”

 

Mae’n anghyffredin dod o hyd i gwmni sydd wedi bod yn cyflawni yn y maes digidol ers dros ddau ddegawd – tîm o feddylwyr gwych, ymgynghorwyr dibynadwy a datblygwyr arbenigol, sy’n gallu creu atebion o’r radd flaenaf i’r prosiectau gwe a meddalwedd anoddaf. Mae cael galluoedd eithriadol o’r fath yn ein rhanbarth yn argoeli’n dda ar gyfer sector Digidol P-RC sydd, fel y gwelsom eisoes, yn arwain mewn llawer o feysydd ac yn gyrru arloesedd trawsnewidiol ledled economi de-ddwyrain Cymru.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content