Digwyddiad Clymblaid Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru – Y cyfle olaf i neilltuo’ch lle

Categorïau:
Cyffredinol

Mae’r symudiad tuag at gynaliadwyedd yn mynd yn amlycach i fusnesau, ac yn aml gall deimlo fel pe bae angen newid mawr.  I’r rhan fwyaf o fusnesau, gellir gwireddu ymgorffori arferion mwy cynaliadwy a chyflawni nodau sero net drwy gymryd ychydig o gamau syml. 

Ddydd Iau, yr 22ain o Chwefror, gwahoddir pob sefydliad yn y Rhanbarth i ddigwyddiad Clymblaid Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru:

‘Symudiad Cynaliadwy: Grymuso Busnesau yn Ne-ddwyrain Cymru gyda Gweithredoedd ar gyfer Dyfodol Cylchol

Cewch y cyfle i gyfarfod yn rhithiol ac i glywed gan fusnesau o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, cydweithredu ar arferion gorau a rhannu gwybodaeth am ddatgarboneiddio.

Mae’r digwyddiad ar-lein drwy gyfrwng Microsoft Teams, ac fe’i cynhelir o 10yb tan 12:00yp.

Mae’r digwyddiad yn ddi-dâl, ac mae’n agored i bob sefydliad, lle bynnag yr ydych ar eich taith sero net. 

Beth sy’n digwydd?

Ac yntau’n cael ei lywyddu gan Warren Lewis, cadeirydd Clymblaid Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru, bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar ddau bwnc allweddol a drafodwyd gan ein siaradwyr gwadd:

Newid Ymddygiad – Cyflwyniad a sesiwn Holi ac Ateb gan yr Athro Wouter Poortinga, Athro seicoleg amgylcheddol yn Ysgol Bensaernïaeth ac Ysgol Seicoleg Cymru ym Mhrifysgol Cymru. (10:05yb-10:35yb).

Economi Cylchol – Cyflwyniad a sesiwn Holi ac Ateb gan Jill Davies, rheolwr rhaglenni yn y Tîm Arloesi Economi Cylchol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. (10:35yb-11:05yb).

Dilynir y sgyrsiau gan sesiynau mewn grwpiau trafod bychain, gydag arbenigwyr gwadd ym mhob maes yn sôn am gadwyni cyflenwi, logisteg, diwylliant a chyfrif carbon.

Pwy yw’r siaradwyr allweddol?

Professor Wouter Poortinga

Mae diddordebau ymchwil yr Athro Wouter Poortinga mewn amrywiaeth eang o bynciau yn ymwneud â rhyngweithio dynol-amgylcheddol, yn cynnwys canfyddiad o risg amgylcheddol, ymddygiadau a ffyrdd o fyw cynaliadwy, a thai, cymdogaethau, ac iechyd.

 

“Archwiliodd fy ngwaith ar ymddygiadau a ffyrdd o fyw cynaliadwy rôl gwerthoedd ac agweddau amgylcheddol mewn defnydd ynni cartrefi, gwerthuso effeithiolrwydd a hyrwyddo effeithiau o ran agwedd ac ymddygiad y tâl am fagiau cludo nwyddau yng Nghymru, ac roedd yn cynnwys datblygu model segmentu agweddau ac ymddygiadau amgylcheddol Cymru” – Yr Athro Wouter Poortinga.

Ar ôl gyrfa lwyddiannus mewn rheoli adwerthu a dosbarthu yn Marks and Spencer ccc, mae gan Jill dros 25 mlynedd o brofiad yn rhedeg ei busnes hyfforddi a datblygu ei hun gydag amrywiaeth eang o sectorau, yn gweithio’n agos ag asiantaethau eraill i ddarparu cymorth strwythuredig ar gyfer datblygu sefydliadol.  Mae hyn yn cynnwys gweithio ar brosiectau Datblygu Busnes Llywodraeth Cymru ac fel Ymarferwr Buddsoddwyr mewn Pobl.   

Jill Davies

Gweithiodd Jill fel Arbenigwr Datblygu Arweinyddiaeth gyda Thîm Arweinyddiaeth ION ym Mhrifysgol Abertawe, a bu’n ysgrifennu ac yn cyflawni gweithgareddau Datblygu Arweinyddiaeth, yn hyfforddi ac yn cynorthwyo cynrychiolwyr busnesau drwy’r rhaglen, gyda chanlyniadau hynod lwyddiannus.  Yn ei rôl gyfredol, mae hi’n hwyluso cydweithredu ymysg sefydliadau o bob sector ledled Cymru i greu rhwydweithiau arloesol i ddatblygu datrysiadau newydd i wasanaethau i wella cynhyrchiant sy’n gweithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy. 

Bydd y digwyddiad yn dirwyn i ben gyda throsolwg ar y camau nesaf ar gyfer Clymblaid Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru, a sut y gall busnesau gynnal yr arferion a drafodwyd i helpu i wella cynaliadwyedd yn ne-ddwyrain Cymru.

Cenhadaeth Clymblaid Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru yw grymuso busnesau â’r wybodaeth, yr adnoddau a’r llais sy’n eu galluogi i weithredu ac i ennill yn y ras i net sero.  Mae ymrwymiad y glymblaid i gynaliadwyedd a’r ymgyrch tuag at allyriadau sero net yn brawf o ymroddiad y Rhanbarth i ddyfodol mwy amgylcheddol gyfrifol ac economaidd hyfyw.  Drwy gynnal digwyddiadau rheolaidd fel y rhain, maent yn cymryd camau pendant tuag at gyflawni’r nodau hyn ac yn ysbrydoli busnesau i ymuno â’r achos.

Yn barod i weithredu ar gyfer dyfodol cynaliadwy?  Cofrestrwch ar gyfer digwyddiad dydd Iau hwn.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

CYFLEOEDD buddsoddi yn Ne Cymru oedd ffocws digwyddiad yn Llundain (Dydd Llun, y 26ain o Chwefror), oedd yn hyrwyddo buddion cyd-fuddsoddi â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content