Strategaeth technoleg ariannol i greu clwstwr o fri rhyngwladol

Categorïau:
Sectorau

“Cynyddu masnachu a swyddi – yn ogystal â gwella cynhwysiant ac adferiad.”

Mae’n galonogol bod syniadaeth Fintech Cymru hyd yma yn adlewyrchu llawer o’r hyn a argymhellwyd yn Adolygiad Kalifa hirddisgwyliedig y mis diwethaf o Strategaeth Fintech UK. Rhoddodd yr adroddiad 106 tudalen, a gomisiynwyd gan Drysorlys EM ac a ysgrifennwyd gan gyn-Brif Swyddog Gweithredol Worldpay, Ron Kalifa OBE, gyfle sector sy’n werth tua £110 biliwn yn fyd-eang a disgwylir iddo gynyddu mwy na theirgwaith i £380 biliwn erbyn diwedd y degawd.

Mae gan y DU tua 10% o gyfran y farchnad o’r ffigur hwnnw – ond gall gwir arwyddocâd Cymru a Phrifddinas-ranbarth Caerdydd fod hyd yn oed yn fwy na’r niferoedd hynny, gyda Kalifa yn honni bod “technoleg ariannol yn fwy na sector arbenigol. Mae’n chwyldro sy’n cael ei alluogi gan dechnoleg a all gynyddu fasnachu a swyddi – yn ogystal â gwella cynhwysiant ac adferiad”. Mae’r sylwadau hynny’n amlwg yn cyd-daro ag uchelgeisiau Prifddinas-ranbarth Caerdydd o ran lefelu, cynyddu, ailadeiladu’n well a datblygu clystyrau economaidd – ac mae’r ‘camau nesaf’ a amlinellwyd gan Kalifa eisoes yn cael eu hadlewyrchu yn strategaeth Fintech Cymru hefyd, gan gynnwys:

Uwchsgilio:Mae Fintech Cymru wedi’i gwneud yn flaenoriaeth ddiamod i adeiladu piblinell dalent trwy berthnasoedd agos ag ysgolion a lleoliadau AB ac AU, yn ogystal â nodi cyfleoedd ar gyfer ailhyfforddi ac uwchsgilio. Mae clwstwr Prifddinas-ranbarth Caerdydd eisoes yn cynnig llwybrau i’r diwydiant trwy raglenni Academi Meddalwedd Genedlaethol a Gwyddor Data Prifysgol Caerdydd a’i chwrs blwyddyn MSc mewn Technoleg Ariannol, gyda chydweithrediad arbenigol hefyd yn cynnwys Grŵp Ymchwil Technoleg Ariannol Caerdydd a’r Cyflymydd Arloesedd Data.  Mae Sina Yamani, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Yoello, wedi graddio o Brifysgol Caerdydd ac yn un enghraifft yn unig o sut gall magu sgiliau a chydweithrediad academaidd hybu technoleg ariannol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Clystyrau, Cysylltedd a Chydweithio: Mae Kalifa wedi ymrwymo i feithrin clystyrau potensial twf uchel y tu allan i Lundain – a chyflymu datblygiad y clystyrau hyn trwy fuddsoddiad pellach a strategaeth gydlynol. Y weledigaeth yw un lle bydd y term ‘technoleg ariannol’ yn mynd yn ddiangen yn raddol wrth i gydweithio rhwng sefydliadau gwasanaethau ariannol mawr a chwmnïau galluogi technoleg ddod yn rhan annatod o wneud busnes – ac mewn cyd-destun ehangach fyth gan ddangos sut y gall technoleg drawsnewid unrhyw sefydliad. Mae’r cydweithio rhwng ActiveQuote a Phrifysgol Caerdydd – a gwaith arloesol sy’n cael ei wneud gan Shipshape VC i baru busnesau newydd â buddsoddwyr ar sail algorithmau semantig – yn dangos sut mae’r ysbryd partneriaeth hwn eisoes yn sbarduno datblygiadau ym marchnad ein rhanbarth.

Mwy o Fuddsoddi: Er bod y DU eisoes ymhlith y tri chyrchfan uchaf ar gyfer buddsoddiad technoleg ariannol yn fyd-eang, mae ei niferoedd yn pallu o’u cymharu â’r UD a Tsieina. Mae Kalifa yn awgrymu datgloi cyfalaf i greu ‘Cronfa Dwf’ gwerth £1bn, gan wella gwelededd y sector gyda theulu byd-eang o fynegeion ac ehangu credydau treth ymchwil a datblygu – ac yn yr un modd, mae Sarah Williams-Gardener, Prif Swyddog Gweithredol Fintech Cymru, o’r farn bod buddsoddi a mynediad i gyllid yn ganolog i unrhyw strategaeth:  “Bydd y diwydiant technoleg ariannol yn aros yn eiddgar am ymateb Trysorlys Ei Mawrhydi i “”Adolygiad Kalifa”” fel cymorth ychwanegol a bydd angen ymrwymiad i wireddu’r broses o weithredu argymhellion yr adolygiad gan sicrhau bod y DU yn cynnal ac yn tyfu ei statws byd-eang.”

Bydd allbwn gwaith strategaeth technoleg ariannol y dyfodol sy’n cael ei baratoi ar hyn o bryd yn helpu i lunio’r ymyriadau sy’n hanfodol ar gyfer datblygu’r sector a chyda phrosbectws Buddsoddiad Lefelu Prifddinas-ranbarth Caerdydd – a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth 2021 – yn amlygu’r bwriad i lunio cynigion buddsoddi yn y sector hwn yn y dyfodol. Mae’n bryd manteisio ar y cyfleoedd sy’n dod i’r amlwg.

“Mae Adolygiad Kalifa yn dangos maint y cyfle”

“Mae technoleg ariannol yn ymwneud â newid,” mae Kalifa’n pwysleisio, “Mae’n ymwneud â chwmnïau newydd a rhai sefydledig a chwmnïau mawr a bach, gyda rolau ar gyfer y sector cyhoeddus a phreifat. Ar hyn o bryd, nid yw’r elfennau hyn a’u cefnogwyr llawn bwriadau da yn cyd-dynnu mewn un weledigaeth.” Mae’n senario y mae Sarah Williams-Gardener yn awyddus i fynd i’r afael ag ef yn strategaeth Fintech Cymru: “Mae Adolygiad Kalifa yn grynhoad addawol o gynnydd a photensial technoleg ariannol yma yn ein rhanbarth ni. Mae’n datgelu bod gan dechnoleg ariannol, trwy gydweithredu gwirioneddol ar draws diwydiannau ac ardaloedd, yr holl gynhwysion i barhau i fod yn sector addawol iawn i Gymru a’r DU – un lle gallwn barhau i gystadlu ar raddfa fyd-eang ac elwa ar y manteision i economïau lleol a’r tu hwnt.”

Mae technoleg ariannol yn chwyldro yn hytrach na sector yn unig”

Mae’n amlwg bod gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd lawer o’r priodweddau a nodwyd gan Kalifa i ddod yn rhan allweddol o’r chwyldro technoleg ariannol. Ac mae hyn yn sicr wedi llywio strategaeth technoleg ariannol Cymru sy’n datblygu hyd yma. Bydd y ffordd y mae hynny’n datblygu yn helpu i ddatblygu llywodraeth, buddsoddiad preifat – a dewrder a chydweithrediad technoleg ariannol a rhanddeiliaid eraill yma yn ecosystem Prifddinas-ranbarth Caerdydd.

Byddwn yn cynnwys barn rhai o’r cwmnïau hynny a’u cydweithwyr yn ystod yr wythnosau nesaf, gan ddarganfod y cyfleoedd a’r heriau sydd o’n blaenau ar gyfer technoleg ariannol ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd….

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Venture yn cefnogi ystod gynyddol o raglenni hyfforddi sydd wedi'u hanelu at feithrin y piblinellau talent sydd eu hangen ar gyfer De-ddwyrain Cymru sy'n perfformio'n dda. Yn y nodwedd Venturescape gyntaf hon yn 2022, edrychwn ar y Rhaglen Meistr Seiber, a grëwyd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a PwC, gan roi gwybodaeth ac arbenigedd o safon fyd-eang i fyfyrwyr sydd â'r uchelgais i lwyddo yn un o feysydd pwysicaf ein heconomi: Seiberddiogelwch.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.