Sut daeth taith ar gyfer sgiliau a thalent yn Fenter …

Categorïau:
Sgiliau

Mae brand cyflogaeth a sgiliau newydd arloesol ar fin dod i’r amlwg ar dirwedd dalent De Ddwyrain Cymru – gyda lansiad Venture, Hyb Sgiliau a Thalent newydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC). Suzanne Chesterton, Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu’r P-RC sy’n esbonio’r rhesymeg a’r meddylfryd y tu ôl i’r enw brand newydd;

 

Ar ryw adeg mewn datblygu brand, mae yna foment o wirionedd 

lle mae’n rhaid i’r brand wneud addewid yn seiliedig ar ei ddiben

 

“Mae adeiladu brand newydd yn weithred mân gydbwyso ar y gorau” esbonia Suzanne “gan ymgorffori nid yn unig y genhadaeth, y weledigaeth a’r gwerthoedd, ond hefyd gysoni’r nifer fawr o wahanol rannau symudol y byddech yn eu disgwyl gan wasanaeth sy’n ymgysylltu ag ystod amrywiol o randdeiliaid. Ond er gwaetha’r holl sesiynau darganfod, byrddau syniadau, datblygiadau cynigion a grwpiau ffocws y gellir eu cynnal, mae angen i bob brand newydd gyrraedd pwynt lle gall sefyll yn falch yng ngolau dydd a gwneud addewid yn seiliedig ar ddiben cymhellol. Cyrhaeddom y foment wirionedd honno pan ddywedodd ein gwaith ymchwil wrthym fod y brand Venture yn crynhoi’r daith sy’n cael ei gwneud bob dydd gan bobl a sefydliadau yn yr ymgais i gael cyfleoedd newydd, sgiliau newydd a gwelliant parhaus. Felly, mae Venture yn daith barhaus, yn ogystal â chyrchfan lle gall cyflogwyr, cyflogeion, ymgeiswyr, darparwyr sgiliau, myfyrwyr a’r rhai sydd am dyfu eu cyfalaf proffesiynol gwrdd, paru, dysgu a datblygu’n barhaus.

 

Yn crynhoi’r daith sy’n cael ei gwneud bob dydd gan bobl a sefydliadau wrth geisio sgiliau newydd a gwelliant parhaus

 

“Mae brand gwasanaeth cryf hefyd yn elwa drwy fod â dyhead yn ei graidd, gydag un droed yn y presennol ac un droed yn y dyfodol. Felly mae Venture i ni hefyd yn dynodi ymdrech – ymdrech sy’n gofyn am ymrwymiad gan bawb sy’n gysylltiedig. Mae’n her, gydag elfen o anturio a chymryd risg – y byddai pob un ohonynt, yn fy marn i, yn bresennol mewn unrhyw rôl neu ymrwymiad newydd y cymerir gan unrhyw un ohonom. Felly, credwn ei fod yn gynrychiolaeth dda o beth yw’r gwasanaeth, beth rydym yn ceisio’i gyflawni – a’r holl sbectrwm o emosiynau sy’n gysylltiedig â naill ai recriwtio cydweithiwr newydd i dîm clos, neu yn yr un modd, yr emosiynau sy’n gysylltiedig â gwneud y penderfyniad mawr hwnnw a chymryd y cam nesaf i fyny’r ysgol yrfa. ”

 

“Yn ei hanfod, cafodd Venture ei greu i wella cyflogadwyedd pobl a meithrin llwyddiant i sefydliadau ar draws ein rhanbarth – felly mae’n harwyddair ‘Dod o hyd i’ch Dyfodol‘ yn fwriadol addysgiadol, yn alwad eglur i fusnesau a myfyrwyr fel ei gilydd – ac yn ein hatgoffa ein hunain fod y rhaglenni a mentrau Venture yma i esblygu yn unol ag anghenion pobl a sefydliadau ar y cyd. Nid yw’r dyfodol erioed wedi bod mor ansicr, a byth mor gyffrous – gyda Brexit, Awtomeiddio, DA a’r Chwyldro Gwyrdd yn ail-lunio marchnad swyddi a phiblinell dalent ein rhanbarth. Mae Venture wedi cyrraedd i helpu i wneud y newid hwnnw’n un hynod gadarnhaol, i gyflogwyr a gweithwyr o bob siâp a maint ac ym mhob sector.

 

Rydym yn gatalydd ar gyfer teithiau di-ri ac yn gartref i lawer o wahanol gyrchfannau, i gyd o dan un brand Venture

 

“Er enghraifft, bydd cyfres lawer ehangach o raglenni arbenigol yn ymuno â’n gwasanaeth graddedigion sydd wedi’i ail-lansio ar hyn o bryd – gan gynnwys, ymhen amser, prentisiaethau wedi’u teilwra – ac rydym eisoes yn gweithio mewn partneriaeth ag Innovate UK i ddod â’u rhaglenni Menywod mewn Arloesedd ac Arloeswr Ifanc i gorlan Venture.

 

“Mae Venture yn floc adeiladu o ymrwymiad P-RC i greu cyflogaeth gynaliadwy a ffyniant cynhwysol yma yn y rhanbarth – wedi ymrwymo i ddatblygu’r sgiliau a bodloni anghenion cyflogaeth yr economïau lleol a sylfaenol, yn ogystal â’r economi fasnachu. Yn fwy na dim, rydym yn gatalydd ar gyfer teithiau di-ri ac yn gartref i lawer o wahanol gyrchfannau, i gyd o dan un brand. A’r brand hwnnw yw Venture.” 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Am wythnos ar gyfer Sgiliau a Thalent yn ne-ddwyrain Cymru, gyda Gyrfa Cymru yn mynd i bartneriaeth gydag Age at Work i lunio gweithle sy'n gynhwysol i bobl hŷn .... wyth cyflogwr P-RC yn cael eu hanrhydeddu â statws Aur Gwobr Cydnabyddiaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn….Academi hyfforddi arloesol Persimmon Homes yn sicrhau'r Gwobr Partneriaeth Coleg Pen-y-bont ar Ogwr ... tri chwmni arloesol yn dod i'r amlwg o Academi Haf Cwmnïau Cychwynnol Tramshed Tech ... a chwyldro mewn hyfforddiant ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol gan CEMET a Goggleminds ...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.