Sut i wneud cais am Grant Cymorth Busnes COVID-19 ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae awdurdodau lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn helpu busnesau yr effeithir arnynt gan yr haint coronafeirws i gael at y grantiau a gynigir iddynt gan Lywodraeth Cymru.

Mae’n rhan o ymdrechion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i helpu busnesau i oroesi argyfwng yr haint Covid-19 drwy wneud yn sicr eu bod yn gwybod ymhle a sut y gallant gael yr holl gymorth sydd ar gael iddynt.

Cyhoeddodd Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru gyfres o fesurau i helpu busnesau i oroesi’r argyfwng.  Gellir cael at rywfaint o’r cymorth hwn drwy awdurdodau lleol, ac mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cydgysylltu ymdrechion i helpu busnesau i ganfod p’un a ydynt yn gymwys a sut y gallant ymgeisio.

Mae busnesau sydd mewn adeiladau ardrethol yn gymwys ar gyfer grantiau cymorth, yn dibynnu ar faint eu hadeiladau.  Gall unrhyw fusnesau sydd mewn adeiladau â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai wneud cais am grant o £10,000.

Gall busnesau yn y sector hamdden, lletygarwch ac adwerthu sydd mewn adeiladau â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 wneud cais am £25,000 o grant, yn ogystal â chael 100% o ryddhad ardrethi am flwyddyn.

Mae llawer o fusnesau, yn enwedig yn y sector hamdden, lletygarwch ac adwerthu, wedi gorfod cau’u drysau o ganlyniad i fesurau’r Llywodraeth i arafu lledaeniad yr haint Covid-19 , tra effeithiwyd ar lawer o rai eraill gan gwymp mewn galw, prinderau cyflenwadau a staff yn gorfod hunan-ynysu neu weithio o’u cartref.

Mae yna gyfuniad o grantiau, rhyddhad ardrethi, benthyciadau tarfu ar fusnes a mecanweithiau cymorth cyflogau yn cael eu rhoi ar gael i’r cyfryw fusnesau i’w helpu i oroesi’r argyfwng.  Mae yna wybodaeth am sut i gael y cymorth hwn ar wefannau awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.

Gallwch wneud cais am grant cymorth busnes drwy’r awdurdod lleol lle y caiff eich busnes ei leoli.  Mae yna gyfyngiad o ddau grant am bob busnes am bob ardal awdurdod lleol.

I wneud cais am grant cymorth busnes drwy’ch Cyngor, dilynwch y ddolen berthnasol isod:

https://www.blaenaugwentbusinesshub.co.uk/BusinessSupport/Covid-19

https://www.bridgend.gov.uk/my-council/council-priorities-and-performance/coronavirus-covid-19-latest-information-and-advice/apply-for-welsh-government-business-support/

https://www.caerphilly.gov.uk/Business/Business-rates/Covid-19-Grants-Linked-to-Business-Rates

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Business/Business-Rates/Covid-grant/Pages/default.aspx

https://www.merthyr.gov.uk/business/business-rates/business-rates-relief-coronavirus-covid-19/

https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/

http://www.newport.gov.uk/en/Business/Business-home-page.aspx

https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/InformationforResidentsCoronavirus/SupportandAdviceforBusinesses.aspx

https://www.torfaen.gov.uk/en/AboutTheCouncil/Homepage-Stories/Coronavirus/Business-Economy/Business-Economy.aspx

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/working/Business-Support/Coronavirus-Advice-for-Business.aspx

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.