Sut mae datblygiadau arloesol a arweinir gan ddata P-CR yn cael eu gyrru gan ddigidol

Categorïau:
Sectorau

Mae’r oes ddigidol yn tanio datblygiadau arloesol a arweinir gan ddata sy’n trawsnewid y sector preifat, y sector cyhoeddus ac Ymchwil a Datblygu ar draws de-ddwyrain Cymru – ac yn yr erthygl ddiweddaraf hon yn ein hymgyrch ‘Cyflwr-P-RC-Ddigidol‘, rydym yn darganfod sut a ble mae De-ddwyrain Cymru yn cymryd camau arloesol i harneisio grym a photensial chwyldro a yrrir gan ddata …

Mae ‘data’ wedi bod gyda ni ers miloedd o flynyddoedd, ar ffurf ffeithiau, ffigurau a theoremau, hieroglyffau, straeon gwerin a hyd yn oed gyfluniad meini hirion. Ond ni fyddai twf cyflym ein byd sy’n cael ei yrru fwyfwy gan ddata – lle mae symiau o wybodaeth dirifedi yn cael eu trosglwyddo fel ‘meintiau’ a ‘chymeriadau’ drwy signalau electronig – yn bosibl heb ‘Ddigidol’.

Ym mhob ystyr y gellir ei ddychmygu, mae digideiddio cynhyrchu, trin a throsglwyddo data wedi newid bron i bob agwedd ar ein bywydau. Roedd ein gallu i drawsnewid ystadegau sych yn ddigidol yn atebion deinamig yn y byd go iawn wrth wraidd ein hymateb i’r pandemig: o’r cyflymder yr oedd ymchwilwyr, prifysgolion a chwmnïau wedi mobileiddio data i newid gweithredoedd gweithgynhyrchu i gynhyrchu peiriannau anadlu, i fusnesau’n gallu mapio patrymau genomeg a datblygu’r systemau synhwyro di-wifr sy’n sganio am y feirws – hyd at Brif Gynghorydd Gwyddonol y DU Syr Patrick Vallance yn gallu ymddangos ar ein sgriniau teledu bob nos, gan ddangos i ni’r tueddiadau oedd yn dystiolaeth y tu ôl i benderfyniadau’r llywodraeth pan oedd yr argyfwng ar ei waethaf.     

 

Data wedi’i alluogi’n ddigidol yn gyrru modelu, gweithrediadau, arloesi a gwneud penderfyniadau ar bob lefel

Mae’n werth nodi bod Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn eistedd ochr yn ochr â Syr Patrick fel aelod o Gyngor Ymgynghorol Cymru ar Arloesi. I Kellie, ni ellir gorbwysleisio gwerth data a alluogir yn ddigidol wrth wthio’n rhanbarth ymlaen, gan ei fod yn llunio’r modelu, yn cyfarwyddo’r gweithrediadau, yn ysbrydoli’r arloesi ac yn gyrru’r broses o wneud penderfyniadau fwyfwy ar bob lefel o’r rhan fwyaf o sefydliadau ledled de-ddwyrain Cymru:

“Mae gwyddoniaeth ac arloesedd sy’n cael eu gyrru gan ddata o’n cwmpas ond hyd yma rydym wedi’i danariannu ar lefel y DU.  Rhaid inni fod o leiaf yn gyfartal â gwledydd eraill yr OECD; ac mae hynny wedi ysgogi ymrwymiad P-RC a’r Llywodraeth i fuddsoddi 2.4% o’r gwariant cenedlaethol mewn arloesedd ac ymchwil yn ein rhanbarth erbyn 2027, a 3% dros y tymor canolig.” 

Gyda phob £1 sy’n cael ei gwario mewn Ymchwil a Datblygu a arweinir gan ddata yn trosi’n £7 o ran manteision economaidd a chymdeithasol (drwy helpu i ddenu buddsoddiad, hybu cynhyrchiant a chreu swyddi newydd) bydd Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant diweddar y Canghellor, a oedd yn cydnabod Ymchwil a Datblygu a arweinir gan ddata fel conglfaen i’n heconomi a’n lles yn y dyfodol, ond yn dod â buddsoddiad pellach i P-RC sy’n cynnal y weledigaeth i fod yn rhanbarth arloesol sy’n seiliedig ar bwerdy data.

Dychmygwch werth y wybodaeth a gedwir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghasnewydd, y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant ac (ychydig y tu allan i’n ffin), y DVLA yn Abertawe.  Gall yr holl ddata hwnnw ddweud llawer wrthym am bobl, sefydliadau, cymdeithas – a’r dyfodol tebygol, fel y datgelodd Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch yn ein herthygl flaenorol, pan ddangosodd sut y gall ei dîm ym Mhrifysgol Caerdydd ddefnyddio data i fodelu ymddygiad ymosodwyr seiber yn y dyfodol.

Mae’r pŵer rhagfynegol hwnnw a’r gallu i nodi patrymau ymddygiad yn rhai o brif bethau cadarnhaol yr ymgyrch ddigidol tuag at gofleidio deallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol – ac mae gan P-RC y potensial i harneisio potensial llawn hyn, gan ddatgloi datblygiadau arloesol i wella ein hiechyd, creu amgylchedd gwell a hybu ein perfformiad economaidd ledled y rhanbarth.

Yr Oes Ddigidol sydd ynghyn yn barhaus yw cyfnod Data ar alw

 

O ystyried effaith ddofn y chwyldro cyfrifiadura a dadansoddeg hwn, mae’n hawdd gwneud y camgymeriad o feddwl mai dim ond ar gyfer y ‘Sefydliadau Mawr’ neu’r ‘Cwestiynau Mawr’ y mae Data.  Yn wir, mae’n cael ei ddefnyddio gan fentrau o bob maint i ddeall eu marchnadoedd, mireinio eu cynigion a siapio eu busnesau – gyda’r Cyflymydd Arloesedd Data ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth agos â busnesau bach a chanolig o bob disgrifiad, i agor llawer o wahanol orwelion.

Mae P-RC ei hun yn archwilio ac yn buddsoddi yn y trawsnewidiad hwn a arweinir gan ddata. Er enghraifft, rydym yn ymchwilio i’r potensial o ddatblygu’r cysyniad o ganolfan gweithrediadau rhanbarth clyfar ar gyfer data digidol: cyfuno’r setiau data gan awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill i ddarparu ymwybyddiaeth mewn amser real o’r data sydd gennym yn y rhanbarth. Gallai’r cydgrynhoi data hwn lywio ein penderfyniadau yn y dyfodol, ein helpu i fesur llwyddiant ein buddsoddiadau a’n hymyriadau – a datblygu’r partneriaethau a’r cydberthnasau a fydd yn ein galluogi i addasu a gwella’n barhaus.  I’r perwyl hwn, rydym eisoes wedi cytuno ar bartneriaethau gyda phrifysgolion Caerdydd ac Abertawe i ymgymryd â gwaith ynglŷn â newid ymddygiad, fel y gallwn ddeall beth sy’n cymell busnesau a dinasyddion unigol i gymryd camau ar unwaith a fydd o fudd i’r agenda ynni gwyrdd a datgarboneiddio. Ac fel rhan o ymrwymo i’r Rhaglen Datgelu Carbon a’r Rhaglen Datgelu Di-garbon, rydym yn casglu llu o ddata i adrodd yn ôl yn 2022. Felly, rydym yn esblygu diwylliant o ddata ein hunain, ym mhob maes y gallwn.

Mae Data sy’n cael ei bweru’n ddigidol yn agor potensial modelau busnes newydd, ffyrdd newydd o weithio a hyd yn oed fathau newydd o ‘economi’ 

Po fwyaf y byddwn yn buddsoddi, y mwyaf y bydd ein data a yrrir yn ddigidol yn rhoi’r cyfle i ni wneud y gorau o’n gallu i arloesi a datblygu ein rhanbarth.  Mae ein hathroniaeth ym P-RC yn gweld data fel galluogwr sy’n gallu ysgogi heriau a chenadaethau, gan annog ein rhanbarth i gymryd mwy o risg er gwobr uwch, gan gefnogi arloesedd a’r cyflwr entrepreneuraidd. Mae’n allweddol i lwyddiant ein clystyrau blaenoriaeth a’n heconomi sylfaenol, sy’n hanfodol i gysylltu unigolion a chymunedau â’i gilydd a’r byd; ac yn hanfodol ar gyfer blaenoriaethu’r buddsoddiadau sydd eu hangen i hadu, cefnogi a chryfhau’r seilwaith ffisegol a’r rhaglenni cyfalaf dynol sydd eu hangen arnom ar gyfer newid yn yr 21ain ganrif.

Mae’n amlwg bod pŵer cyfunol Data a Digidol yn agor potensial rôl newydd i’r sector preifat a’r sector cyhoeddus wrth ddatblygu technolegau newydd, modelau busnes newydd, ffyrdd newydd o weithio a hyd yn oed mathau newydd o ‘economi’ – ac yn ein herthygl nesaf, byddwn yn darganfod sut mae ein sector cyhoeddus eisoes yn cael ei drawsnewid yn ddigidol yn y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau ar draws y P-RC.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Mae tref y Porth yn borth pwysig yng Nghymoedd De Cymru, yng Nghwm Rhondda, ym mwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf (RhCT). Ar y cyfan mae gan y dref gysylltiadau da â Chaerdydd a Phontypridd, gyda dwsin o wasanaethau bws yn cysylltu’r Porth â Chwm Rhondda, Caerffili a Chaerdydd, ond mae Porth wedi bod dan anfantais sylweddol yn draddodiadol yn sgil cyfleusterau cyfnewidfa drafnidiaeth gwael.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.