Sut mae Technoleg Ariannol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi Addasu i’r haint Covid-19: Bipsync

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol
Sectorau

I’r cwmni technoleg ariannol sydd newydd ddechrau, Bipsync, mae’r pandemig Covid-19 wedi bod yn brawf o’i allu i drosglwyddo i fodel gweithio o bell 100% ac i barhau i ddarparu’i holl wasanaethau i’w gleientiaid.

Mae gan y cwmni ddwy swyddfa: ei bencadlys yn Efrog Newydd, sy’n canolbwyntio ar werthiant a marchnata, a swyddfa yng Nghaerdydd lle y lleolir yr ochr cynnyrch a technegol.  Rhannir 30 o staff Bipsync yn gyfartal rhwng y ddau safle.

Disgrifiodd y pennaeth marchnata, Jen Gambarini, sy’n gweithio ym mhencadlys y cwmni yn Efrog Newydd, beth mae’r cwmni’n ei wneud: “Rydym yn system rheoli ymchwil sy’n gweithio mewn rheoli buddsoddi, o gronfeydd mantoli bychain i gronfeydd cyfoeth sofran, ledled AIPAC, Ewrop a’r Unol Daleithiau.  Mae ein cleientiaid yn defnyddio’n meddalwedd i wneud eu hymchwil sylfaenol ynglŷn â buddsoddiadau; maent yn gweithio yn y system i greu nodiadau, i rannu cynnwys, i roi’u modelau i mewn,” meddai hi.

Dywedodd Charlotte White, pennaeth Adnoddau Dynol sy’n gweithio yn swyddfa Bipsync yng Nghaerdydd , nad oedd y cwmni’n anghyfarwydd â gweithio o bell.

“Ers blynyddoedd, mae gennym hyblygrwydd gwaith wedi bod ar waith i hwyluso gweithio gartref; roedd yn drosglwyddiad cymharol ddi-dor o amgylchedd y swyddfa i amgylchedd y cartref.  Ond nid ydym yn cymryd arnom fod hon yn sefyllfa normal; roeddem yn dal i orfod gwneud addasiadau.

“Rydym yn deall y bydd yna gynyrfiadau gydag addasu i weithio o gartref; mae pawb yn ceisio cydbwyso gofal plant, yn gofalu am rieni neu deidiau a neiniau, yn rheoli siopa, iechyd meddwl neu ymarfer.  Felly, os oes ar weithwyr angen trefnu’u hamser gwaith law yn llaw ag ymrwymiadau eraill, mae hynny’n dderbyniol iawn inni.”

Fel gweithrediad sy’n llwyr seiliedig ar ‘cwmwl’, roedd y cwmni’n barod am weithio o bell o’r diwrnod cyntaf, ond nid oedd erioed wedi rhoi prawf ar weithio o bell 100%, meddai  Jen Gambarini.

Ac er bod y newid hwnnw i fodel gweithio o gartref llawn yn syml a hawdd ei gyflawni, mae hi’n teimlo bod yna rywbeth yn cael ei golli drwy beidio â gweithio mewn swyddfa nad oes modd gwneud iawn amdano ar chwarae bach.

“Mae’r rhannu gwybodaeth hynny yn y fan a’r lle yn rhywbeth rydych yn ei golli’n awtomatig; gwibio draw at gydweithiwr tîm llwyddiant cwsmeriaid a thrafod nodwedd rhyw gynnyrch neilltuol, ac fe fydd hynny’n troi i fod yn sgwrs fasnachol, neu fe wnewch ddysgu rhywbeth arall am gleient.  Ceisio canfod ffordd i faethu’r rhannu gwybodaeth hynny’n ddigidol yw’r bwlch,” meddai.

Mae’r heriau mwyaf wedi bod mewn sut mae pobl yn cyfathrebu o fewn y cwmni, yn ôl Charlotte.

“Mae Slack a Zoom wedi bod gennym erioed, ond rydym yn eu defnyddio yn wahanol yn awr, rydym yn ceisio cael cymaint o amser wyneb yn wyneb â phosibl.  Fel arfer, fe fydd gennym gyfarfod bob dydd yn y bore lle y bydd pawb yn ymgynnull ar eu traed yn swyddfa Caerdydd , ac rydym yn gwneud hynny yn awr fel galwad fideo.”

Mae hi ond yn naturiol bod rhai pobl yn ei chael yn haws gweithio o’u cartref nag eraill, meddai hi gan ychwanegu.  Mae’r cwmni wedi cynyddu amledd ei gyfarfodydd rheoli llinell un i un i helpu pobl sy’n ei chanfod hi’n anodd.

“Rydym yn gwneud pethau cymwynasgar, hefyd, fel anfon pecynnau gofal at ein gweithwyr.  Rydym yn gwneud yn sicr ein bod yn galw heibio iddynt, heb fod yn ymwthiol,” meddai Charlotte.

Dywed Jen Gambarini y bydd y cwmni fwy na thebyg yn dychwelyd at ffordd o weithio a leolir mewn swyddfa, ond er hynny mae’n debygol y bydd yna fwy’n gweithio o’u cartref yn y dyfodol ac y bydd llawer, fwy na thebyg, yn gweithio dau neu dri diwrnod yr wythnos yn y swyddfa.

“Mae yna lawer o bethau y gwnawn eu dysgu o hyn, fel gosod arwydd ar Galendr yn dweud ‘Peidiwch ag aflonyddu arnaf am y ddwy awr nesaf, os gwelwch yn dda, fe fyddaf yn gweithio ar rywbeth,” meddai.

“Yn ein swyddfa yn Efrog Newydd, nid oedd gennym byth gyfarfod lle roedd pawb yn ymgynnull ar eu traed am 9yb, ond yn awr mae ein sgwrs fideo chwarter awr bob bore yn ein paratoi ar gyfer y diwrnod.  Pan wnawn ddychwelyd at amgylchedd swyddfa, fe gredaf y gwnawn ei wneud.”

Roedd y rhan fwyaf o gleientiaid Bipsync, fel y cwmni ei hun, eisoes wedi arfer â gweithio o bell.  Dywed Gambarini eu bod wedi bod yn defnyddio gwasanaethau ‘cwmwl’ y cwmni fwy, gyda chynnydd yn y defnydd dyddiol cyfartalog.

“Mae ein cleientiaid wedi gweld llawer o anwadalwch yn y farchnad, maent wedi bod yn brysur.  Maent wedi gorfod ymdrin â llwyth cyfan arall o waith, ac rydym wedi gorfod bod yn ymwybodol o hynny,” meddai.

“Ni allwch ddweud ei fod yn gyfle inni oherwydd nad felly rydym yn meddwl amdano o gwbl, ond mae yna realiti fod yna ddwy fwced o gynnyrch yn deillio o hyn, naill ai’n dda neu’n sâl.  Y naill fwced yw eich bod yn defnyddio ‘cwmwl’ gyda seilwaith modern ac rydych yn galluogi gweithio o bell, a’r llall yw nad ydych yn gwneud hynny.  Rydym ni’n bendant yn y fwced gadarnhaol,” meddai hi.

Mae sgyrsiau am werthiant wedi newid, fe ychwanegodd.  Roedd gweithio o bell bob amser yn rhan o’r sgwrs; yn awr y brif ran ydyw.

“Drwodd a thro, mae’r cwmni technoleg ariannol modern yn gwneud yn dda o hyn; dyna’r newid sy’n digwydd, ac mae hyn newydd ei gyflymu.  Mae’r holl gynnyrch trawsnewid digidol hynny oedd ar y silff yn awr yn sydyn ar ben y pentwr,” fe ychwanegodd.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.