Sut mae Technolegau Ariannol wedi Addasu i Haint Covid-19: Backbase

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol
Sgiliau

Mae technolegau ariannol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, fel y rhan fwyaf o fusnesau, wedi gorfod gwneud newidiadau mawr yn y ffordd y maent yn gweithio yn ystod y pandemig coronafeirws hwn.

A hwythau’n fusnesau sydd wedi’u seilio ar dechnoleg, fodd bynnag, roeddynt fwy na thebyg mewn gwell sefyllfa na llawer i allu addasu i weithio o bell.

Dyna, yn sicr, fu profiad James Christian, cyfarwyddwr datblygu Backbase, darparwr byd-eang o lwyfannau bancio digidol ar gyfer y diwydiant cyllid.  Mae pencadlys y cwmni yn yr Iseldiroedd lle y’i sefydlwyd yn 2003, ond mae wedi gweithredu canolfan Ymchwil a Datblygu yng Nghaerdydd er 2017, gan gyflogi 65 o bobl yno.

Eglurodd James sut roedd Backbase yn gallu addasu’n gyflym i ffordd newydd o weithio.

“O’i gymharu â diwydiannau eraill, rydym yn gymharol drefnus ein sefydliad, rydym yn aml yn gweithio â chydweithwyr a chwsmeriaid o amgylch y byd, ac mae ein systemau allweddol wedi’u seilio ar ‘gwmwl’.  Fe wnaeth ein tîm TG&Ch waith gwirioneddol dda o gyflenwi capasiti Rhwydwaith Preifat Rhithwir,” meddai.

Serch hynny, nid oedd y cwmni erioed wedi cael ei holl staff yn gweithio o’u cartref o’r blaen, ac fel llawer o gwmnïau roedd yn rhaid iddo ddysgu sut i weithredu orau yn yr amgylchiadau newydd.  Fe’i helpwyd gan greadigrwydd ei dimau a’u hymagwedd hyblyg tuag at weithio.

“Roedd gan bob tîm ei brosesau’i hun, maent yn hyblyg iawn.  Mae timau wedi bod yn cael adolygiadau wythnosol rheolaidd o sut mae pethau’n digwydd, gan gadw llygad ar eu dangosyddion perfformiad allweddol.  Gwelsom symudiad cyflym i osod pethau ar fwrdd gwyn digidol ar gyfer pob math o weithgareddau: hwyluso sesiynau adborth, cynllunio a phethau tebyg.”

Nid yw hyn yn golygu nad oes yna wersi wedi bod i’w dysgu ar hyd y daith.  Gallai’r ddibyniaeth ar gynadleddau fideo ynddo’i hun fynd â’ch sylw’n ddiangen a bod yn rhwystr i weithio’n effeithlon.

“Gwelsom lawer o gyfarfodydd yn cael eu bwcio, ac roedd pobl yn dweud eu bod yn teimlo fel petaent mewn cyfarfodydd a sgyrsiau fideo drwy’r dydd.  Felly, fe aethom oddi yno a gwneud ymchwil ar sut rydych yn cael gwared â’r ddibyniaeth hon ar gyfarfodydd.

“Weithiau, fe fydd rheolwyr, os na allant roi tap ar ysgwydd rhywun am ateb, yn galw cyfarfod, sy’n rhywbeth sy’n tynnu’ch sylw’n ddiangen.”

Mae Backbase yn gweithio â thua 80 o gwmnïau ariannol mawr o amgylch y byd, yn bennaf banciau ac undebau credyd megis HSBC, Metrobank a Virgin Money yn y Deyrnas Unedig, gan eu helpu â’u trawsnewidiadau digidol.

“Rydym yn y bôn yn llwyfan sy’n cyflenwi’r sianelau sy’n wynebu cwsmeriaid, gwefannau ar-lein, apiau symudol, ac yn gynyddol rydym yn treulio amser yn datblygu profiad y gweithwyr, yn ogystal,” eglurodd James.

Gallech ddisgwyl i gwsmeriaid ohirio prynu a buddsoddi yn ystod yr argyfwng, ond nid felly mae hi wedi bod i gleientiaid Backbase, fel yr eglurodd James.

“Yr hyn rydym yn ei ganfod yw, po fwyaf hyblyg yw sefydliad, y maent yn dal i wneud y penderfyniadau mawr hynny ac maent yn eu gwneud yn gyflym, oherwydd eu bod yn gorfod addasu’n gyflym iawn.  Os rhywbeth, maent yn dweud wrthym fod hyn yn mynd i gyflymu ac i ddwysáu digideiddio’u prosesau a phrofiadau defnyddwyr y mae arnynt eisiau’u cynorthwyo.  Nid mater o ystyriaethau yn ymwneud â defnyddwyr yn unig mo hyn, mae yna hefyd ganolbwyntio gwirioneddol ddiddorol ar eu staff,” meddai.

“Dywedodd un o’n cwsmeriaid wrthym eu bod wedi gweld cynnydd 7 gwaith drosodd yn nifer y bobl sy’n cofrestru ar eu llwyfannau digidol mewn wythnos, ac felly maent eisoes yn gweld y buddion o fuddsoddi mewn llwyfannau cynefino digidol, megis y rhai rydym ni’n eu cynhyrchu.”

Mewn byd lle mae argymhellion ar lafar yn bwysig, fe ddaw banciau sydd â phresenoldeb digidol cryf allan o’r pandemig yn neilltuol o dda, fe ychwanega James.

“Rhagwelwn y dylanwadir yn gynyddol ar gwsmeriaid banc gan eu profiad ar-lein; dyma’r unig ffordd y gallant gael profiad o’u banciau ar hyn o bryd,” meddai.

Mae cwsmeriaid Backbase hefyd yn ailedrych ar eu cynlluniau parhad yng ngoleuni’u profiad o’r haint Covid-19.  Yn flaenorol, roedd cynlluniau parhad llawer o fanciau wedi’u seilio ar sicrhau y gallai’u cwsmeriaid barhau i gael gafael ar arian parod go iawn, ond gyda phobl yn newid i siopa ar-lein a chyda gwgu ar daliadau arian parod yn yr ychydig siopau sy’n dal yn agored, mae galluogi ac ymestyn credyd wedi dod yn bwysicach.

“Dywedodd ein cwsmeriaid wrthym mai’r hyn y maent yn ei wirioneddol werthfawrogi yw hyblygrwydd yn y cynnyrch y maent wedi’u mabwysiadu, ac felly’n hollol sydyn, mae arnom angen newid y rheolau fel y gall pobl gael at gredyd,” meddai James.

Ac fel mae banciau ac undebau credyd yn cau canghennau ac yn symud i le mae’u cwsmeriaid, hynny yw, ar-lein, mae mwy o fuddsoddiad yn cael ei wneud ar brofiadau defnyddwyr.  “Un o’r prosiectau sydd gennym yng Nghaerdydd ar hyn o bryd yw ceisio creu profiad gwych, gan dynnu ynghyd y systemau hyn sydd ganddynt ond ceisio’u symleiddio a rhoi’r pwyslais yn ei ôl ar berthynas â’r cwsmeriaid.”

Y nod yw ail-greu’r profiad personol y mae cwsmeriaid banciau’n ei fwynhau pan fônt yn ymweld â’u canghennau.  “Sut rydym yn optimeiddio ac yn symleiddio’r amser i gyrraedd yr wybodaeth y mae ar y cynrychiolydd cymorth cwsmeriaid angen ei chael, fel eich bod chithau’n gallu’n wirioneddol cael sgwrs ystyrlon”, meddai James.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.