Sut mae’r Hyb Arloesedd Seiber yn ymateb i’r Her

Categorïau:
Buddsoddiadau

Pan agorodd yr Hyb Arloesedd Seiber yn ystod haf 2022, yn gwbl briodol roedd yn cael ei ystyried yn llawer o wahanol bethau i lawer o wahanol bobl.

Yn gatalydd i PRC ddod yn glwstwr seiberddiogelwch blaenllaw erbyn 2030 … yn lle ffafriol i feithrin mwy na 25 o gwmnïau twf uchel … yn gynhyrchydd sgiliau sy’n hanfodol i lwyddiant yn yr oes ddigidol … mae’r rhain i gyd – a mwy – yn wir am y cyfleuster chwyldroadol hwn, y cyntaf o’i fath yn y DU.

Y tu hwnt i hyn oll, mae’r Hyb arloesol hwn hefyd yn gartref i dîm a all ymateb i unrhyw her ym maes seiber: gyda rhaglen her agored i unrhyw unigolyn neu dîm bach sydd â syniad arloesol ynghylch datrys materion seiber.

Bydd y rhaglen arloesol hon yn canolbwyntio ar sbarduno datblygiad cyflym o ddatrysiadau arloesol sydd wedi’u teilwra’n benodol i ofynion y diwydiant – ac yn ddeniadol i fuddsoddwyr ecwiti preifat. Rhywbeth sy’n wahanol iawn o ran yr Hyb Arloesedd Seiber yw y bydd gan yr arloeswyr, os byddant yn llwyddiannus, dîm wedi’i adeiladu o’u cwmpas – gan lenwi unrhyw fylchau yn eu harbenigedd, boed yn godydd, yn arweinydd, neu’n arweinydd masnachol – gyda’r Hyb Arloesedd Seiber yn sicrhau bod gan y tîm yr holl sgiliau sydd eu hangen er mwyn mynd â’u syniad at y farchnad.

pete-burnap-cardiff-university-CIB

Gyda’r Her Seiber gyntaf erioed wedi’i lansio’n ddiweddar ar y 3ydd o Fawrth – ac yn agored i dderbyn ceisiadau tan yr 28ain o Fawrth – cawsom sgwrs â’r Athro Pete Burnap, Cyfarwyddwr yr Hyb Arloesedd Seiber, ynglŷn â sut y bydd y rhaglen hon yn bywiogi ac yn cefnogi’r twf mewn datrysiadau seiber yn y byd go iawn, yn seiliedig ar arferion o safon fyd-eang…

“Mae ein Rhaglen Her Seiber yn cynnig datrysiadau effeithiol i’r byd go iawn, a hynny o safon fyd-eang.”

“Mae’r Rhaglen Her Seiber yn ffordd hyblyg a phwerus iawn o ddarparu datrysiadau seiber effeithiol a chynaliadwy, ble bynnag y mae eu hangen. Ac o ystyried cyflymder y pedwerydd chwyldro diwydiannol a phopeth sy’n digwydd yn y byd, mae eu hangen mewn sawl man!” eglura Pete.

“Rydym wedi dylunio’r rhaglen i deilwra’r ateb gorau i bob her unigol – gan baru’r arloeswyr a’r entrepreneuriaid, a chreu alcemi arbennig iawn yn rhaglen ddeori sefydliad Alacrity.”

“Drwy’r rhaglen ddeori honno’n gallwn adeiladu tîm ymroddedig o amgylch yr arloeswr – a rhoi cefnogaeth a gwasanaethau er mwyn iddynt allu tyfu’n gyflym.”

“Bydd gan y timau arloesol hyn fynediad at ymchwilwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd – ymchwilwyr o safon gydnabyddedig sydd â phrofiad o gynhyrchu a dilysu datrysiadau seiberddiogelwch mewn cyfleusterau profi o’r radd flaenaf.”

“Ac nid yw’r gefnogaeth yn dod i ben yno. Bydd y timau yn mwynhau holl fanteision cydweithio yn y Tramshed Tech hefyd – ochr yn ochr â’r BBaCh seiber a digidol presennol – a chael mynediad i ecosystem sy’n cynnig adnoddau ffisegol yn ogystal â’r anogaeth emosiynol sydd ei hangen ar bob busnes newydd i lwyddo.”

“Trwy gydol y rhaglen, bydd yr arloeswyr yn cael cymaint o gefnogaeth ag sydd ei hangen arnynt gan ein partneriaid yn y diwydiant, i sicrhau bod hyfywedd yn y farchnad yn arwain y gwaith datblygu – ac rydym hefyd yn y broses o ddylunio a gweithredu cyfleusterau profi seiberddiogelwch heb eu hail yn amgylchedd anhygoel adeilad Sbarc Caerdydd, gan ychwanegu dimensiwn arall wrth ddarparu datrysiadau arloesol i heriau.

“Felly gallwch chi weld pam rydym yn hyderus y gallwn drawsnewid y timau newydd hyn yn fusnesau ffyniannus sydd wedi’u hadeiladu ar y sylfeini cryfaf, ar ddiwedd y rhaglen 12 mis.”

“Trawsnewid timau sydd newydd eu creu i fod yn fusnesau ffyniannus, trwy raglen 12 mis.”

Gyda’r Rhaglen Her gyntaf bellach yn agored i dderbyn ceisiadau, pa fewnwelediadau y gall yr Athro Pete eu rhoi i unrhyw arloeswr sy’n gallu darparu datrysiadau posibl?

“Rydym eisiau dod i wybod am ddatrysiadau arloesol, eu datblygu a’u profi, mewn pedwar prif faes – amgryptio IoT Diwydiannol, Ymateb i ddigwyddiadau ar gyfer BBaCh a Dinasyddion, Technoleg Weithredol, ac Amddiffyn BBaCh a Dinasyddion.”

“Mae’r meysydd her hynny wedi’u dewis oherwydd eu bod yn cyd-fynd yn fras â materion allweddol a nodwyd gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, a’u bod yn bwysig i’n partneriaid yn y diwydiant ar hyn o bryd. Nawr rydym yn chwilio am syniadau y gellir eu datblygu a’u profi’n gyflym, gyda’r potensial i gael eu hehangu’n gyflym a’u defnyddio ledled y DU dros y misoedd nesaf.”

“Rydym yn uchelgeisiol ond rydym wedi cadw’r broses yn syml yn fwriadol. Unwaith y bydd y dyddiad ar gyfer ymgeisio yn cau ar yr 28ain o Fawrth, bydd panel o bartneriaid yr Hyb Arloesedd Seiber yn asesu pob ymateb yn gyflym, er mwyn pennu addasrwydd a hyfywedd bosibl o ran y farchnad. Bydd yr arloeswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu cyn y 1af o Fai ac yna’n cael eu gwahodd i ymuno â rhaglen arloesi’r Hyb Arloesedd Seiber, sy’n arwain yr arloeswyr a’u datrysiad trwy’r broses syniadaeth, datblygu cynnyrch, profi, marchnata – a chynhyrchu refeniw.”

“Bydd y rhaglen ei hun yn cychwyn ym mis Mehefin, yn cael ei chwblhau erbyn mis Gorffennaf 2024, a byddwn yn cynnig ariantal o £1,500 y mis i helpu gyda chostau. Ond y wobr go iawn yw’r gefnogaeth arbenigol a’n hymrwymiad i ddod â’r syniad i’r farchnad. Mae hynny’n gwbl amhrisiadwy – i’r arloeswr, ac i seiberddiogelwch yn y wlad hon.”

Os oes gennych chi ateb posibl i gwrdd ag unrhyw un o’r meysydd her ar faterion seiber, gwnewch gais nawr trwy lenwi’r ffurflen yma.

Fel arall, gallwch gofrestru ar gyfer digwyddiad briffio ar-lein sy’n cael ei gynnal ddydd Iau 23 Mawrth am 14.00-15.00 amser y DU, drwy gysylltu â cyberinnovationhub@cardiff.ac.uk.

Mae’r Hyb Arloesedd Seiber yn cael ei ariannu gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content