Swyddfa Newydd I Uwch-dîm Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae’r tîm a gafodd y gorchwyl o weithredu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n werth £1.2 biliwn, wedi sefydlu’i swyddfa raglenni newydd yn Nantgarw.

Agor Swyddfa Ranbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw cam nesaf Cynllun Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n rhoi manylion gweithgareddau allweddol i’w cwblhau yng nghyfnod pontio’r Fargen Ddinesig, a ddechreuwyd ar ôl i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gael ei chadarnhau’n swyddogol ar y 1af o Fawrth.

Y tîm rhaglenni sy’n cymell y gwaith o gyflawni rhaglen waith y Cabinet Rhanbarthol, fydd yn cynnwys creu model pwrpasol i asesu effeithiau ar gyfer cynigion i sicrhau bod yr holl gynigion a dderbynnir yn cael ystyriaeth briodol.

Ac yntau wedi’i leoli’n strategol yn Nhŷ Dysgu, er mwyn iddo fod yn llwyr hygyrch i’r holl awdurdodau lleol sy’n aelodau, bydd yr uwch-dîm o dan arweiniad Sheila Davies, y Cyfarwyddwr Rhaglenni, ac fe’i cefnogir gan dîm pontio sy’n cynnwys y Rheolwr Rhaglenni, Sian Lewis; Swyddog Arweiniol Cyflenwi ar gyfer Pobl, Karen Higgins; Swyddog Arweiniol Cyflenwi ar gyfer Mannau, John Duddridge; a’r Rheolwr Swyddfa, Matt Swindell.

Dywedodd Sheila Davies: “Croesawn y cyfle i fod mor ganolog ein lleoliad o ran Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Fel cytundeb tridarn rhwng deg o Awdurdodau Lleol De-ddwyrain Cymru, a Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig, mae’r lleoliad hwn yn cynnig mynediad delfrydol i’r holl randdeiliad.

“I gynorthwyo cydweithrediad unigryw, y cyntaf o’i fath, mae’r tîm pontio’n cynnwys cydweithwyr o Gyngor Bro Morgannwg, Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Phartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSKIP).

“Bydd cynlluniau cyffrous ar gyfer y cyfnod ôl-bontio, sy’n dechrau ym mis Mawrth 2018, yn gweld y cydweithrediad unigryw hwn yn cael ei gryfhau’n rhagor wrth i dîm cyflawni symud i mewn i wthio Cynllun Busnes Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a gaiff ei ddatblygu ar hyn o bryd, yn ei flaen.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Mae agoriad y swyddfa newydd hon ar gyfer Tîm Rhaglenni’r Fargen Ddinesig yn nodi adeg allweddol yn nhaith y Fargen Ddinesig.

“Rydym yn rhoi ar waith y seilwaith sydd ei angen i reoli rhaglen eithriadol o arwyddocaol a chymhleth, a bydd safon a phrofiad y tîm hwn yn hanfodol i lwyddiant y Fargen Ddinesig hon.”

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn mynd i weddnewid economi de-ddwyrain Cymru ac i ddatgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), sy’n cynnwys deg awdurdod lleol Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Sir Fynwy, Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Torfaen a Chasnewydd.

Amcanion Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw creu swyddi a rhoi hwb i lewyrch economaidd drwy wella cynhyrchiant, goresgyn diweithdra, adeiladu ar sylfeini arloesedd, buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol, darparu cymorth i fusnesau, a sicrhau y teimlir unrhyw fuddion economaidd a gynhyrchir o ganlyniad ledled y rhanbarth.

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd eisoes wedi cytuno i fuddsoddi £37.9 miliwn i gefnogi datblygiad clwstwr diwydiant Lled-ddargludydd Cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.

Caiff y cyllid ei gynhyrchu o Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – a dyma’r buddsoddiad cyntaf o’r fath ers y cafodd y rhaglen £1.2 biliwn ei llofnodi’n ffurfiol gan arweinwyr y deg awdurdod lleol yn y rhanbarth ar y 1af o Fawrth.

Disgwylir y bydd y prosiect yn trosoleddu hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, a chreu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg o werth uchel, gyda’r potensial ar gyfer cannoedd yn ychwanegol o swyddi yn y gadwyn gyflenwi ehangach a’r datblygiad clwstwr.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.