Sylfaen a Fframwaith i ddiwallu ein hanghenion Sgiliau Digidol

Categorïau:
Sgiliau

 

Mae Cyfres Ddigidol P-RC eisoes wedi dangos sut mae technoleg ddigidol yn chwyldroi ein sectorau blaenoriaeth, gan drawsnewid ein sector cyhoeddus, agor posibiliadau ymchwil a datblygu newydd – a phweru gwasanaethau sy’n cael eu gyrru gan ddata sy’n sail i economi gyfan De-ddwyrain Cymru. 

 

Ond gan yr ymddengys fod awtomeiddio a digideiddio’n datblygu’n gyflymach na chyflenwad y sgiliau digidol sydd ar gael yn y DU gyfan, a all P-RC feithrin y dalent ddynol gyda’r cymwyseddau cywir ar gyfer y byd 4.0 hwn? 

 

Creu gweithlu sydd â’r sgiliau digidol, y gallu a’r hyder i ragori yn y gweithle ac mewn bywyd pob dydd

 

 

Gyda’n prifddinas bellach yn cael ei chydnabod fel un o’r canolfannau digidol sy’n tyfu gyflymaf yn Ewrop – a’n rhanbarth cyfan yn dod yn bwerdai a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer sectorau a alluogir yn ddigidol fel Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, y Diwydiannau Creadigol, Seiberddiogelwch, technoleg ariannol a technoleg feddygol – mae rhanddeiliaid o bob rhan o ecosystem P-RC yn gofyn fwyfwy: “A ydym yn meithrin digon o sgiliau i gynnal y diwydiant digidol yn ein rhanbarth?”

Mae’r ateb i’r cwestiwn hwnnw’n cael ei ddarparu ar draws ein rhanbarth bob dydd, trwy gwricwlwm digidol sy’n datblygu’n gyflym sy’n cael ei weithredu yn ein hysgolion, ein colegau AB a’n prifysgolion – yn ogystal â thrwy raglenni sgiliau arloesol a phrosiectau yn y gweithle sydd â’r nod o sicrhau bod gan P-RC weithlu sydd â’r sgiliau digidol, y gallu a’r hyder i ragori yn y gweithle ac mewn bywyd pob dydd.

 

 

Adeiladu sylfaen sgiliau gref ar gyfer economi ddigidol gynaliadwy 

 

Mae ein hysgolion yn cynnig y cyfle mwyaf i bontio’r rhaniad digidol o bob math – gan ddarparu llwyfan i ddarparu’r sgiliau, perfformiad economaidd parhaus a thegwch cymdeithasol sydd wrth wraidd ymrwymiad P-RC i ffyniant cynhwysol. Mae’r angen a’r cyfle i adeiladu’r sylfaen honno yn enfawr, gyda’r mynegai Cysylltedd Digidol cyntaf erioed wedi’i gyhoeddi ym mis Hydref gan Oxford Analytica (gan ddefnyddio pwyntiau data OECD) yn dangos y dylai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gael hwb economaidd o £896 miliwn erbyn 2026, gyda chyfraddau twf CMC uwch yn gyson (0.88%) wedi hynny, os gwneir buddsoddiad digonol mewn cysylltedd a sgiliau digidol.

Rhoi’r un pwyslais ar dechnoleg ddigidol â llythrennedd a rhifedd     

Gyda thwf economaidd trawsnewidiol yn gallu creu degau o filoedd o swyddi newydd a chymdeithas decach yn y fantol, mae dysgu sgiliau digidol mewn addysg gynradd ac uwchradd wrth wraidd ein darpariaeth dalent yn y dyfodol: ac mae Fframwaith Cymhwysedd Digidol Llywodraeth Cymru eisoes yn helpu pobl ifanc ledled De-ddwyrain Cymru i ddod yn feddylwyr mentrus, creadigol a beirniadol trwy bwysleisio pwysigrwydd digidol o oedran cynnar, nodi sut mae cymhwysedd digidol yn cael ei integreiddio ar draws y cwricwlwm – ac, yn hollbwysig, roi’r un pwyslais ar dechnoleg ddigidol â llythrennedd a rhifedd.

Yn yr un modd, mae Fframwaith Digidol 2030 yn cyfleu gweledigaeth a rennir ar gyfer dysgu digidol ôl-16 yng Nghymru, gan gwmpasu’r cymorth digidol sydd ei angen ar gyfer taith gyfan y dysgwr, gan gydnabod bod angen i elfennau cyfunol arweinyddiaeth, prosesau busnes, diogelwch a seilwaith fod ar waith ar gyfer darpariaeth ddigidol effeithiol.

Sylfaen a adeiladwyd mewn ysgolion a fframwaith ar gyfer dysgu sgiliau digidol gydol oes

 

 

Fel a nodwyd yng nghasgliad Adolygiad Brown yn 2019, gyda dros 80% o weithlu 2030 wedi gadael addysg orfodol, bydd P-RC yn rhanbarth dysgu gydol oes, gyda’n poblogaeth sy’n gweithio yn addasu eu sgiliau’n barhaus i anghenion yr economi yn y dyfodol a chryfhau’r broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Sgiliau digidol fydd peiriant hyn, gyda phawb yn ein rhanbarth – ni waeth beth y bo’u hoedran, eu cefndir, eu rhyw a’u hethnigrwydd – yn cael eu ‘cynnwys yn ddigidol’ trwy sgiliau digidol sylfaenol y gellir eu datblygu’n sgiliau mwy datblygedig a chyflogadwy, sy’n gallu addasu fel ein heconomi a’n cymdeithas gynyddol ddigidol yn cael eu llunio a’u hail-lunio.

Ers 2020, mae P-RC wedi bod yn datblygu ymateb strategol i’r angen parhaus hwn a chyfle i sgiliau, ailsgilio a gwella cymwyseddau digidol hanfodol ein poblogaeth yn barhaus – ac mae datblygiad sgiliau ar draws y rhanbarth i’w weld yn ein Fframwaith Sgiliau Parod i’r Dyfodol …

 

 

Arwain y ffordd o ran Sgiliau Parod i’r Dyfodol 

 

Mae Fframwaith Sgiliau ‘Parod i’r Dyfodol’ P-RC yn cydnabod, er y bydd cwricwlwm yr ysgol yn helpu pawb i ddatblygu sgiliau digidol cyn gynted â phosibl, y bydd angen i sgiliau a hyder pawb ddatblygu hefyd yr un mor gyflym ac i’r un graddau ag y mae technoleg yn newid.

Gan weithio ar ganfyddiadau ac argymhellion Nesta (yr arbenigwyr Future of Skills a gydnabyddir yn fyd-eang sydd wedi cynhyrchu glasbrintiau arloesol yn y DU ac UDA), mae ein Fframwaith Sgiliau Parod i’r Dyfodol yn datblygu i ysgogi potensial ac effeithiau buddsoddiadau a rhaglenni P-RC – gan weithio tuag at greu system ‘sy’n canolbwyntio ar y dyfodol’ gynhwysol ac entrepreneuraidd ar gyfer swyddi a sgiliau, trwy fframwaith sy’n seiliedig ar wyth colofn sy’n cynnwys cysylltu dysgwyr a chyflogwyr; datblygu Cynllun Prentisiaeth a Rennir ar draws P-RC gyda llwybrau dysgwyr i’n sectorau blaenoriaeth; a darparu gwybodaeth am y farchnad gyflogaeth amser real i ddeall ble y bydd unrhyw brinder sgiliau yn digwydd.

 

Bydd P-RC yn rhanbarth o sgiliau digidol gydol oes

 

Wedi’n halinio’n agos â’n strategaeth Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, trwy ein Fframwaith Sgiliau Parod i’r Dyfodol rydym wedi sefydlu Hyb Sgiliau Venture a Thalent. Mae’r gyrchfan newydd fawr hon ar gyfer datblygu sgiliau yn ein rhanbarth eisoes yn cynnwys Rhaglen Graddedigion ar ei newydd wedd sy’n gweithio’n agos gyda chyflogwyr i baru graddedigion yn arbenigol â chyfleoedd cyflogaeth, yn ogystal â bod yn gartref i raglenni sgiliau arloesol INFUSE y Sector Cyhoeddus (gyda’r nod o gyflymu datgarboneiddio a datblygu cymunedau cefnogol) sy’n cynnwys Labordy Data i gefnogi gweithwyr i gasglu, rheoli, dadansoddi a deall sut i ddefnyddio data wrth wneud penderfyniadau.

Mae ystod gynyddol Venture o raglenni hefyd yn cynnwys ein Rhaglen Meistr Seiber unigryw: rhaglen seiber-ddiogelwch uwch a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â PwC, sy’n canolbwyntio ar baratoi gweithwyr proffesiynol seiber-ddiogelwch ar gyfer cyflogaeth o’r radd flaenaf – gyda chyllid P-RC ar gyfer 15 lle a fydd yn creu piblinell dalent werthfawr ar gyfer un o’n sectorau blaenoriaeth mwyaf llwyddiannus.

Dim ond un enghraifft yw Venture o fuddsoddiad sgiliau sy’n helpu i lunio a bodloni darpariaeth talent ddigidol P-RC – ac ar ôl archwilio’r sylfaen a’r fframweithiau sy’n sail i’r biblinell sgiliau digidol yn ein rhanbarth, bydd ein herthygl nesaf yn tynnu sylw at nifer mawr y rhaglenni hyfforddi trawsnewidiol eraill sy’n ‘gwneud digidol yn realiti’ i gyflogwyr a darpar weithwyr ledled de-ddwyrain Cymru …  

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content