Technoleg Ariannol. Sector Blaenoriaeth. A Darpar Arweinydd Byd?

Categorïau:
Sectorau

Pan wnaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Dechnoleg Ariannol (‘Fintech’) yn Sector Blaenoriaeth, gwnaeth fwy na chydnabod y ffaith bod technoleg ariannol yn gyrru’r ffordd y mae Cymru a’r byd yn cynilo, yn talu, yn buddsoddi, yn benthyca, yn cyllidebu ac yn trosglwyddo ei harian. Roedd yn cydnabod bod safle’r Deyrnas Gyfunol fel arweinydd Technoleg Ariannol byd-eang – a datblygiad diweddar De Ddwyrain Cymru fel cartref i ecosystem technoleg ariannol sy’n tyfu – wedi creu catalydd posibl i’r rhanbarth sefydlu clwstwr o’r radd flaenaf, sy’n gwasanaethu un o’r sectorau gwerth uchaf ar y blaned.

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn ceisio taflu goleuni ar y sector technoleg ariannol yma yn P-RC, gan ddatgelu mewnwelediad allweddol ar y cwmnïau, y cymunedau, y partneriaethau a’r personoliaethau sy’n ei wneud yn un o’r diwydiannau mwyaf diddorol yn ein rhanbarth.  Yn ein herthygl gyntaf yn y gyfres, rydym yn archwilio’r amodau ar gyfer llwyddiant y mae technoleg ariannol yn ein rhanbarth yn ei mwynhau ar hyn o bryd – ac yn edrych ar y manteision y gall eu cynnig…

Pwysigrwydd economaidd gyda GYG sy’n perfformio’n dda.

Mae’r data diweddaraf gan Whitecap a’r P-RC yn dangos bod clwstwr Technoleg Ariannol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y tu allan i Lundain, ymhlith y mannau technoleg ariannol mwyaf poblogaidd yn y DG – gyda’r dwysedd uchaf o weithgarwch Technoleg Ariannol yn cael ei ddangos gan GYG y pen a chymhareb y bobl a gyflogir yn y sector. O fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei hun, mae cyflogeion Technoleg Ariannol yn darparu mwy na £10k o GYG ychwanegol uwch law’r cyfartaledd rhanbarthol. Amcangyfrifir bod y GYG o weithgarwch Technoleg Ariannol penodol dros £500m y flwyddyn, neu bron £ £2bn os ydym yn ystyried cwmnïau Gwasanaethau Ariannol sy’n mabwysiadu Technoleg Ariannol o fewn eu gweithgareddau busnes.

“Un o’r prif ranbarthau Technoleg Ariannol yn y DG, gan gyfrannu hyd at £2 biliwn i economi P-RC” Yn barod i ffynnu o sylfaen gadarn. 

Mae ecosystem Technoleg Ariannol sefydledig yma yn P-RC, wedi’i chlystyru o amgylch Caerdydd a choridor Casnewydd – Pont-y-pŵl – gyda’r potensial i ddod yn enwog byd-eang am ein sector technoleg ariannol.

Mae’r clwstwr hwn eisoes yn gartref i 3 o’r 5 yswirwyr cydgrynhoi ar-lein gorau yn Ewrop ac os edrychwn ar y cwmnïau sy’n darparu cynnyrch a gwasanaethau ariannol drwy dechnoleg – boed yn fusnes sy’n seiliedig yn bennaf ar wasanaethau ariannol a alluogir gan dechnoleg ariannol (e.e. cydgrynhoydd fel Go Compare) neu gwmni Gwasanaethau Ariannol sy’n mabwysiadu Technoleg Ariannol fel rhan o’i arlwy (e.e. yswiriwr fel Admiral) – mae’n amlwg bod gennym glwstwr diffiniedig o gymunedau technoleg ariannol, modelau busnes, sefydliadau, arferion gorau, cynhyrchion, gwasanaethau a thechnolegau perthnasol sy’n ymestyn yn llawer pellach a lletach na ‘dim ond’ technoleg yswiriant.

“Mae cael eich clystyru yn dod â photensial i adeiladu ecosystem technoleg ariannol ag iddo enw da yn fyd-eang”

Ceir rhai enghreifftiau proffil uchel o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i gwmnïau sy’n gysylltiedig neu’n ymwneud â Thechnoleg Ariannol yn y rhanbarth – gan gynnwys y buddsoddiad o £140k yn Optimum Credit i ehangu a chreu 23 o swyddi newydd a LDMS yn derbyn £651,000 i gefnogi ei bencadlys yng Nghaerdydd a chreu hyd at 80 o swyddi. O’r cwmnïau Technoleg Ariannol sydd wedi’u lleoli, neu o leiaf sydd â phresenoldeb yn y rhanbarth, amcangyfrifir bod £700m eisoes wedi’i godi â buddsoddiad cyfalaf preifat ar draws eu holl weithrediadau. Mae’r cwmnïau hynny’n cynnwys Active Quote, ANNA Money, Lip-sync, Coin cover, Counting Up, Currency Cloud, Delia, Disberse, Hodge, Myinpad, Pension the Pennies, Sapiens (UK) Insurance Software Solutions, Senseforth, Sonovate, W2 Global Data Solutions, Twist2Pay, Wealthify a Yoello – yn ogystal â’r ddau ‘fuddsoddiad marquee’ a ddyfynnwyd yn aml sef Monzo Bank a Starling Bank.

Cyflogwr gwerthfawr – sy’n tyfu’n gyflym.

Mae mwy na 5,000 o bobl yng Nghymru yn cael eu cyflogi ar hyn o bryd mewn rôl sy’n cynhyrchu refeniw yn uniongyrchol mewn Technoleg Ariannol – a phoblogaeth ehangach o 15,700 o weithwyr sy’n gweithio i fentrau gwasanaethau ariannol sy’n mabwysiadu technoleg ariannol i ddarparu eu cynnyrch neu wasanaeth. Rhai o’r sgiliau hynny yw’r ‘wynebau arferol’ – fel Java, sy’n rhan fawr a chyfarwydd o ddatblygu meddalwedd – ond mae’r matrics sgiliau hefyd yn dangos galw parhaus a chynyddol am bopeth o storio a dadansoddi data i bensaerniaethau cwmwl ac ieithoedd codio mwy modern.

“Poblogaeth o 15,700 o weithwyr, â setiau sgiliau eang”

Y gwersi o glystyrau eraill yw y bydd angen i ni, yma ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, adeiladu ein llif talent ‘brodorol’ ein hunain o ran sgiliau i gyflawni’r galw cynyddol, yn ogystal â denu mwy o setiau sgiliau o’r tu allan i’r rhanbarth, er mwyn diwallu ein hanghenion tymor byr, canolig a hir – gan gynnig cydweithrediad gyda cholegau AB ac AU ar draws y rhanbarth lle bydd pawb ar eu hennill.

Partner arloesol gyda byd busnes a’r byd academaidd.

Mae cydweithredu lle bydd pawb ar eu hennill yn hanfodol os yw Cymru am adeiladu gwydnwch, adeiladu’n ôl yn well, lefelu i fyny, cynyddu a chyflawni twf cynhwysol. Mae Technoleg Ariannol iau a mwy sefydledig wedi croesawu pwysigrwydd partneru lle bynnag y bo modd gyda busnesau a sefydliadau academaidd eraill a all ychwanegu gwerth.

“Mae cydweithredu lle bydd pawb ar eu hennill yn hollbwysig os yw Cymru am adeiladu gwydnwch ac adeiladu’n ôl yn well”

Gall y cydweithredu hwn amrywio o gynigion ategol sy’n esblygu cynnyrch neu wasanaeth, i rannu platfformau a chanolfannau cwsmeriaid – a hyd yn oed y dull ‘omnisianel-ar-steroidau’ a fabwysiadwyd gan fanciau ar-lein fel Monzo a Starling, lle gall trydydd partïon gynnig eu gwasanaethau fel rhan o brofiad y cwsmer, gan adeiladu ffordd fwy integredig o reoli cyllid, yswiriant, ynni ac ati. Mae Admiral, GoCompare.com, Confused.com a CurrencyCloud i gyd yn hynod o amlwg fel ecsbloetwyr deallus o ddull partneredig – ac mae dulliau eraill o weithio mewn partneriaeth â’r byd academaidd ar gyfer ymchwil a chyflenwi sgiliau hefyd yn cael eu croesawu, gyda dwsinau o gwmnïau Technoleg Ariannol yn ymgysylltu â’r Ganolfan Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol, Prifysgol De Cymru, Cyflymydd Arloesedd Data Prifysgol Caerdydd a’r Academi Meddalwedd Genedlaethol, Cynllun Graddedigion CCR , CEMET Prifysgol De Cymru, Cynllun Graddedigion Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru, a Met Caerdydd a phrentisiaethau a ariennir gan y Brifysgol Agored.

Llais byd-eang o ran Technoleg Ariannol.

Sefydlwyd FinTech Wales yn 2019 i godi ymwybyddiaeth o’r ecosystem technoleg ariannol ffyniannus yng Nghymru: canolbwyntio ar roi’r sgiliau cywir ar waith a chefnogi’r gymuned fywiog hon i ddechrau, cynyddu ei graddfa a thyfu. Mae P-RC yn gweithio’n agos gyda Fintech Wales i gefnogi eu gweledigaeth o sefydlu Cymru fel un o bileri Economi Technoleg Ariannol fyd-eang sy’n datblygu’n gyflym, gan fuddsoddi yn eu gweithgareddau i ymgysylltu ag entrepreneuriaid ac arloeswyr yn y maes sy’n awyddus i lansio eu busnes yng Nghymru, yn ogystal â meithrin a chefnogi’r cwmnïau hynny sydd eisoes yma yn y rhanbarth.

“Cefnogi’r gymuned fywiog hon i ddechrau, cynyddu o ran graddfa a thyfu, gan sefydlu Cymru fel un o bileri economi fyd-eang Technoleg Ariannol sy’n datblygu’n gyflym”

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cynnal cyfres o fewnwelediadau i Dechnoleg Ariannol yng Nghymru – gan archwilio’r weledigaeth, y strategaeth a’r map ffordd sy’n dod i’r amlwg ar gyfer technoleg ariannol yn y rhanbarth, gan fanylu ar gymhelliant a pherfformiad y gwahanol fathau o gwmnïau sy’n ffurfio’r clwstwr – a chanfod pa gamau craidd sydd ar waith i wneud cynnydd sylweddol pendant, drwy arddangos yr arweinyddiaeth a’r arloesedd sy’n treiddio i’r sector ac edrych ar yr hyn sy’n cael ei wneud i ddenu, cadw a datblygu’r dalent sydd ei hangen i bweru’r clwstwr hwn.

Bydd pob erthygl yn archwilio dimensiwn gwahanol ar y sector – a bydd pob un yn galw am farn yr holl randdeiliaid dan sylw. Mae’r llwyfan hwnnw ar gyfer eich llais yn dechrau yn ein herthygl nesaf, lle rydym yn tynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud gan FinTech Wales er mwyn helpu i lunio a gyrru’r sector yma ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content