Trafod Trafnidiaeth

Categorïau:
Sectorau

Ar y cyd â Newyddion Busnes Cymru rydym wedi creu cyfres 10 rhan newydd yn siarad â’r unigolion allweddol sy’n ymwneud â chyflwyno Rhaglen Metro+ P-RC yn eu hardaloedd awdurdod lleol, gyda’r bwriad o esbonio beth yw pwrpas y prosiectau, beth fydd y buddion yn y pen draw i’r cymunedau lleol pan fydd y prosiectau wedi’u cwblhau,  a sut a phryd mae gweledigaeth feiddgar Metro+ yn cael ei gwireddu.

 

Beth yw Metro+?

Mae Metro+ yn rhaglen gwerth £50m a gynlluniwyd i gefnogi creu Metro De Cymru – system drafnidiaeth integredig a fydd yn trawsnewid y ffordd y mae teithwyr yn teithio ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Diben y rhaglen yw buddsoddi mewn mentrau penodol ym mhob awdurdod lleol a fydd yn ategu gweithgarwch Metro De Cymru drwy sefydlu cyfleusterau ychwanegol a fydd yn arwain at fwy o hygyrchedd i drafnidiaeth gyhoeddus i bob teithiwr ar draws a rhwng pob ardal o fewn y rhanbarth. Mae’r prosiectau’n eang eu cwmpas – o sefydlu cyfleusterau parcio a theithio newydd gyda chyfleusterau gwefru cerbydau trydan ar y safle i gyfnewidfeydd rheilffordd a bysus newydd sydd â lle parcio diogel ar gyfer beiciau a mynediad haws, yn enwedig yng Nghaerdydd lle bydd seilwaith newydd yn galluogi 20% o gymudwyr y brifddinas i deithio ar fws erbyn 2030.

Mae Metro+ yn ymateb hanfodol i’r anghenion dybryd am deithio cynaliadwy. Mae’n ymwneud â chysylltu trafnidiaeth gyhoeddus mewn ffyrdd newydd, a sicrhau’r buddion cymdeithasol ac economaidd hanfodol y bydd hynny’n eu dwyn i gymunedau. Wrth ei wraidd, ei nod yn y pen draw yw helpu i greu system eco newydd ar gyfer teithio yn Ne-ddwyrain Cymru, gan adfywio cysylltiadau teithio hanfodol, annog newid ymddygiad a helpu cymunedau i ffynnu.

 

Pwy sy’n talu amdano?

Mae Rhaglen Metro+ yn cael ei hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru (£15m), Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (£15m), ac £20m gan yr awdurdodau lleol eu hunain, ynghyd â buddsoddiad preifat ychwanegol.

 

Sut mae’r prosiectau’n mynd rhagddynt?

Mae’r rhan fwyaf o brosiectau Metro+ ar waith gyda rhai yn destun ymgynghoriad, eraill gyda thendrau wedi’u cymeradwyo neu gontractau wedi’u dyfarnu ac yn barod i ddechrau adeiladu a rhai yn dal i fod ar y cam datblygu.

 

Dros yr wythnosau nesaf yn y cyfnod cyn y Nadolig byddwn yn rhannu 10 clip sain yn amlinellu pob prosiect. Cadwch lygad amdani!

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content