Trawsnewid digidol sector cyhoeddus ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Sectorau

Gyda chwyldro digidol yn newid wyneb mentergarwch ym mhob sector masnachol, mae’n hawdd anghofio bod ein sector cyhoeddus wedi bod yn ail-lunio’r gwasanaethau rheng flaen y dibynna poblogaeth gyfan arnynt – a thrwy hynny arwain lefel o arloesi digidol na ellid fod wedi ei ddychmygu ond ychydig yn ôl. 

Mae’r nodwedd ddiweddaraf hon yn ein cyfres ‘Cyflwr-PRC-Ddigidol’ yn archwilio sut mae sefydliadau’r sector cyhoeddus ledled y rhanbarth wedi cofleidio a pharhau i annog newid digidol, gan ganolbwyntio ar wella gwasanaethau hanfodol ledled de-ddwyrain Cymru ….     

Pan gyhoeddwyd ‘Strategaeth Ddigidol i Gymru’ Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2021, roedd yn adlewyrchu gweledigaeth sy’n dod yn realiti i’n sefydliadau yn y sector cyhoeddus.  Mae strategaeth y llywodraeth wedi’i hadeiladu ar fynd ar drywydd chwe chenhadaeth ddigidol (Data a Chydweithio, Gwasanaethau Digidol, Cynhwysiant Digidol, Sgiliau Digidol, Yr Economi Ddigidol a Cysylltedd Digidol) ac adlewyrchir pob cam o’r daith honno yn y trawsnewid a welir eisoes ar draws ein rhanbarth – gydag archwaeth PRC dros gydweithio, cysylltedd a chyd-gynhyrchu yn profi’n gatalydd ar gyfer arloesi yn y sector cyhoeddus yn aml yn torri tir newydd.

 

Trawsnewid digidol gwirioneddol, ym mhobman ar draws  PRC

 

Mae’r enghreifftiau hynny o drawsnewid digidol gwirioneddol yn llythrennol i’w gweld o’n cwmpasl.

 

Mae Cynghorau Blaenau Gwent a Thorfaen wedi bod yn cydweithio â Chyngor Castell-nedd Port Talbot ar brosiect arloesol i wella profiad pobl o gael mynediad at wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion ar-lein – gyda mewnwelediad uniongyrchol gan y defnyddwyr a chan y staff gofal cymdeithasol yn cael eu defnyddio i ddatblygu gwell gwasanaethau digidol, megis proses atgyfeirio sy’n haws ei defnyddio.

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi croesawu awtomeiddio digidol i brosesu ceisiadau prydau ysgol am ddim, gan arwain at broses llawer cyflymach sy’n sicrhau bod plant ysgol cymwys yn cael eu derbyn i’r rhaglen prydau ysgol am ddim ar ddiwrnod eu cais – sy’n golygu y gall llawer mwy o blant bellach fwynhau prydau iach a maethlon.

 

Ar draws ein rhanbarth, mae newid sy’n cael ei yrru’n ddigidol yn digwydd ym mhob rhan o’n gwasanaethau cyhoeddus, wedi’i ategu gan seilwaith Agregu Band Eang Cyflym iawn Sector Cyhoeddus Cymru sy’n galluogi ein sector cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau digidol drwy rwydwaith diogel a chyflym sy’n cefnogi ymgysylltu â’r gymuned a phartneriaethau gwasanaethau cyhoeddus ledled PRC.

 

Esblygiad pum mlynedd a gyflawnwyd mewn 12 mis

 

Amcangyfrifir bod y pandemig wedi torri pum mlynedd o esblygiad digidol i drawsnewidiad dros 12 mis – ac o ystyried maint argyfwng iechyd COVID-19, efallai nad yw’n fawr o syndod mai gofal iechyd yn PRC welodd y naid ddigidol gyda’r mwyaf a mwyaf gweladwy o ran ein darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus.

 

Mae’r canlyniadau wedi bod yn ddramatig ac yn ysbrydoledig, gyda gwasanaethau iechyd ein rhanbarth yn cofleidio llwyfannau digidol i reoli uniondeb data a darparu hygyrchedd digidol tra’n mudo ymgyngoriadau meddygon teulu wyneb yn wyneb i wasanaeth o bell y canfu 82% o gleifion eu bod yn gyfforddus yn eu defnyddio. Wrth edrych ymlaen, mae’n debyg mai dull cyfunol o wasanaeth ‘corfforol’ a rhithwir yw’r ‘deilliant gorau posibl’ tebygol o hyd, ond mae cyflawni cynhwysiant digidol o 100% yn nod absoliwt o hyd.

 

I ffwrdd o Feddygfeydd, gellir gweld y trawsnewid digidol fwyfwy ym mhob agwedd ar ofal ledled de-ddwyrain Cymru. Mae cynlluniau peilot fel ‘FfisioNawr’, y brysbennu a’r asesu cyhyrsgerbydol digidol o dan fantell Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, ond yn un enghraifft ym PRC o bibell gyflenwi o arloesi Ecosystem Iechyd Digidol Cymru a gefnogir gan Gronfa Atebion Digidol Llywodraeth Cymru.

 

Mae pob cynllun peilot a phrosiect digidol yn y sector cyhoeddus yn darparu gwell dysgu a’r addewid o werth cynyddrannol – ond y rhaglen weddnewidiol Gwasanaethau Digidol i Gleifion efallai yw’r trawsnewidiad mwyaf amlwg sydd ar fin digwydd yn ein rhanbarth …

 

Glud cydweithredol sy’n creu llwyfan gofal iechyd sy’n arwain y byd

 

Bydd y platfform mewngofnodi unwaith hwn, y cyntaf o’i fath, yn democrateiddio llif y wybodaeth rhwng cleifion a’r ‘System’ – gan gynnwys app a fydd yn caniatáu i gleifion weld a diweddaru eu cofnodion meddygol eu hunain, uwchlwytho gwybodaeth fel pwysedd gwaed a lefelau siwgr, yn ogystal â lawrlwytho canllawiau ar unrhyw beth perthnasol (fel diabetes neu famolaeth).

 

Mae PRC a Chymru yn arwain pob gwlad yn y byd yn y maes hwn, gan dorri tir newydd yn y modd y gall cleifion fwydo gwybodaeth iechyd yn ôl i’w gofal uniongyrchol, gan helpu’r GIG i nodi’r patrymau gofal sydd eu hangen. A digidol yw’r pŵer a’r galluogwr sy’n sail i’r platfform gofal iechyd radical hwn.  Mae wedi dwyn ynghyd y llu o wahanol fentrau iechyd, ymchwil a seilwaith yn ein rhanbarth.  Mae wedi cydgysylltu gwybodaeth ac arbenigedd Gofal Sylfaenol, Iechyd a Gofal Digidol Cymru a Chynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru.  Hwn yw peiriant y newid radical – ac, yn wir, y catalydd ar gyfer diwylliant newydd …

 

Catalydd ar gyfer ffordd newydd a diwylliant newydd

 

Pan fuddsoddodd Llywodraeth Cymru eleni £4.9m mewn gwasanaethau cyhoeddus digidol i ysgogi dulliau mwy arloesol a hawdd eu defnyddio ar draws ein rhanbarth a gweddill Cymru, roedd yn cynrychioli mwy na chyllid ar gyfer seilwaith cynhwysol.  Wedi’i gyfeirio at Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol a sefydlwyd yn 2020, mae hwn yn fuddsoddiad mewn dull newydd sbon o ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol.

 

Mae’r buddsoddiad yn cefnogi rhaglenni hyfforddi arbenigol a sgwadiau digidol i weithio gyda’n sefydliadau yn y sector cyhoeddus, gan helpu i wella eu gwybodaeth ddigidol a gwella eu gwasanaethau ar-lein. Y nod?  Er mwyn i bob un o ddinasyddion PRC fwynhau profiad cwsmeriaid eithriadol wrth gyrchu gwasanaethau cyhoeddus yn ddigidol, drwy ‘brofiad defnyddiwr’ sydd mor hawdd a hawdd ei ddefnyddio â siopa neu fancio ar-lein.

 

Mae hyn yn newid diwylliant gwirioneddol. Mae’n golygu y bydd darparu ein gwasanaethau cyhoeddus yn cael ei gynllunio o amgylch anghenion y cwsmer – y dinesydd. O’r herwydd, mae’n ganolog i ddiben a gwerthoedd PRC, gan alluogi ein gwasanaethau cyhoeddus i esblygu er mwyn bodloni disgwyliadau newidiol y bobl sydd eu hangen ac am eu defnyddio defnyddio. Bydd grymuso pobl i gyrchu’r gwasanaethau y maent am eu cael yn rhwydd drwy glic neu ddwy i’r llygoden neu ar y sgrin yn sicrhau bod gwasanaethau digidol o’r radd flaenaf yn dod yn norm yn ein gwasanaethau cyhoeddus – ac mae wrth wraidd cynhwysiant, ymgysylltu, llesiant, cymunedau cysylltiedig ac, yn y pen draw, twf economaidd yma ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Mae'r oes ddigidol yn tanio datblygiadau arloesol a arweinir gan ddata sy'n trawsnewid y sector preifat, y sector cyhoeddus ac Ymchwil a Datblygu ar draws de-ddwyrain Cymru - ac yn yr erthygl ddiweddaraf hon yn ein hymgyrch 'Cyflwr-P-RC-Ddigidol', rydym yn darganfod sut a ble mae De-ddwyrain Cymru yn cymryd camau arloesol i harneisio grym a photensial chwyldro a yrrir gan ddata ...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.