Trawsnewid y cynnig marchnadoedd preifat technoleg ariannol

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol
Sectorau

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Delio wedi tyfu i ddod yn un o’r enwau mwyaf blaenllaw ym maes technoleg ariannol Cymru, gan sefydlu sylfaen cleientiaid rhyngwladol o fwy na 90 o sefydliadau, gan helpu cwmnïau ariannol ledled y byd i drawsnewid eu cynigion marchnadoedd preifat, trwy dechnoleg y gellir ei ffurfweddu sy’n galluogi sefydliadau cwsmeriaid i wneud buddsoddiadau amgen yn fwy hygyrch a thryloyw i fuddsoddwyr ein hoes ni.

Buom yn siarad â’r prif weithredwr a’r cydsylfaenydd, Gareth Lewis o Lanilltud Fawr, i ddysgu pam y gwnaeth ef a’i gydsylfaenydd David Newman sefydlu Delio yng Nghymru yn 2015 a pha wersi y mae wedi’u dysgu dros y chwe blynedd diwethaf…

“Pam Cymru? Pam Lai?”

“Roedd David a finnau’n gweithio ym maes rheoli cyfoeth a chyllid corfforaethol. Yn ystod y cyfnod hwn, roedden ni’n sylwi’n bersonol ar ofynion newidiol buddsoddwyr gwerth net uchel a chrewyr cyfoeth heddiw. Gwelsom sut roedden nhw’n dod yn fwyfwy entrepreneuraidd, yn ymddiddori mewn cyfleoedd buddsoddi preifat ar draws sectorau roedden nhw’n eu hadnabod ac yn eu deall, ac yn sylwi ar y lle marchnad i helpu amrywiaeth eang o sefydliadau i gysylltu eu cleientiaid â chyfleoedd buddsoddi preifat yn gyflym, yn dryloyw ac mewn ffordd sy’n cydymffurfio â rheoliadau Pam dewison ni Gymru fel y lle i wireddu ein gweledigaeth? Yr ateb yw pam lai? Roeddwn i’n gweithio ym Manceinion ar y pryd ac a bod yn onest, roeddwn i’n rhwystredig nad oedd gan Gymru syniadau digon mawr yn y cyfnod hwnnw, gyda mwy o gyfleoedd yn codi mewn rhannau eraill o’r DU. Mae’n amlwg bod gennym y cyfalaf dynol yma yng Nghymru – rydyn ni, yn ogystal â chydweithwyr ym maes technoleg ariannol fel Wealthify, Yoello a Credas, wedi profi hynny – ond roedd angen i ni fod yn feiddgar ac i gefnogi ein hunain.

“Rydym wedi ehangu i Lundain, Dubai, Singapôr, Sydney, Genefa ac Efrog Newydd”

“Gwnaethom ddylunio ein platfform yn fwriadol i ategu prosesau gweithredol sefydliadau ariannol o unrhyw faint yn ddi-dor,” esbonia Gareth, “felly rydym, i bob pwrpas, yn ganolfan ddigidol ganolog â’n brand ein hunain ar gyfer y sefydliadau hyn, gyda modiwlau integredig sy’n cefnogi gweithgarwch pob marchnad breifat. Roedd hyn yn ein galluogi i ehangu ein cyrhaeddiad o bencadlys Caerdydd i Lundain, Dubai, Singapore, Sydney, Genefa ac Efrog Newydd, gyda chwsmeriaid yn amrywio o reolwyr cyfoeth, rhwydweithiau angylion a swyddfeydd teuluol i rai o’r sefydliadau ariannol mwyaf yn y byd. Felly mae’n bosibl creu busnes gwirioneddol fyd-eang o Gymru.”

“Allwn ni ddim gorffwys ar ein rhwyfau – rhaid i ni weithredu nawr.”

A oedd Cymru’n cynnig unrhyw fanteision o gymharu â lleoliadau eraill?

“Rydyn ni’r un mor fedrus ag unrhyw un arall – a gall ein maint bach fod yn gadarnhaol mewn un ystyr, oherwydd gallwn ni weld a theimlo ymylon ein cymuned technoleg ariannol, yn hytrach na mynd ar goll mewn amgylchedd mwy fel Llundain. Ond allwn ni ddim bod yn hunanfodlon – mae gan y sector technoleg ariannol yng Nghymru gyfle ond mae angen iddo symud yn hynod gyflym i wneud y gorau o’r eiliad hon. Nid ydym yn Efrog Newydd nac yn San Francisco – ni allwn orffwys ar ein rhwyfau, hyd yn oed am eiliad. Mae fy neges yn glir: rhaid i ni weithredu nawr. Gadewch i ni achub y cyfle hwn yng Nghymru.”

“Canolbwyntiwyd ar roi pleser i gleientiaid presennol gydag atebion a oedd yn taro tant ar draws y sector

Hunanfodlonrwydd yw’r gair olaf y byddech yn ei gysylltu â Delio, wrth iddynt gynyddu treiddio i’r farchnad ar draws Gogledd America, Asia a’r Dwyrain Canol.

“Ar gam cynnar iawn, gwnaethom fabwysiadu’r dull o weithio’n agos mewn partneriaeth â chleientiaid strategol allweddol a datblygu atebion yn ôl eu hanghenion,” pwysleisia Gareth.

“Canolbwyntiwyd ar nodi’r rhwystrau yr oedd sefydliadau ariannol yn eu hwynebu ar draws marchnadoedd preifat a datblygwyd atebion a oedd yn taro tant gyda nhw a chyda’u cleientiaid a oedd yn awyddus i fuddsoddi cyfalaf – gan gynnig technoleg fel dull o ‘alluogi’ gwasanaethau ariannol, yn hytrach na rhywbeth cystadleuol – a oedd yn golygu y gallen ni ymgysylltu â sefydliadau proffil uchel yn gynnar iawn yn ein datblygiad ein hunain.

“Nawr rydym yn gwella ein cynnig technoleg i gynyddu rhyng-gysylltedd ar draws y sector ariannol. Rydym yn deall pwysigrwydd datblygu swyddogaethau newydd yn barhaus a fydd o fudd i’n cleientiaid a’n defnyddwyr. Nid yw’r weledigaeth byth yn newid – i wneud byd buddsoddiadau preifat yn fwy hygyrch a chydweithredol trwy ehangu gallu sefydliadau, buddsoddwyr a busnesau preifat i gymryd rhan mewn ffordd reoledig a diogel sy’n cydymffurfio â rheoliadau. Trwy’r holl fersiynau gwahanol, rydym wedi parhau’n driw i’n syniad gwreiddiol – ac mae honno’n wers sy’n werth ei chofio.”

“Gwella ein cynnig technoleg i gynyddu rhyng-gysylltedd ar draws y diwydiant cyllid”

I Sarah Williams-Gardener, Cadeirydd Fintech Cymru, mae llwyddiant a thwf parhaus Delio yn rhyw fath o garreg filltir:

“Rydyn ni i gyd yn gwybod am y llwyddiant ysgubol a gafwyd gan Admiral, Confused a GoCompare – ac mae llawer o bobl yn cydnabod cyflawniad aruthrol busnesau sydd wedi cynyddu’n llwyddiannus megis Wealthify. Mae Delio yn dechrau perthyn i’r un categori: llwyddiant cwmni technoleg ariannol sy’n cael ei wneud yng Nghymru ac mae’n amlwg yn mynd o nerth i nerth gyda llwyfannau newydd sy’n parhau i achub y blaen ar y farchnad a disgwyliadau cleientiaid. Fel y dywed Gareth, mae’n bryd i ni ddangos beth gallwn ni ei wneud ar draws maes technoleg ariannol yma yng Nghymru.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.