Un gronfa fuddsoddi sy’n cefnogi sawl math o arloesedd

Categorïau:
Arwain Agweddau

Lansiwyd Cronfa Gyfalaf £50M Buddsoddi mewn Arloesedd (CBA) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) ym mis Tachwedd 2022, er mwyn cynorthwyo BBaCh mewn nifer o wahanol sectorau i sylweddoli gwir botensial arloesedd.

Ond beth yw ‘arloesi’? A pha fath o syniadau amrywiol sy’n agored i’r buddsoddiadau £2M-£7M a gynigir gan y Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesedd (CBA)?

Yn ei hanfod, ‘arloesi’ yw cyflwyno syniad neu arfer newydd sy’n gwella cynnyrch, gwasanaeth, dull neu strategaeth gweithredu.

Ac nid yn unig i feysydd technolegol y mae hyn yn berthnasol. Am bob syniad technolegol radical sy’n newid ein byd, mae enghreifftiau di-ri o syniadau newydd sy’n gwneud newidiadau bach sy’n peri gwelliannau hanfodol mewn sawl ffordd wahanol.

Felly, mae’r CBA yn agored i unrhyw fath o syniadau arloesi newydd – o brosesau gwelliannau cynyddol sy’n arwain at gynyddu cynhyrchiant; i arbrofi gyda dulliau neu ddeunyddiau newydd sy’n lleihau gwastraff; neu syniad newydd sy’n gwneud y gymuned yn lle gwell i fyw ynddo, neu’r byd i fod yn lle hapusach i bawb.

Ac mae hynny’n golygu bod o leiaf bedwar dimensiwn arloesi a allai roi BBaCh o fewn golwg buddsoddiad CBA gan PRC…

Pa fath o Arloesedd yw eich syniad newydd chi?

Mae’r gair ‘arloesi’ gan amlaf yn gwneud i ni feddwl am syniadau newydd, anhygoel sy’n dechrau cyfnod newydd yn hanes y byd.

Ond mae oddeutu 70% o arloesi yn ymwneud â mân welliannau sy’n ychwanegu neu’n cynnal gwerth cynnyrch, gwasanaethau a phrosesau sydd eisoes yn bodoli – megis cyflwyno nodwedd newydd i wasanaeth, neu ddatblygu ychwanegiad at linell gynhyrchu.

Mae diwydiant cynhyrchu, peirianneg a gwasanaethu De-ddwyrain Cymru yn llawn enghreifftiau o’r hyn a elwir yn Arloesedd Cynyddol – o welliannau yng nghynnyrch gofal iechyd Gwalia Healthcare ym Mhontypridd ac ychwanegiadau i gynnyrch Pulse Plastics yng Nglynebwy, i’r amrywiaeth eang o lysiau a pherlysiau sy’n cael eu tyfu gan y fferm drefol Micro Acres Wales ym Mhentre’r Eglwys, yn ogystal â’r casgliadau newydd o ddillad plant sy’n cefnogi ‘hinsawdd bositif’ gan Easterkins ym Mlaenrhondda.

Ond nid dim ond syniadau newydd ar gyfer Arloesedd Cynyddol sy’n digwydd yn ein Rhanbarth.

Mae busnesau PRC yn chwarae rôl hanfodol mewn Arloesedd Aflonyddol hefyd, sef creu ffyrdd hollol newydd o wneud pethau – er enghraifft, datblygiad Sonovate o blatfform economi-gig sy’n newid y ffordd y mae’r byd yn gweithio, dylunio a chynhyrchu dyfeisiadau llawfeddygol roboteg Creo Medical, a chwmni atgyweirio diwydiannol anhygoel Kontroltek, sy’n arwain y ffordd mewn ailbwrpasu offer gweithgynhyrchu er mwyn mynd i’r afael â phroblemau gor-ddefnyddio ein hoes wastraffus.

Arloesi gyda’n gilydd er mwyn newid y byd (weithiau) ...

Mae yna hefyd Arloesedd Cyfagos, sy’n digwydd pan fo llawer o bobl sydd â sgiliau tebyg iawn i’w gilydd yn cael eu rhoi yn yr un lle.

Arloesedd Cyfagos sy’n gyrru’r Sector Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf o’i bath, ym MhRC, gan bweru nodweddion a dulliau newydd mewn sectorau mor amrywiol â modureg a thelathrebu – ac fe fydd y broses dreiddiol honno’n cael ei gweld fwyfwy mewn sectorau eraill o bwys ym MhRC, megis seiber, technoleg ariannol (fintech), technoleg feddygol (medtech) a’r diwydiannau cyfryngol/creadigol gan roi De-ddwyrain Cymru ar y map arloesi byd-eang.

Mae hyn oll yn peri inni ofyn cwestiwn mawr: A yw De-ddwyrain Cymru yn gallu bod yn lleoliad i arloesedd radical – y math o ddarganfyddiad chwyldroadol a roddodd i ni’r olwyn, y peiriant golchi, a’r cyfrifiadur personol?

Byddai rhai yn ateb ‘ydy’ i’r cwestiwn hwn, oherwydd ar hyn o bryd mae yna nifer o syniadau arloesol anhygoel yn cael eu datblygu yn Ne-ddwyrain Cymru a allai gael effaith radical ar y ffordd yr ydym yn byw – o geir di-allyriad Riversimple sy’n cael eu pweru gan hydrogen, ac economi gylchol y gall pobl fod yn rhan ohoni; i Space Forge, sydd â gweledigaeth i greu’r chwyldro diwydiannol nesaf yn y gofod.

Mae yma fwrlwm o syniadau newydd, arloesol … a chymaint o arloesedd y gellid buddsoddi ynddynt. A dyna pam mae cronfa CBA Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cael ei redeg gan gwmni PwC a Capricorn Fund Managers, yn gwahodd ceisiadau gan ystod eang o BBaCh sy’n tyfu’n gyflym ac sy’n perfformio’n dda mewn amrywiaeth eang o sectorau.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut y gallai’r gronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesedd wireddu eich syniadau arloesol chi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn www.cardiffinnovationinvestment.com/

[Gwalia Image from Business News Wales]

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Wrth inni nesáu ar Ddiwrnod Cyfeillgarwch y Byd eleni, rydym yn dathlu ac yn coffáu’r cysylltiadau a’r partneriaethau y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’u datblygu yn y flwyddyn gyntaf o’u tenantiaeth a leolir yn Cathays, o bartneriaethau â sefydliadau eraill a leolir yn sbarc … perthnasoedd a naddwyd drwy ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn yr adeilad … a mwy.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content