Ysgogi potensial busnesau yn ein Cymoedd

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Profodd Cynhadledd Fusnes Ysgogi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fod yn llwyddiant ysgubol ym mis Ebrill, gan ddod â busnesau o bob maint a sector ynghyd i ganfod yr arferion gorau – a ffrydiau ar gyfer buddsoddiad – sy’n agored i Fusnesau Bach a Chanolig yn Ne-ddwyrain Cymru.

Awn yn awr ag ysbryd y digwyddiad hwnnw yn y Ganolfan Confensiwn Rhyngwladol o amgylch y rhanbarth, gan ddechrau ym Margoed, lle y gwnaethom gynnal brecwast ‘Ysgogi’n Rhanbarthol’ ddydd Mercher, y 12fed o Orffennaf rhwng 07.30 a 09.30.

Mae’n gyfle i ddysgu mwy am y cyfleoedd cyllido a buddsoddi sy’n agored i fusnesau arloesol drwy nifer o raglenni buddsoddi a noddir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd – gan rannu gwybodaeth a datblygu cysylltiadau ag entrepreneuriaid o’r un meddylfryd yn amgylchoedd esmwyth Murray’s, Rhif 1, Stryd Fawr Uchaf, Bargoed. 

Buddsoddi mewn busnesau o wahanol feintiau a sectorau

Cwmpasodd Rhys Thomas, Prif Swyddog Gweithredu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y cyfleoedd eang eu hystod sy’n agored i fusnesau sy’n chwilio am fuddsoddiad yn y rhanbarth: 

“Gwelodd yr ychydig chwarteri diwethaf Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn buddsoddi mewn cwmnïau mor amrywiol ag Apex Advanced Manufacturing yng Nglynebwy, Jellagen yn Llaneirwg, Pulse Plastics yn Rasa, ac Yoello yn y brifddinas – drwy raglenni gan gynnwys ein Cronfa Adeiladau Strategol.

“Ac yn chwarter cyntaf 2023 yn unig, cafodd Cronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a reolir gan PwC, 109 o ryngweithiadau â chwmnïau a leolir yn y rhanbarth, mewn sectorau sy’n cynnwys Deallusrwydd Artiffisial, Adeiladu, Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol a Thechnoleg Feddygol.

“Mae ein hymrwymiad i helpu i dyfu busnesau ledled y Cymoedd yn gyfan gwbl – mae wedi’i wreiddio yn ein Cynllun Economaidd a Diwydiannol Rhanbarthol – a’r brecwast ‘Ysgogi’n Rhanbarthol’ hwn yw ond y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau a baratowyd i agor a manteisio ar fuddsoddiadau sylweddol ar gyfer busnesau arloesol drwy’n rhanbarth i gyd.”

Astudiaeth Achos mewn bod yn Barod am Fuddsoddwyr

Bydd brecwast Ysgogi Bargoed yn cynnwys cyflwyniad ysbrydoledig gan Martin Boughtwood, sylfaenydd Deregallera, a leolir yng Nghaerffili – gweledydd ynni glân gyda mwy na thair degawd o brofiad yn y maes, ac eiriolwr angerddol dros ddefnyddio technoleg ynni yn y ffordd fwyaf cynaliadwy, diwenwyn ac amgylcheddol ymwybodol.   

Derbyniodd Deregallera dros £10 miliwn mewn cyllid gan lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn ogystal ag ennill grantiau hynod gystadleuol gan Innovate UK – ac mae Martin yn awyddus i ddangos sut y gall ei daith helpu eraill:

“Fel rhywun a dyfodd yn oedolyn ac a gwblhaodd brentisiaeth yng Nghwmbran cyn ymadael â Chymru i ddilyn fy uchelgais, mae’n wych gweld digwyddiad fel Ysgogi yn cael ei drefnu ar gyfer entrepreneuriaid lleol sydd eisiau mynd â’u busnes i’r lefel nesaf – ac aros yma yn y rhanbarth,” medd Martin.

“Mae’n bwysig ein bod yn rhannu’n profiadau a’r gwersi y gwnaethom eu dysgu, os ydym am adeiladu economi cadarn a chynaliadwy yn ein rhan ni o Gymru.  Gwn o’m taith fy hun y gallwn afael yn yr awenau a chystadlu ar lwyfan y byd – ac edrychaf ymlaen at rannu rhai o’r mewnwelediadau hynny ddydd Merched, y 12fed ym Margoed.”    

Adeiladu llwyddiant cynaliadwy yn y Cymoedd

Eglura Edward Batten, Rheolwr Gyfarwyddwr Virtuous Circle Developments, pam mae’n teimlo’n llawn cyffro ynglŷn â’r digwyddiad – a’r potensial y gellid ei wireddu drwy raglenni buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn y Cymoedd:

“Fel llawer o bobl busnes eraill, gadawsom ddigwyddiad mis Ebrill Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn yr ICC yn teimlo ein bod wedi’n cymell yn dda ac yn canolbwyntio ar wneud y mwyaf o’r cyfleoedd diamheuol sy’n agored i fentrau ledled Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Blaenau Gwent, Torfaen a Phen-y-bont ar Ogwr – cefnwlad go iawn economi De Cymru.   

“Dangosodd ein llwyddiant wrth gyflwyno ardystiad ardderchog BREEAM yn natblygiad Parc Colliery Coed Elái yn Llantrisant fod yna awch aruthrol dros greu rhywbeth cynaliadwy ac arbennig yma yn y rhanbarth hwn – datblygiadau a chanddynt bobl a chyflogaeth wrth eu craidd.

“Rydym yn agos at gwblhau llofnodi ar gyfer dau ddatblygiad tir llwyd cynaliadwy yn y Cymoedd ar hyn o bryd, ac felly edrychaf ymlaen at glywed y newyddion gan fusnesau eraill yn nigwyddiad Bargoed.”   

Mae Ysgogi’n gwirioneddol ysgogi ….

Eglura Vicky Mann, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Near Me Now a llwyfan Trefydd Clyfar VIZTA, yr hyn y mae Ysgogi eisoes wedi’i roi i’r rhanbarth:   

“Yn fy marn i, gwnaeth digwyddiad agoriadol Ysgogi ym mis Ebrill newid y sefyllfa’n ddichonol i entrepreneuriaid yn ein rhanbarth.  Gwnaethom sgwrsio, cysylltu, chwerthin a chysylltu drachefn – ac roedd y cyfleoedd a roes y gynhadledd inni fel busnes yn aruthrol.  

“Ysgogi ac amlygu cyfleoedd buddsoddi sydd ar gael yw’r union beth mae ar y Cymoedd ei angen – ac edrychaf ymlaen at deimlo’n wefr ym Margoed!”

Os ydych yn fusnes wedi’i leoli yng Nghymoedd De-ddwyrain Cymru, cofiwch beidio â cholli brecwast busnes Ysgogi’n Rhanbarthol a gynhelir ym Margoed rhwng 7.30yb-9.30yb ddydd Mercher, y 12fed o Orffennaf.  

Neilltuwch eich lle yma – Regionally Unleashed Tickets, Wed 12 Jul 2023 at 07:30 | Eventbrite – yn awr.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ac yntau’n cael ei gynnal yn yr awditoriwm yn Adeilad Sbarc yng Nghaerdydd, gwelodd y Digwyddiad Busnes Gweithredu ar Sero Net dros 80 o bobl fusnes, academyddion a swyddogion y llywodraeth yn dod ynghyd i hyrwyddo cydweithredu ymysg busnesau i roi sylw i newid yn yr hinsawdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content