Wolfberry wedi’i Ddewis ar gyfer Cyflymydd Seiber Mwyaf y DU

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Mae Plexal, y cwmni arloesi a sefydlwyd gan Delancey, wedi datgelu manylion cyfanswm o 108 o entrepreneuriaid seiber, busnesau newydd, busnesau bach a chanolig a busnesau sydd wrthi’n tyfu sy’n ymuno â’i raglen cyflymydd Cyber Runway – gyda Wolfberry, y cwmni ymgynghori Seiber-ddiogelwch sydd wedi ennill sawl gwobr yng Nghaerdydd, yn sicrhau un o’r 20 lle a ddyrannwyd ar gyfer ffrwd cwmnïau sy’n tyfu’r rhaglen hon a gefnogir gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Mae Cyber Runway wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu seiber-ddiogelwch – megis amrywiaeth a chynhwysiant a chynrychiolaeth ranbarthol – ac i gefnogi’r arloeswyr mwyaf addawol ar wahanol gamau twf. Wolfberry Cyber Security yw’r unig sefydliad o Gymru i gael ei ddewis ar gyfer y busnes cyflymydd seiber newydd mwyaf yn y DU, gan gymryd ei le ymhlith y gymuned fwyaf amrywiol o sylfaenwyr seiber yn y wlad – gan ailddatgan cenhadaeth y cwmni arloesol hwn i wneud seiber-ddiogelwch yn hygyrch, yn ddealladwy ac yn fforddiadwy i unrhyw sefydliad.

Mae’r carfannau’n y cyflymydd arloesol hwn yn datrys heriau fel meddalwedd wystlo, twyll seiber, bygythiadau seiber-gorfforol i seilwaith cenedlaethol hanfodol, diogelwch cwmwl, gwella gwybodaeth am fygythiadau – ac maent yn rhoi hwb i addysg gan ddefnyddio technolegau sy’n datblygu fel DA, diogelwch cwantwm a chwmwl.

Y rhaglen Cyber Runway 3-ffrwd

Mae’r rhaglen Cyber Runway unigryw wedi’i hadeiladu ar dair ffrwd wahanol sydd, gyda’i gilydd, yn darparu cwricwla pwrpasol ar gyfer seiberfwlio yn seiliedig ar eu cyfnod twf: Lansio, Cychwyn a Thyfu.

Lansio: Bydd 20 o entrepreneuriaid yn cael cymorth i lansio eu busnes, adeiladu cynnyrch hyfyw gofynnol a chreu rhwydwaith.

Cychwyn: Bydd 68 o fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig yn cael cymorth busnes i’w helpu i fynd i’r afael â’u trafferthion cychwynnol, cael gafael ar gyllid a sicrhau llwyddiant masnachol.

Tyfu: Bydd 20 o gwmnïau sydd wrthi’n tyfu yn cael gafael ar gymorth (gan gynnwys mentora 1:1) i’w helpu i dyfu’n gyflym yn y DU a ledled y byd.

Mae Cyber Runway wedi disodli a chydgrynhoi tair rhaglen a ariennir gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (HutZero, Cyber 101 a chyflymydd seiber Tech Nation ar gyfer busnesau newydd) gyda’r nod o gryfhau ecosystem seiber y DU – a chyflymu twf cenhedlaeth newydd o gwmnïau seiber newydd arloesol i wella diogelwch cenedlaethol, ysgogi arloesedd a sbarduno twf economaidd.

Mae Damon Rands, Prif Swyddog Gweithredol Wolfberry Cyber Security, wrth ei fodd gyda’r datblygiad mawr diweddaraf a gyflawnwyd gan ei dîm:

“Mae aelodaeth Cyber Runway yn cynrychioli rhai o’r sefydliadau seiber mwyaf arloesol â photensial uchel sy’n gweithredu yn y DU ar hyn o bryd. Rydym yn llawn cyffro i gael ein dewis fel un o ddim ond 20 cwmni yn y DU ar gyfer y ffrwd tyfu ac rydym eisoes yn elwa o’r rhaglen.”

“Mae’n fenter wych a gefnogir gan yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac fe’i cyflwynir gan Plexal mewn partneriaeth â CyLon, Deloitte a CSIT (y Ganolfan Technolegau Gwybodaeth Diogel) ac rydym yn frwd iawn i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle i ddysgu a datblygu dros y chwe mis nesaf.”

Nododd Saj Huq, cyfarwyddwr arloesi yn Plexal, natur chwyldroadol y rhaglen: “Mae Cyber Runway wedi’i gynllunio’n benodol i fynd i’r afael â rhai o’r heriau sy’n wynebu cwmnïau seiber newydd wrth iddynt dyfu. Bydd ein tair rhaglen yn cysylltu sylfaenwyr seiber â’r mentoriaid, buddsoddwyr a chorfforaethau sydd eu hangen arnynt i gyflymu eu twf a chael gafael ar dalent amrywiol. Mae hon yn foment arwyddocaol i seiber-ddiogelwch y DU ac mae gennyf bob hyder y bydd y cydweithio rhwng y llywodraeth a’r sector preifat i greu Cyber Runway yn gwneud yr ecosystem seiber yn fwy llwyddiannus, arloesol a chynhwysol.”

Mae’r cyflawniad diweddaraf hwn yn dirwyn blwyddyn eithriadol i ben i Wolfberry. Wedi’i enwi’n ddiweddar “Y Cwmni Seiber-ddiogelwch Mwyaf Arloesol yn y DU”, “Cwmni Ymgynghori Seiber-ddiogelwch Rhyngwladol Gorau yn y DU” ac wedi’i ganmol fel y sefydliad seiber-ddiogelwch uchaf ei le yng ngwobrau WalesTech50, mae Wolfberry wedi dod yn arbenigwyr byd-enwog yn y maes, gyda gwybodaeth eang am y tueddiadau, y technolegau a’r fectorau ymosod diweddaraf – ac ystod lawn o wasanaethau a reolir sy’n cynnwys eu gwasanaethau arobryn, profi treiddio ardystiedig gan CREST, ardystiad hanfodion seiber, efelychiadau gwe-rwydo, ymgynghoriaeth paratoi ac adfer meddalwedd wystlo; yn ogystal â’u gwasanaeth synhwyro bygythiadau gweithredol arloesol ac arobryn a sganio bregusrwydd, ac mae pob un ohonynt yn sicrhau bod eu cleientiaid yn cael eu rhoi mewn cyfres o wasanaethau sydd wedi’u cynllunio i ddiwallu eu hanghenion.

 

Mae’r rhestr lawn o aelodau Cyber Runway ar gael yn plexal.com/cyber-runway

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.