Y 5 prif ffactor sy’n llunio Sgiliau a Thalent yn 2023

Categorïau:
Sgiliau

Mae 2023 yn argoeli i fod yn flwyddyn llawn heriau a chyfleoedd ar gyfer Sgiliau a Thalent yn Ne-ddwyrain Cymru. Bydd tîm Venture wrth wraidd y cyfan, gan weithio gyda chyflogwyr cwmnïau o bob maint a hefyd sectorau er mwyn eu helpu i recriwtio a datblygu’r talent sydd ei angen arnynt – a rhain yw’r pum ffactor diffiniol fydd yn siapio’r flwyddyn o’n blaenau…

5 ffactor ar gyfer 2023

building-strong-team-wooden-blocks-with-people-icon-blue-background-human-resources-management-concept

1. Bydd Profiad Ymgeiswyr yn allweddol

O ystyried prinder sgiliau ac ymgeiswyr sydd ar gael ar lwyfannau megis Glassdoor, mae’n amlwg bod triniaeth broffesiynol a dynol i bob ymgeisydd yn fwy na’r ‘peth cywir i wneud’ – gall wella neu dorri eich credyd cyflogaeth a’ch gallu i ddenu’r talent sydd ei angen arnoch yn y tymor hir.

Mae recriwtio yn broses i’r cyflogwr. I’r ymgeisydd, mae’n brofiad – a’n cyngor ni i chi yw sicrhau bod y profiad hwnnw mor gadarnhaol a dynol â phosib, o’r ffordd yr ydych yn ysgrifennu’ch negeseuon recriwtio, i sut yr ydych yn cyfweld a llunio rhestr fer, hyd at gyfnod asesu, cynnig swydd a rhoi adborth i bob ymgeisydd. Mae’n rhywbeth rydyn ni’n ei ymarfer bob dydd; ac mae’r canlyniadau i’w gweld yn glir .

group-diverse-people-having-business-meeting

2. Bydd Dysgu a Datblygiad wrth wraidd ‘Addewid Cyflogwr’

Mewn oes o ailsgilio a datblygu sgiliau, mae pobl bellach yn ystyried unrhyw gyfleoedd hyfforddi a datblygu y cynigir gan gyflogwyr yn fuddsoddiad gwerthfawr iawn yn ei hunain fel gweithiwr. Mae’n fuddiol iawn i’r cyflogwr ac i’r gweithiwr, wrth i’r ddau fanteisio o’r sgiliau newydd sydd wedi eu meithrin.

O ystyried hynny, nid yw’n syndod bod cyrsiau micro-gymwysterau Prifysgol Agored Cymru yn cael eu defnyddio llawer mwy gan gyflogwyr fel rhan o ‘becyn gyrfaoedd’ a gynigir i weithwyr ac ymgeiswyr. Rydym yn defnyddio cyrsiau micro-gymwysterau fel rhan o’n Rhaglen Cyflymu Gyrfa, sydd wedi gwella’r effaith mae graddedigion Venture yn gwneud pan fyddant yn ymuno â chyflogwr.

Global & international business concept. World connected. Social network concept.

3. Mae recriwtio gweithwyr rhyngwladol bellach yn ôl ar y gweill

Mae dryswch Brexit a’r anhrefn a achoswyd gan y pandemig wedi cael effaith negyddol iawn ar y gallu i recriwtio talent o dramor. Mae hon yn sefyllfa a all fod yn niweidiol iawn oherwydd – weithiau – y sgiliau hynny yw’r rhai mwyaf addas ar gyfer rolau penodol o fewn sefydliadau, yn enwedig wrth geisio denu talent graddedigion technoleg.

Y newyddion da yn hyn yw bod y rheolau a rheoliadau sydd yn llywodraethu cyflogi gweithwyr rhyngwladol yn hawdd eu deall – ac rydym wedi llunio canllaw ymarferol ar gyfer cyflogwyr sydd yn chwilio i fanteisio o botensial talentau graddedigion tramor, a gallwch ei lawr lwytho yma.

Friendly diverse colleagues having good relations and pleasant conversation at work, smiling african and caucasian coworkers talking in office, multiracial team members discussing new project idea

4. Bydd ‘Cadw’ a ‘Recriwtio’ yr un mor bwysig â’i gilydd

Amlygodd yr ‘Ymddiswyddiad Mawr’ ffaith, pe bai sefydliadau yn cadw’r talent sydd ei angen arnynt, byddai’n rhoi llawer llai o bwysau ar yr angen i recriwtio.

Felly, sut dylai cyflogwyr gadw talent? Mae sawl ffactor yn chwarae rôl, wrth gwrs – ond un o’r rhai mwyaf uniongyrchol yw sicrhau bod unrhyw weithiwr newydd sy’n ymuno yn gwneud hynny am y rhesymau cywir.

Felly, gofynwch ychydig o gwestiynau i chi’ch hunan. Ydy eich hysbysebion recriwtio yn adrodd stori onest a chywir? Ydy eich proses gyfweld ac asesu wedi ei llunio er mwyn dod o hyd i’r person ‘cywir’ ar gyfer y rôl?

Os trefnwch y camau arwyddocaol hyn yn ‘gywir’, byddwch yn atynnu’r person ‘cywir’ a hynny am y rhesymau ‘cywir’ – gan leihau’r risg o golli’r person hwnnw am nad ydynt yn addas ar gyfer y rôl, neu yn gweddu diwylliant gwaith.

medium-shot-woman-working-home

5. Mae Gweithio Hybrid yn dod yn rhan o’r ‘Fargen'

Gyda’r camau technolegol a gymerwyd yn ystod y ddwy flynedd o gyfnodau clo, mae cyflogwyr a gweithwyr bellach yn dod i delerau gyda threfniadau hybrid sy’n gyfuniad o weithio ar y safle, ac o gartref.

O wneud hyn yn gywir, fe ddaw yn un o’r prif bwyntiau gwerthu ar gyfer eich cynigion swydd.  Ac nid yw o reidrwydd er mwyn diogelu swyddi ‘coler wen’ a ‘digidol’ – rydym yn gweithio gyda chwmnïau a mentrau gweithgynhyrchu uwch mewn sectorau gwahanol sydd yn croesawu technoleg er mwyn cynnig arferion gwaith sydd yn diogelu’r talent sydd ei angen er mwyn llwyddo.

Bydd 2023 yn flwyddyn dyngedfennol ar gyfer recriwtio, sgiliau a hyfforddiant yn ein Rhanbarth – ac fel Hyb Sgiliau a Thalent Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, bydd Venture hefyd yn chwarae eu rôl wrth gyflawni’r hyn sydd ei angen a llywio’r ddadl ehangach.

Cysylltwch â ni i weld os y gallwn eich helpu chi – neu ewch i www.venturewales.org/cy/ i ddarganfod mwy.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn recriwtio ar gyfer dau gyfle newydd cyffrous yn y Tîm Gweithredol: Cyfarwyddwr Strategol – Polisi, Effaith a Phartneriaethau, a Chyfarwyddwr Strategol -Cyfreithiol a Llywodraethu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content