Y busnes ym Merthyr sy’n creu dyfodol i bobl ddifreintiedig

Categorïau:
Our Region in Action

Mae elusen cyflogaeth â chymorth ym Merthyr wedi trawsnewid bywydau cannoedd o bobl anabl a difreintiedig dros y saith mlynedd diwethaf – gan ddatblygu busnes cynhwysol a hynod lwyddiannus yn seiliedig ar feithrin sgiliau naturiol pobl sydd, yn hanesyddol, wedi teimlo eu bod wedi’u heithrio o waith ystyrlon gyda chyflogwr blaengar.

Wedi’i leoli yng nghanol Parc Diwydiannol Merthyr Tudful, mae cyflawniadau Elite Paper Solutions yn rhyfeddol. Mae hwn yn gwmni sydd wedi datblygu menter fasnachol gref a llwyddiannus, gan blesio cwsmeriaid mewn amrywiaeth o farchnadoedd – a datblygu hyder a sgiliau pobl sydd bellach yn mwynhau rolau boddhaus a gyrfaoedd gwerth chweil, o fewn Elite a thu hwnt.

Buom yn siarad ag Ian Thomas, Rheolwr Menter Grŵp Elite Paper Solutions, i ganfod cyfrinach y llwyddiant sy’n hyrwyddo cyflogadwyedd cynhwysol yn un o fwrdeistrefi mwyaf heriol ein rhanbarth yn gymdeithasol ac yn economaidd ….

 

Cynorthwywyd dros 500 o bobl i gael gwaith ers 2015

“Rydym yn sefydliad dielw, a sefydlwyd yn 2015, sy’n grymuso pobl anabl a difreintiedig o bob oed i gael sgiliau gwerthfawr a phrofiad gwaith go iawn – gan gynnig cyfleoedd cyflogaeth, gwirfoddoli a hyfforddiant o safon iddynt. Ein nod yw naill ai darparu swydd o fewn ein tîm neu i fod yn gam i mewn i gyflogaeth yn y gymuned leol – ac yn ystod y saith mlynedd diwethaf, rydym wedi helpu dros 500 o bobl i gymryd y cam tuag at gyflogaeth ystyrlon a dyfodol cynaliadwy.

“Rydym yn rhedeg busnes llwyddiannus yn ogystal â chanlyn cenhadaeth gymdeithasol ac rydym wedi dangos nad oes angen i’r ddau fod yn gyd-anghynhwysol. Mewn gwirionedd, mae ein dull gweithredu yn gwneud synnwyr llwyr yn yr oes hon o brinder sgiliau – gan agor drysau i bobl sydd eisiau gweithio ac sydd eisiau gwella eu hunain; datblygu sylfaen sgiliau trwy ddefnyddio doniau o bob rhan o’r gymuned.”

 

Agor drysau a chreu llwybrau galwedigaethol

“Rydym wedi bod yn gwbl gynhwysol yn cyflwyno cymaint o gyfleoedd i gynifer o bobl ag y gallwn. Er enghraifft, pan wnaethom lansio Elite Paper Solutions, buddsoddwyd cryn dipyn o amser yn creu partneriaethau agos gydag ysgolion Anghenion Dysgu Ychwanegol, yn cynnig lleoliadau i’w myfyrwyr, gyda phob anogaeth i ennill achrediad Agored Cymru a’r cyfle i ymuno â ni mewn cyflogaeth â thâl pan ddaw’r cyfle.

“Rydym bob amser yn hysbysebu unrhyw swydd wag yn fewnol, i roi’r ‘dewis cyntaf’ i’n gwirfoddolwyr a’n pobl ar leoliadau – ac rydym yn ceisio creu llwybrau parhaus i’n pobl hefyd. Rydym yn cyflogi Cynghorwyr Cyflogaeth sy’n gweithredu fel hyfforddwyr swyddi, felly pan fydd pobl wedi datblygu cymaint ag y gallant gyda ni, rydym yn ceisio cael gwaith cyflogedig iddynt mewn mannau eraill yn y gymuned, gan fynd â nhw i’r lefel nesaf – a rhyddhau lle i leoliad neu wirfoddolwr arall.

“Rydym hefyd wedi creu cysylltiadau cryf gyda sefydliadau fel Cymunedau yn Gyntaf, PeoplePlus, Tydfil Training a’r Canolfannau Gwaith, gan weithio’n agos gyda nhw i gael cymaint o bobl ag y gallwn i mewn i waith ystyrlon hirdymor. Yn ddiweddar, mae hynny wedi arwain atom yn ymgysylltu â naw o bobl ar y rhaglen Kickstart  gyda phob un o’r naw wedyn yn symud ymlaen i brentisiaethau mewn gwasanaeth cwsmeriaid neu weinyddu busnes – gan elwa ar rolau sy’n magu hyder a sgiliau bywyd, yn ogystal â chreu cyfleoedd hirdymor.

“Mae’r dull hwnnw o ddatblygu ystod o sgiliau wedi ein galluogi i ddatblygu enw da yn cyflwyno  atebion ailgylchu proffesiynol iawn i sefydliadau ledled Cymru. Mae pob aelod o’n tîm wedi’i hyfforddi’n llawn i ddarparu gwasanaethau ailgylchu papur arbenigol a all gynnwys dinistrio cyfrinachol, storio archifau a sganio dogfennau – ac mae’r tîm hwnnw’n hynod ffyddlon ac yn perfformio’n uchel, gyda’r rheiny sydd wedi ein gadael am rolau uwch mewn lleoedd fel Caerdydd yn dal i gael eu hystyried yn rhan o’n teulu.”

Mae’r gyfatebiaeth deuluol yn berthnasol iawn, gan fod Elite Paper Solutions ei hun yn rhan o deulu ehangach – gyda chwaer fentrau cymdeithasol Elite Training Solutions ac Elite Clothing Solutions yn ffurfio triwriaeth er da sy’n mynd yn ôl i 1994, pan lansiwyd yr elusen wreiddiol yn Llantrisant, o dan elusen ymbarél yr Elite Supported Employment Agency. 

 

Buddsoddi mewn pobl ac adeiladau ar gyfer llwyddiant hirdymor  

Mae Ian yn awyddus i bwysleisio mai dim ond y dechrau yw’r stori hyd yma, i gwmni sydd wedi gosod y sylfeini ar gyfer llwyddiant parhaus:

“Mae bod yn un o dair menter gymdeithasol Elite yn rhoi llawer o fanteision i ni, yn enwedig yn ein gallu i sicrhau ein safle yn ddiweddar mewn lleoliad safle gwych ym Merthyr – gan roi’r mynediad gorau i’r nifer uchaf posibl o weithwyr a lleihau amseroedd teithio i’r rhan fwyaf o’n pobl.

“Mae benthyciad o £828,000 o’r banc cynaliadwy Triodos yn golygu ein bod bellach yn berchen ar ein pum safle blaenllaw – gan rentu dau o’r rheini i fusnesau eraill, gan ein galluogi i ailfuddsoddi’n barhaus yn ein dyfodol hirdymor, ac ehangu ein gwaith i gefnogi mwy o bobl anabl a difreintiedig.

“Ni allai sicrhau adeilad o ansawdd mor uchel fod wedi dod ar amser gwell. Mae llwyddiant ein tîm wedi ein galluogi i arallgyfeirio gwasanaethau Elite Paper Solutions, yn seiliedig ar y sgiliau a ddatblygwyd gan ein pobl – ac rydym bellach yn gweithio gyda’r byd-enwog Warwick Publishing i greu amrywiaeth o offerynnau cerdd o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, fel y gall disgyblion ysgol gynradd ledled Cymru eu defnyddio a’u mwynhau.

“Felly, mae ein hymdeimlad o gynhwysiant yn mynd yn ddyfnach nag adeiladu ein tîm ein hunain. Ie, rydym yn falch iawn o fod wedi cyflawni statws Arweinydd Hyderus o ran Anabledd  sef lefel uchaf gwobr Hyderus o ran Anabledd. Ond dim ond rhan yw hynny o weledigaeth ehangach i greu dyfodol cynaliadwy i gynifer o bobl ag y gallwn – gan arallgyfeirio i feysydd fel cynhyrchu deunydd gwely ecogyfeillgar i anifeiliaid, yn ogystal â symud i fod yn garbon niwtral trwy gynhyrchu ein hynni ein hunain a newid i gerbydau trydan.

“Mae’r cyllid newydd hwnnw, ynghyd â’n model sydd wedi’i brofi, yn golygu y gallwn wthio a dilyn ein gweledigaeth ymhellach, gan ddod â buddion i bobl a’n cymunedau – yn gynhwysol, yn amgylcheddol ac yn fasnachol.”

 

Byddwn yn dilyn stori anhygoel Elite wrth iddo fynd o nerth i nerth – ac os hoffech ganfod mwy am Cynwysoldeb ar Waith ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ewch i: www.cardiffcapitalregion.wales/cy/

 

#CynwysoldebArWaith….

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Gwelodd canol y flwyddyn ein rhanbarth yn parhau i ddarparu mentrau ysbrydoledig...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content