Y clwstwr sy’n gwneud Cymru (a’r byd) yn lle cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Categorïau:
Arwain Agweddau
Proffilio Corfforaethol
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Trafodaeth â Martin McHugh, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro a Phrif Swyddog Technoleg, CSA Catapult.

Mae’n siŵr y caiff 2020 ei gweld fel trobwynt i’r ddynol ryw. Mae COVID wedi gorfodi llywodraethau a phobl i ailystyried eu blaenoriaethau a cheisio newid ymddygiad ar lefel sylfaenol. Ac ni fydd hyn eiliad yn rhy fuan – gan fod llawer o ddangosyddion gwyddonol a chymdeithasol yn arwain at gasgliad bod ein ffordd o fyw yn mynd yn anghynaliadwy.

Mae grymoedd cadarnhaol er gwell yn gweithio i fynd i’r afael â’r heriau sylfaenol sy’n wynebu pawb ar y blaned – ac mae’n ddigon posibl bod Cymru’n arwain y ffordd o ran ymateb i’r heriau hynny. Mae’r wlad a arloesodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gyntaf y byd (a basiwyd yn 2015) hefyd yn gartref i glwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy’n arwain y byd, grŵp o gwmnïau sy’n cydweithio â’i gilydd o dan yr enw CSconnected ac sy’n ail-lunio electroneg fyd-eang ac yn gwneud y datblygiadau mawr sy’n addo ffordd well a mwy cynaliadwy o fyw yn bosibl.

Mae clwstwr Cymru wrth wraidd popeth o ynni sero net i alluedd 5G 

Wrth wraidd cydweithrediad sydd ar flaen y gad yn rhyngwladol yn y Parc Imperial yng Nghasnewydd, mae catalydd unigryw o’r enw Catapult yn helpu i yrru’r unig glwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd o’i fath yn y byd.  Mae’n cynnig moment i Gymru: y cyfle i fanteisio ar grynhoad o gwmnïau a all helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o ddatblygiadau arloesol yn holl sectorau cynnyrch y byd. Yn fwy na hynny, mae’n fagned sy’n dod â’r llu o sefydliadau sy’n ceisio ymgorffori lled-ddargludyddion cyfansawdd yn eu cymwyseddau i Gymru. Bydd y Catapwlt yn chwarae rhan hollbwysig wrth helpu Cymru i gyflawni ei huchelgais datganedig o greu’r gyflogaeth ‘dda’ a’r economi gynaliadwy mae eu hangen ar gyfer cymdeithas ‘Cenedlaethau’r Dyfodol’.

Mae’r dyfodol yma’n barod – ac mae’n cael ei greu yng Nghymru

Martin McHugh, Prif Swyddog Gweithredol/Prif Swyddog Technoleg Catapult, sy’n adrodd y stori:

“Mae’r dyfodol yn cael ei adeiladu yma yn ecosystem clwstwr Cymru.  Ble bynnag yr edrychwch – o gyrraedd ein targedau ynni sero net erbyn 2050, dod â’r seilwaith 5G y mae ar Gymru ei angen yn ddybryd, codi canran Ymchwil a Datblygu i 2.4% CMC, neu hyd yn oed greu gwell cyflogaeth a galluogi ein prifysgolion i wella eu sgoriau Grŵp Russell – mae’r clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd yn gwneud i hynny ddigwydd. Rydym hefyd yn datblygu’r technolegau i ddarparu popeth o ofal iechyd sy’n chwyldroadol fwy effeithiol i geir trydan llawer mwy effeithlon. Gallech chi ddweud bod y dyfodol yma’n barod – ac mae’n cael ei greu yng Nghymru”

Rydym wedi ymrwymo i’n hysgolion, prifysgolion a chenedlaethau’r dyfodol 

Edrychwch ar unrhyw darged gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gyfer cynaliadwyedd ac mae gwaith y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd wrth wraidd unrhyw weithgarwch. Ac ar lawr gwlad, mae Catapult yn noddi graddau a doethuriaethau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg mewn partneriaeth â Sefydliad Sgiliau Electroneg y DU – ac yn mynd ag Academi Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i ysgolion, gan ddarparu Pecyn Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Mae hwn yn galluogi disgyblion i gyfranogi ac ymgysylltu mewn ffordd ddifyr â defnyddiau ymarferol a phosibl Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Mae’n cyflwyno gwersi (fel sut i chwyldroi gofal iechyd) sy’n canolbwyntio ar ddod â mwy o fyfyrwyr benywaidd i ddisgyblaeth sy’n draddodiadol dan ei sang â dynion.

Gan Martin daw’r geiriau olaf am daith sydd megis dechrau:

“Maen nhw’n dweud na allwch chi ragweld y dyfodol, ond rydyn ni’n credu y gallwch chi ei greu. Rydym wedi cael cipolwg ar ddyfodol Cymru a’r byd; ac rydym yn benderfynol o wneud iddo ddigwydd yma yn Catapult.”  

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.