Y cymunedau digidol sy’n cydweithio, sy’n sbarduno ein hecosystem

Categorïau:
Sgiliau

Mae ein cyfres ddigidol eisoes wedi dangos sut mae’r awydd mawr am gydweithio a chydgynhyrchu wedi sbarduno twf yr economi ddigidol ledled De-ddwyrain Cymru. Mae’r gallu hwn i rannu gwybodaeth, adnoddau a chyfleoedd i’w weld ar sawl lefel ledled ein rhanbarth – yn fwyaf nodedig efallai yn y cymunedau cydweithredol sy’n nodwedd allweddol o lwyddiant BBaChau digidol ar draws P-RC …

 

Gellir dod o hyd i’r mannau digidol hudol hyn mewn llawer o wahanol leoedd ledled y rhanbarth.  O fewn taith pymtheg munud mewn car i Ganol Dinas Caerdydd, mae mentrau digidol sy’n manteisio ar y buddion a geir o gydweithio yn Labordai Barclays Eagle, Gloworks, Hackspace, Meanwhile House, Stiwdio Rabble, Tec Marina, The Arcade Vaults, The Sustainable Studio a Welsh ICE, i enwi ond ychydig. Mae’n ymddangos bod y rhestr o gymunedau cydweithredol ym mhob rhan o’r Brifddinas-ranbarth yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn – sy’n dystiolaeth o roi ein heconomi ddigidol leol ar lwybr cyflym- gyda llawer o’r ysbrydoliaeth yn deillio o lwyddiant cenedlaethol a chynyddol ryngwladol Tramshed Tech.

 

Cymuned gydweithredol yn cynnwys busnesau newydd, busnesau sydd wrthi’n tyfu ac uncornau posibl

 

Mae’n anodd gorbwysleisio llwyddiant a phwysigrwydd Tramshed Tech yn y gwaith o yrru’r datblygiad yn ei flaen a sefydlu hygrededd ein hecosystem ddigidol gydweithiol. Yn syniad gan y cyd-sylfaenwyr Mark John a Louise Harris, mae’r adfywiad o’r Tramshed hanesyddol yn Grangetown Uchaf, sydd wedi’i ddylunio’n hyfryd, ond ychydig funudau ar droed o ganol ein prifddinas. Mae’r Tramshed yn gartref i fusnesau blaenllaw sydd wedi’u galluogi’n ddigidol fel yr uncorn-ar-y-gweill Amplyfi, Business News Wales sy’n arwain y farchnad a Wolfberry Cybersecurity sy’n amddiffyn y byd – yn ogystal â thros 50 o gwmnïau eraill ar eu safle yng Nghaerdydd, yn amrywio o fusnesau newydd cyn-refeniw i gwmnïau sydd wrthi’n tyfu, yn ogystal â mwy na 600 aelodau cofrestredig o’r gymuned ddigidol a thechnoleg leol.

 

Mae adeiladu’r ‘Gymuned’ honno wrth wraidd gweledigaeth Tramshed Tech.  Pan ddechreuodd Mark a Louise ar y gwaith o adfywio’r Tramshed am y tro cyntaf yn 2016, un o’u blaenoriaethau oedd trefnu parti stryd a ‘thŷ agored’ ar gyfer y gymuned leol hynod amrywiol a oedd yn byw o amgylch yr adeilad segur ond eiconig hwn.  Mae’r dull hwnnw sy’n canolbwyntio ar bobl yn golygu eu bod wedi meithrin cymuned ddigidol un person ar y tro, un busnes ar y tro, gan adeiladu partneriaeth ar y safle gyda Barclays Eagle Labs yn eu hyb yng Nghaerdydd – gan ddatblygu model busnes sydd wedi arwain at agor eu canolfan yng Nghasnewydd a thyfu eu harlwy ledled P-RC a thu hwnt. Daeth mis Hydref â’r newyddion mawr am Hyb Cychwyn Busnes Tramshed yn Theatr y Palas Abertawe fel rhan o adfywiad nodedig o bwys; a’r wythnos diwethaf, aethant yn rhyngwladol – gyda Mark John yn teithio i Baris i arwyddo partneriaeth tair gwlad arloesol rhwng Cymru, Ffrainc a Lloegr, gan ddwyn ynghyd weledigaethau cyfunol Tramshed Tech, TechSPARK UK a Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

 

Creu amgylchedd lle mae pobl ddigidol yn teimlo eu bod yn perthyn

 

Beth fu’r gyfrinach i adeiladu llwyddiant digidol cydweithredol o’r fath?  Mae’n amlwg bod creu cymuned gyd-weithiol yn golygu llawer mwy na darparu gofod cyfforddus, â chyfarpar da lle gall pobl weithio a chydweithio.  Mae’n ymwneud â chreu amgylchedd lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel, yn cael eu cefnogi ac ‘yn gartrefol’.  Mae’r Tramshed yn seiliedig ar y teimlad hwn o ‘gyd-dynnu’: helpu i roi ymdeimlad o bwrpas i entrepreneuriaid a’r dewrder emosiynol sydd ei angen ar bawb i ddilyn eu gweledigaeth fusnes mewn byd digidol cystadleuol.

Mae darparu cyfleuster, gwasanaeth a ‘chartref’ mor hollgynhwysol yn golygu bod y Tramshed yn llawer o bethau gwahanol i lawer o wahanol fentrau digidol.  I rai, mae’n ecosystem cychwyn busnes cyfan ynddo’i hun – y deorydd busnes sy’n tyfu cyflymaf yng Nghymru, sy’n cynnwys Academi Cychwyn Busnes a lansiwyd yn ddiweddar – gyda gweithdai rhagarweiniol yn cael eu cynnal bob dydd Iau.  Mae’r busnesau newydd hynny sy’n llwyddo i gael lle yn mwynhau rhaglen 12 wythnos sy’n cwmpasu pob agwedd ar adeiladu busnes llwyddiannus – o gynhyrchu syniadau a chynllunio i ddatblygu cynnyrch, cyllid ac adeiladu tîm.  Mae’r wythnos olaf yn cynnwys cynnig eu cynnyrch i banel o fuddsoddwyr, gydag un busnes lwcus yn cael £10,000 mewn cymorth ariannol di-ecwiti a mentora gan Google for Startups i helpu gyda thwf busnes yn y dyfodol.

Mae’r Tramshed hefyd wedi dod yn llwyfan i sefydliadau eraill gyflwyno’r hyn maen nhw’n ei wneud – gan gynnal Gwobrau Blynyddol mawreddog Technoleg Ariannol Cymru a Digwyddiad Buddsoddwr Cyflymydd Ffowndri arloesol. Ac mae’n fan lle gall pobl ddarganfod ac archwilio, gan ddod yn ganolbwynt cymunedol ar gyfer mentrau pwysig fel Mis Hanes Pobl Dduon.

Yn y pen draw, Tramshed Tech a’r nifer fawr o fannau cydweithio eraill ar draws ein rhanbarth yw’r deoryddion, y sbardunwyr a’r ‘lleoedd diogel’ sy’n rhoi i’n mentrau digidol sy’n datblygu y cartref, y fainc arbrofi a’r caniatâd i Feddwl a Gwneud: cynhwysion hanfodol ar gyfer llwyddiant mewn unrhyw farchnad. Ac yn ein erthyglau nodwedd nesaf, byddwn yn edrych ar rai o’r busnesau newydd hynny sydd wedi tyfu i fyny yn ein rhanbarth i ddod yn arweinwyr y farchnad ledled y byd …

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae trydedd flwyddyn trydedd ddegawd yr 21ain ganrif yn addo bod yn daith sgiliau sy’n wahanol i unrhyw un arall. Mae'r adferiad economaidd, y pedwerydd chwyldro diwydiannol a'r ras i sero oll yn cynrychioli cyfleoedd mawr yn ogystal â heriau sylweddol. Os gallwn 'wneud pethau'n iawn' o safbwynt sgiliau, yna bydd dyfodol ein rhanbarth yn seiliedig ar weithlu gwydn ac ystwyth, cronfa dalent ehangach a dyfnach, sefydliadau sy'n perfformio'n well, gwell swyddi yn nes at adref a mwy o ffyniant ym mhob cymuned.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.