Y Cynghorydd Keith Reynolds

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae’n destun tristwch mawr inni ein bod wedi’n hysbysu bod y Cynghorydd Keith Reynolds, Arweinydd Cyngor Caerffili, ac aelod o Gabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, wedi marw.

Roedd y Cynghorydd Reynolds wedi bod yn arweinydd yr awdurdod lleol er 2014.  Dechreuodd ar ei yrfa wleidyddol yn 1979, ac fe dreuliodd 38 mlynedd mewn llywodraeth leol, yn cynrychioli’i gymuned am bron i bedair degawd.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Hoffai fy nghydweithwyr a minnau gynnig ein cydymdeimladau didwyll i wraig y Cynghorydd Reynolds, Sheila, ei ddau fab a’i wyrion.  Sicrhaodd ei brofiad sylweddol mewn llywodraeth leol ei fod wedi chwarae rôl hanfodol ym mhroses y Fargen Ddinesig dros y 18 mis diwethaf. Mae wedi bod yn fraint gweithio ochr yn ochr ag ef ar y Fargen Ddinesig , ac fe ragwelwn y teimlir gwaddol ei gyfraniad ledled y rhanbarth am flynyddoedd lawer i ddod”

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd y Cynghorydd Reynolds y byddai’n ymddeol yn etholiadau’r Cyngor sydd ar ddod ym mis Mai, gan nodi materion iechyd.

Mewn datganiad ar y pryd, fe ddywedodd: “Rwyf yn eithriadol falch a breintiedig o fod wedi cael cynrychioli cymuned Aberbargoed am y pedair degawd ddiwethaf, ac fe hoffwn ddweud ‘Diolch’ enfawr i bawb a’m cefnogodd drwy gydol yr amser hwn.
“Rwyf hefyd wedi cael yr anrhydedd o wasanaethu fel arweinydd y Cyngor am y tair blynedd diwethaf, ac fe hoffwn ddiolch i fy nghyd-gynghorwyr, i staff ledled yr awdurdod ac i’r sefydliadau sy’n bartneriaid inni am eu cefnogaeth, hefyd.”

Dywedodd dirprwy arweinydd Cyngor Caerffili, David Poole: “Roedd Keith yn was cyhoeddus eithriadol a chanddo egni a phenderfyniad diflino i wneud ei orau glas dros ei gymuned leol a thros ein bwrdeistref sirol.

“Roedd o’n gydweithiwr ac yn gyfaill bendigedig, ac fe wn y bydd pawb yn ymuno â mi i gynnig ein cydymdeimladau didwyll i wraig Keith, Sheila, ei feibion, ei wyrion, ei deulu a’i gyfeillion ar yr adeg eithriadol drist ac anodd hon.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Bydd rhaglen gydweithredol newydd gwerth £50 miliwn yn helpu i ddatblygu canolbwynt blaengar ar gyfer arloesi yn y diwydiant teledu, ffilm a’r cyfryngau ehangach yng Nghymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.